The principles and techniques of modeling and reconstruction in the investigation of offenses for information security in enterprises


  • S. Lysenko Інститут права ім. Володимира Великого МАУП
Keywords: modeling, reconstruction of transgression, providing of reconstruction, forms and periods of reconstruction, the situation of reconstruction.

Abstract

In the article methods of modeling during the settlement of transgressions in the sphere of providing informational security are considered. The main models of such activity are determined. Practical ways of reconstruction of the state of the transgressions and other types of activity with the aim of improving the effectiveness of reconstruction and other types of activity were proposed

References

1. Yarochkin V.I. Sluzhba bezopasnosti kommercheskogo predpriyatiya - M. 1995. – 187 s.
2. Yarochkin V.I. Sistema bezopasnosti firmyi – M. Os-89, 1997 – 230 s.
3.Kopan O.V. Zabezpechennya vnutrIshnoYi bezpeki UkraYini: teoretiko-upravlInskI zasadi. Vvedennya v polItseysku strategIyu: MonografIya. K. NAVSU, 2001. – 424 s.
4.Sosnin A.S. Pryigunov P.Ya. Menedzhment bezopasnosti. K., Vid. Eprop. UnIversiteta, 2002. – 556 s.
5.Nizenko E.I. Obespechenie bezopasnosti predprinimatelskoy deyatelnosti v Ukraine : Ucheb. posobie / - K. MAUP, 2003 – 124 s.
6.Bliznyuk I.L. TipovI vidi vchinyuvanih zlochinIv ta Inshih pravoporushen u sferI elektronnoYi komertsIYi / I.L. Bliznyuk // Nauka I pravoohorona – 2011, ; 3 (13), - S. 89-93.

Abstract views: 38
PDF Downloads: 42
Published
2016-11-16
How to Cite
Lysenko, S. (2016). The principles and techniques of modeling and reconstruction in the investigation of offenses for information security in enterprises. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 17(5), 164-169. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/105