Global position and attitude to yourself and peace and structure dispositional personal maturity in adults


  • S. V. Tadiyan Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
Keywords: attitude, global and positional relationship to themselves and the world, dispositional model of a personal maturity.

Abstract

The article discloses the comparison of the two models to do with himself and the world - and the global position. The author described the conceptual model of the positional relationship to the world, which places its own "I" in the space of horizontal and vertical relations with the "world". This model was the basis of the relevant techniques. The presented results of the correlation study of global attitudes towards themselves and the world as described in EV Gudkov positional relationship to the world of the author's technique and dispositional structure of personal maturity as described in OS Shtepa.It studied 126 students receiving the second higher education in the humanities (psychology, education managers, teachers). Sered them 115 women and 11 men aged 28 to 45 years old. It was established that personal maturity directly significantly associated with the global attitude to their cognitive level and emotional level, the global attitude to the world at the cognitive level. Personal maturity was significantly zvyazana horizontal positions and vertical positions with a negative personality and the world. Further investigation of the author intends to send to the psychometric characteristics of the method.

References

1. Vasylyuk F.E. Psykholohyya perezhyvanyya. Analyz preodolenyya krytycheskykh sytuatsyy / Fёdor Efýmovych Vasylyúk – M.: MHU, 1984. – 200s.
2. H.Olport. Stanovlenye lychnosty. Yzbrannыe trudы. M. : «Smыsl», 2002, S.166-216.
3. Hudkova E.V. Obzor predstavlenyy ob otnoshenyyakh v sovremenыkh psykholohycheskykh teoryyakh lychnosty / Elena Vladymyrovna Hudkova // Vestnyk Yuzhno-Ural'skoho hosudarstvennoho unyversyteta. Seryya: Psykholohyya. 2012. # 6 (265).- S. 27-31.
4. Hudkova, E.V. Spetsyfyka hlobal'nыkh otnoshenyy k sebe y k myru y stylevыe osobennosty lychnosty / E.V. Hudkova // Vestnyk YuUrHU. Ser. «Psykholohyya». – 2009. – # 5, Vыp. 4. – S. 15–24.
5. Leont'ev D.A. Lychnostnoe v lychnosty: lychnostnыy potentsyal kak osnova samodetermynatsyy / Uchenыe zapysky kafedrы obshchey psykholohyy MHU ym. M.V.Lomonosova. Vыp. 1 / pod red. B.S.Bratusya, D.A.Leont'eva. M.: Smыsl, 2002. S. 56-65.
6. Pashukova T. Ehotsentryzm: fenomenolohiya, zakonomirnosti formuvannya i korektsiyi / T.Pashukova - Kirovohrad: Tsentral'no-Ukrayins'ke vydavnytstvo, 2001, - 338 s.
7. Psykholohichnyy slovnyk / red.: N. A. Pobirchenko. - K. : Nauk. svit, 2007. - 274 ts. - Bibliohr.: s. 273-274. - ukp.
8. Tytarenko T.M. Zhyttyevyy svit osobystosti: u mezhakh i za mezhamy budennosti / T. M. Tytarenko. - K. : Lybid', 2003. - 373 ts.
9. Tkhostov A.Sh. Psykholohyya telesnosty /Aleksandr Shamylyevych Tkhostov — M.: Smыsl, 2002. — 287 s.
10. Shtepa O.S. Definitsiya osobystisnoyi zrilosti // Naukovi studiyi iz sotsial'noyi ta politychnoyi psykholohiyi: Zbirnyk statey / APN Ukrayiny, In-t sotsial'noyi ta politychnoyi psykholohiyi. – K. : Mile-nium, 2007. – Vyp. 16 (19). – S. 149-157.
11. Shtepa O.S. Fenomen osobystisnoyi zrilosti / O. Shtepa // Sots. psykholohiya. - 2005. - # 1. - S. 62-77.

Abstract views: 37
PDF Downloads: 32
Published
2016-12-30
How to Cite
Tadiyan, S. (2016). Global position and attitude to yourself and peace and structure dispositional personal maturity in adults. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 18(6). Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/136