Advertising independence of high school pupls: impact of reflexivity and creativity level


  • E. V. Zaika Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • O. I. Zimovin Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • A. I. Halin Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради
Keywords: creativity, reflexivity, advertising independence, system, learning activity, organization of learning activity

Abstract

This paper presents the results of the empirical study of impact of reflexivity and creativity at the advertising independence of high school pupils. The impact of the aforementioned variables is not represented as a linear one, but as a system one, i.e. their level determines the structure of relations in the system of advertising independence. The sample was 194 people: students of 10-11 grades, aged from 15 to 17 years (136 – students of the specialized children’s community school of II-III grades "Obdarovanіst", 58 – students of the Kharkiv gymnasia №86; 88 – boys, 106 – girls).It is shown that seniors’ advertising independence, as the ability to resist advertising exposure, determined by the intersection of the reflexivity and creativity optimal levels (above average). Only in this case there is a negative relationship between reflexivity and advertising dependence, and positive – between creativity and reflexivity. It is defined that the structure of advertising independence is determined by the organization of seniors’ learning activities: persons in the developing type of the learning activity have a higher level of reflexivity than persons in the traditional system; they have lower advertising dependence too.

References

1. Agibalova K. A., Lisakova N. S. Osobennosti reklamozavisimykh i reklamonezavisimykh potrebiteley [Elektroniy resurs]. Rezhim dostupu: http://www.adme.ru/research/osobennosti-reklamozavisimyh-i-reklamonezavisimyh-potrebitelej-tochka-zreniya-47975/
2. Zaika E. V. Rabota s odarennymi det'mi v usloviyakh shkoly-internata: printsipy, protsedury, rezul'taty / E. V. Zaika, A. I. Khalin // II naukovo-praktichna konferentsіya «Bocharovs'kі chitannya». Zbіrn. nauk. prats'. Kh., 2014. – S. 166-170
3. Zelіnko І. V. Psikhologіchnі vіdmіnnostі reklamozalezhnikh і reklamonezalezhnikh starshoklasnikіv / І. V. Zelіnko, A. І. Khalіn // «Vektori psikhologіi – 2014». Materіali Mіzhnarodnoi molodіzhnoi naukovoi konferentsіi. – Kh.: «Operativna polіgrafіya», 2014. – 180 s.
4. Zіmovіn O. І. Refleksivnіst' ta refleksіya: spіvvіdnoshennya ponyat' / O. І. Zіmovіn, E. V. Zaїka // Vіsnikh KhNPU іmenі G. S. Skovorodi. Psikhologіya, Vip. 47. – Kh.: KhNPU, 2014. – S. 65-71
5. Karpov A. V. Psikhologiya refleksivnykh mekhanizmov deyatel'nosti / A. V. Karpov. – M. : Izd-vo «Institut psikhologii RAN», 2004. – 424 s.
6. Karpov A.V. Refleksivnost' kak psikhicheskoe svoystvo i metodika ee diagnostiki / A. V. Karpov // Psikhologicheskiy zhurnal – 2003. – t. 24, №5. – S. 45-57
7. Kotlyarov A. V. Drugie narkotiki, ili Homo Addictus: Chelovek zavisimyy / A. V. Kotlyarov. – M.: OOO «Psikhoterapiya», 2006. – 469 s.
8. Kuznetsova M. D. Sub"ektnost' vospriyatiya reklamnogo soobshcheniya: avtoref. dis. kand. psikhol. nauk / M. D. Kuznetsova. – M., 2010. – 34 s.
9. Sereda G. K. Izbrannye psikhologicheskie trudy: Sbornik / Sost. E. F. Ivanova, E. V. Zaika. – Kh.: KhNU imeni V. N. Karazina, 2010. – 352 s.
10. Tsekhmister, Ya.V. (2002). Theory and practice of pre-professional training of students in lyceums of medical profile at higher educational institutions (dissertation of the doctor of pedagogical sciences). Institute of Pedagogy and Psychology of Professional Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv.
11. Zimovin A. Creativity as a condition of actualization of self-development resources / A. Zimovin // British Journal of Science, Education and Culture, 2014. No.1. (5) (January-June). Volume V. “London University Press”. London, 2014. – P. 511-516.

Abstract views: 58
PDF Downloads: 85
Published
2016-12-30
How to Cite
Zaika, E., Zimovin, O., & Halin, A. (2016). Advertising independence of high school pupls: impact of reflexivity and creativity level. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 18(6). Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/130