Motivation sphere of a lyceum student as the dominant core of a personality


  • O. Yaremchuk Український гуманітарний ліцей Київського університету імені Тараса Шевченка
Keywords: motivation, dominant motive, motivation sphere, academic motivation, acmeological space, hierarchy of motives, needs

Abstract

In the article the influence of academic motivation on the successful development of the lyceum students in acmeological space of the lyceum is theoretically grounded and empirically researched. The theoretical analysis of scientific researches in the problems of interconnections between motivation and motives in senior pupils is accomplished. The peculiarities in the development of marks in the structure of motivation sphere of teenagers who are the pupils of the lyceum are defined. The peculiarities of interconnections between academic motivation and self-estimation of the lyceum students are analyzed.

References

1. Bozhovych L.Y. Lychnost' y ee formyrovanye v det·skom vozdaste / L.Y.Bozhovych. – SPb. : Pyter, 2008. – 400 s. : yl. – (Seryya «Mastera psykholohyy»).
2. Variy M.Y. Psykholohiya : navchal'nyy posibnyk dlya stud. vyshch. navch. zakladiv / M.Y.Variy. – K. : «Tsentr uchbovoyi literatury», 2007. – 288 s.
3. Dyter Hebert, Lutu fon Rozenshtyl'. Orhanyzatsyonnaya psykholohyya. Chelovek y orhanyzatsyya. Per s nem./ Dyter Hebert, Lutu fon Rozenshtyl'. – Kh. : Yzd-vo Humanytarnыy tsentr, O.A.Shypylova, 2006, – 624 s.
4. Zhyttyevi domahannya osobystosti : kolektyvna monohrafiya / [Tytarenko T. M., Lebedyns'ka I. V., Alikina N. V. ta in.]. – K. : Pedahohichna dumka, 2007. – 453 s.
5. Zanyuk S.S. Psykholohyya motyvatsyy / S.S. Kanyuk. – K. : Эl'ha - Nyka-Tsentr, 2001. – 352 s.
6. Yl'yn E.P. Motyvatsyya y motyvы / E.P. Yl'yn. – SPb. : Yzdatel'stvo «Pyter», 2000. – 512 s.
7. Korduэll M. Psykholohyya, A – Ya: Slovar'-spravochnyk. Per. s anhl. K.S. Tkachenko / M.Korduэll. – M. : FAYR-PRESS, 1999. – 448 s. : yl.
8. Lifaryeva N.V. Psykholohiya osobystosti: navchal'nyy posibnyk / N.V.Lifaryeva. – K. : Tsentr navchal'noyi literatury, 2003. – 240 s.
9. Leont'ev A.N. Deyatel'nost'. Soznanye. Lychnost' / A.N. Leont'ev. – M. : Smыsl; Yzdatel'skyy tsentr «Akademyya», 2004. – 352 s.
10. Markova A.K. Formyrovanye motyvatsyy uchenyya: Kn. dlya uchytelya / A.K.Markova, H.A.Matys, A.B.Orlov. – M. : Prosveshchenye, 1990. – 192 s. – (Psykhol. nauka – shkole).
11. Matyukhyna M.V. Motyvatsyya uchenyya mladshykh shkol'nykov / M.V.Matyukhyna. – M. : Pedahohyka, 1984. – 114 s.
12. Ohnev"yuk V.O. Osvita v systemi tsinnostey staloho lyuds'koho rozvytku / V.O.Ohnev"yuk. – K. : Znannya Ukrayiny, 2003. – 450 s. – Bibliohr. : S. 437–448.
13. Psykholohichna orhanizatsiya umov rozvytku sub"yekta uchinnya / Za red. akad. APN Ukrayiny S.D.Maksymenka. – K. : In-t psykholohiyi im. H.S.Kostyuka APN Ukrayiny, 1996. – 231 s.
14. Psykholohichni chynnyky rozvyvayuchoho navchannya v riznykh osvitnikh systemakh: posibnyk / za zah. red. akad. S.D.Maksymenka. Instytut psykholohiyi im. H.S.Kostyuka APN Ukrayiny. – K., 2000. – 272 s.
15. Rean A.A., Kolomynskyy Ya.L. Sotsyal'naya pedahohycheskaya psykholohyya / A.A.Rean, Ya.L.Kolomynskyy. – SPb. : ZAO «Yzdatel'stvo «Pyter», 1999. – 416 s. : (Seryya «Mastera psykholohyy»).
16. Akmeolohiya shkil'noyi osvity: Nauk.-metod. posib. / Za zahal'noyu redaktsiyeyu H.S. Sazonenko. – K. : Osnovy, 2010. – 560 s.
17. Sazonenko H.S. Osvita maybutn'oho : nauk.-metod. posib / H.S.Sazonenko. – K. : Osnova, 2008. – 368 s.
18. Sazonenko H.S. Pedahohika uspikhu (dosvid stanovlennya akmeolohichnoyi systemy litseyu / H.S.Sazonenko. – K. : Hnozys, 2004. – 684 s.
19. Slotyna T.V. Psykholohyya lychnosty : uchebnoe posobye / T.V.Slotyna. – SPb. : Pyter, 2008. – 304 s. : yl. – (Seryya «Uchebnoeposobye»).
20. Fel'dshteyn D.Y. Problemы vozrastnoy y pedahohycheskoy psykholohyy / D.Y.Fel'dshteyn. – M. : Mezhdunarodnaya pedahohycheskaya akademyya, 1995. – 368 s.
21. Tsyhul's'ka T.F. Zahal'na ta prykladna psykholohiya : navch. posibn./ T.F. Tsyhul's'ka. – K. : Vydavnytstvo «Naukova dumka», 2000. – 190 s.
22. Chebыkyn A.Ya. Teoryya y metodyka эmotsyonal'noy rehulyatsyy uchebnoy deyatel'nosty : nauch.-metod. posobye / A. Ya. Chebыkyn ; Yuzhnoukraynskyy hos. pedahohycheskyy un-t ym. K.D.Ushynskoho, Yuzhnыy nauchnыy tsentr APN Ukraynы. – O. : AstroPrynt, 1999. – 157 s.
23. Shadrykov V.D. Psykholohyya deyatel'nosty y sposobnosty cheloveka : uchebnoe posobye. 2-e yzd. pererab. y dop. / V.D. Shadrykov. – M. : Yzdatel'skaya korporatsyya «Lohos», 1996. – 320 s. : yl.
24. Shevandryn N.Y. Psykhodyahnostyka, korrektsyya y razvytye lychnosty / N.Y.Shevandryn. – M.: Humanyt.yzd.tsentr VLADOS, 1998. – 512 s.

Abstract views: 98
PDF Downloads: 49
Published
2017-02-21
How to Cite
Yaremchuk, O. (2017). Motivation sphere of a lyceum student as the dominant core of a personality. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 19(1), 106-112. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/120