Phenomenology and conditions of formation of managerial consience as a systemic formation of psyche


  • O. V. Drobot Odessa National University named after I.I. Mechnikova
Keywords: «managerial conscience» phenomenon, formation of managerial conscience, formation of professional image of the world, managerial conscience formation indicators, approaches to professional training of managers.

Abstract

The article describes phenomenology of the «managerial conscience» notion as a systemic psychic formation. Methodological expedience of reviewing the phenomenon of managerial conscience within the bounds of logic in managerial vision of professional reality was substantiated. Considering the foregoing, formation of managerial conscience within the context of analyzing the image of world of profession during professional training was highlighted. The following indicators of formed managerial conscience were described: professional competence as existence in specialists of a developed field of professional meanings; highly-developed reflection, because it enables adjustment of manager’s personalindividual flaws and development of skills and qualities necessary for efficient management, and solves the problem of professional identification; complexity and differentiation of category-based system of professional knowledge. The connection between manager’s value-based orientations and formation of professional selfconscience and communicative skills was analyzed. Conditions of formation of a future professional manager’s professional managerial conscience via formation of own system of transforming information and explaining professional reality were reviewed. It was proved that in the course of professional and practical training the subjective world of a future manager transforms itself, in terms of meaning, into the world of working manager’s profession

References

1. Abramova G.S. Vvedenie v prakticheskuyu psihologiyu / Abramova G.S. – Brest: BGPI im. A.S. Pushkina, 1993. – 144 s.
2. AkopovG.V. Obrazovanie ir azvitie soznaniya / AkopovG.V. //
Problemy soznaniya v rossiyskoy psihologii: Ucheb. posobie. – M.: MPSI; Voronezh: NPO «MODEK», 2004. – S. 161–175.
3. Artemeva E. Yu. Osnovy psihologii subektivnoy semantiki / Artemeva E. Yu. ; pod red. I. B. Haninoy. – M. :Nauka; Smysl. –1999. – 350 s. – Bibliogr. : s.
314–349.
4. BaksanskiyO.E. Obrazmira: kognitivnyy podhod / BaksanskiyO.E.,
KucherE.N. – M.: Alteks, 2000. – 108 s.
5. VerbitskiyA.A. Psihologo-pedagogicheskie osobennosti kontekstnogo obucheniya / VerbitskiyA.A. – M.: Znanie, 1987.– 110 s.
6. GrinchukO.I. Tsinnisni orientatsiyi yak pokaznik profesiynoyi
samosvidomosti maybutnih menedzheriv / GrinchukO.I. // Zbirnik naukovih prats: filosofiya, sotsiologiya, psihologiya.–Ivano-Frankivsk: VDV, 2006.– Vip.11.– Ch.1.– S. 56–65.
7. Drobot O.V. Managerial Mentality: Scientific Paradigm of Research / O.V. Drobot // Middle-East Journal of Scientific Research. 2013. № 13 (Special Issue on Socio-Economic Sciences and Humanities). pp. 101-107/ - http://www.idosi.org/mejsr/mejsr13(sesh)13/19.pdf.
8. DrobotO.V. Organizatsiya i metodi psihosemantichnogo
doslidzhennya upravlinskoyi svidomosti / O.V. Drobot // Kulturno-istorichniy ta sotsialno-psihologichniy potentsial osobistosti v umovah transformatsiynih zmin u suspilstvi: materiali Mizhnarodniy naukovo-praktichniy konferentsiyi (m. Odesa, 14 – 15 veres. 2012 r.). – Visnik ONU imeni I.I. Mechnikova. Psihologiya. 2012. T.17.Vip. 8(20). – Odesa «Astroprint»., S. 75 – 82
9.Zaychuk V.O. Didaktichniy analiz protsesu pratsi / V.O. Zaychuk. — K.: Navch. kn., 2003. – 76 s.
10. ZayarnaI. M. Formuvannya kognitivnih struktur osobistosti yak
problema pedagogichnoyi psihologiyi: Dis… kand. psihol. nauk: 19.00.07. – K., 2001. – 234 s.
11. Zee rE.F. Psihologiya professiy: uchebnoe posobie dlya studentov
vuzov / ZeerE.F.–M. : Akademicheskiy proekt, 2006.– 336 s
12. Konstantinova N.P. Teoriya i opyt izucheniya ekonomicheskoy
mentalnosti / N.P. Konstantinova // Filosofiya obrazovaniya : sbornik materialov konferentsii.– Seriya «Symposium». – Vyp. 23.–SPb.: Sankt-Peterburgskoe filosofskoe obshchestvo, 2002.– S. 239–249.
13. Kucherovskaya N.A. Eksperimentalnoe issledovanie
professionalnyhpredstavleniy psihologov o praktike psihologicheskoy pomoshchi (psihosemanicheskiy podhod) / N.A. Kucherovskaya // Zhurnal praktikuyushchego psihologa.– 2004.– № 10.– S.106–126.
14. Lozova O.M. Teoretichni pidstavi ta praktika zastosuvannya tehniki initsiyuvannya smisloutvorennya / O.M. Lozova // Aktualni problem psihologiyi :zb. nauk. pr. T. 9.Etnichna psihologiya. Istorichna psihologiya. Psiholingvistika/ In-t
psihologiyi im. G. S. Kostyuka APN Ukrayini. – K., 2009. – Ch. 4. – S. 249-256.
15. Losev A.F. Znak. Simvol.Mif: Trudy po yazykoznaniyu / Losev A.F.– M.: MGU.– 1982.– 376 s.
16. Maksimenko S. D. Geneticheskaya psihologiya / Maksimenko S. D. – M. :Refl-buk; K. : Vakler, 2000. – 319 s.
17. Markova A.K. Psihologiya professionalizma. – M.: Mezhdunarodnyygumanitarnyy fond «Znanie», 1996.– 309 s.
18. Morohovska U.L. Rozvitok motivatsiynih skladovih profesiynogo
samoviznachennya maybutnih psihologiv : Avtoreferat... kand..psihol. nauk spets.: 19.00.07–pedagogichna ta vikovapsihologiya / U.L. Morohovska. — K. : DVNZ «Universitet menedzhmentu osviti», 2011. – 19 s.
19. Naydonov M.I. Formuvannya sistemi refleksivnogo upravlinnya v
organizatsiyah / M. I. Naydonov. – K. :Milenium, 2008. – 484 s.
20. Panok V.G., Titarenko T.M., Chepeleva N.V., Ribalka V.V., Matsenko V. Osnovi praktichnoyi psihologiyi: Pidruchnik dlya stud. Vishchih navch. zakladiv. – 3-tevid., ster. – K. :Libid, 2006. – 536 s.
21. Petrovskiy A. V. Problema razvitiya lichnosti s pozitsii sotsialnoy
psihologii / PetrovskiyA. V. // Voprosypsihologii. – 1984. – №4. – S. 13-17
22. Ronzin D.V. Professionalnoe soznanie uchitelya kak nauchnoprakticheskaya problema / D.V. Ronzin // Psihologicheskiy zhurnal.– 1991.–№5.– S.65–72.
23. Samoylova A. G. Osoblivosti formuvannya profesiynoyi
svidomostimaybutnih psihologiv :dis. ... kand. psihol. nauk : 19.00.07 / Samoylova Alina Gennadiyivna. – K., 2005. – 208 s.
24. Sitnikov A. P. Akmeologicheskiy trening: teoriya, metodika,
psihotehnologii / A. P. Sitnikov. – M. : Tehnol. shkolabiznesa, 1996. – 428 s.
25. Hanina I. B. Dinamika professionalnoy semantiki kak pokazatel
formirovaniya professionalnogo mira / I. B. Hanina / Psihologiya subektivnoy semantiki: Istoki i razvitie /Pod red. I.B. Haninoy, D.A. Leonteva. – M.: Smysl, 2011. – S .354- 379.
26. Charnetski K. Psihologiya profesiynogo rоzvitku osobistosti. – dis. dokt. psihol. nauk : 19.00.07 – pedagogichna vikova psihologiya. – Institut pedagogiki i psihologiyi profesiynoyi osviti APN Ukrayini, Kiyiv, 1999 . – 201 s.
27. Chernyavska T. P. Psihologiya uspishnosti osobistosti v biznesdiyalnosti. – dis... . doktora psihol. : 19.00.01 – zagalna psihologiya, istoriya psihologiyi. – Odeskiy natsionalniy universitet imeniI. I. Mechnikova, Odesa, 2011.– 415 s.
28. Shvalb Yu.M. Tselepolagayushchee soznanie (psihologicheskie modeli i issledovaniya) / Yu.M.Shvalb. – K. :Millenium, 2003. – 152 s.
29. Shevchenko N. F. Formuvannya profesiynoyi svidomosti praktichnih psihologiv u sistemi vishchoyi osviti :dis. ... doktora psihol. nauk : 19.00.07 / Shevchenko Nataliya Fedorivna. – K., 2006. – 485 s. – Bibliogr. : s. 400–432.
30. Yakovenko S.I. Novitn iosvitni tehnologiyi VNZ MVS Ukrayini /
YakovenkoS.I. // Do novoyi kontseptsiy yuridichnoyi osviti . – 2011, №4. – S. 337- 54
339.–Rezhim dostupu: archive.nbuv.gov.ua /portal/Soc_Gum/PUpch/2011_4/118P.pdf.
31. Yantsen K.I. Politicheskiei obrazovatelnye tsennosti v structure
mentalnosti studentov: dis. ... doktora psihol. nauk : 19.00.05 / Yantsen Konstantin Ivanovich.– M., 1999.– 215 s. – Bibliogr.: s. 208–215.
32. Rosch E. Cognitive representation of semantic categories // Journal of Experimental Psychology: General. – 1975. – V.104. – P. 192-233. 337

Abstract views: 34
PDF Downloads: 32
Published
2014-02-04
How to Cite
Drobot, O. (2014). Phenomenology and conditions of formation of managerial consience as a systemic formation of psyche. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 1(1), 35-55. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/141