Confessional and classical features of the functioning of the educational institutions of the Podolsk province at the end of ХVІІІ - in the first half of the ХІХ century


  • A. M. Bondar Подільський державний аграрно-технічний університет
Keywords: educational institutions, parochial schools, spiritual seminary, Podolia, cultural and educational sphere, confessional features, family.

Abstract

This article explores the transformation of the Roman Catholic parish school system on the tail after joining the region of the Russian Empireas a result of the three divisions of the Commonwealth (late XVIII –first half of the nineteenth century). Analyzed confessional character, and features expanded state of public education Podolia. Particular attention is paid to individual aspects of the seminaries on the tail during this period. Annexing Right Bank Ukraine, the Russian government found in its territory a developed education system, which mostly took care of the Roman Catholic and Greek Catholic churches. Realizing this, St. Petersburg from the first day in the region in particular on the tail, began to restrict the Polish school system and form the Russian education system. It took place simultaneously with the active transformation in the spiritual and religious sphere.

References

1. Central`ny`j derzhavny`j istory`chny`j arxiv Ukrayiny` v m. Ky`yevi (dali – CzDIA Ukrayiny` v Ky`yevi), f. 182, op. 1, spr. 11, 41 ark.
2. CzDIA Ukrayiny` v Ky`yevi, f. 182, op. 1, spr. 148, 14 ark.
3. CzDIA Ukrayiny` v Ky`yevi,f. 442, op. 810, spr. 52, ark. 12.
4. CzDIA Ukrayiny` v Ky`yevi, f. 533, op. 1, spr. 1019, 54 ark.
5. CzDIA Ukrayiny` v Ky`yevi, f. 533, op. 2, spr. 202, 498 ark.
6. CzDIA Ukrayiny` v Ky`yevi, f. 442, op. 788 a, spr. 223, ark. 112.
7. CzDIA Ukrayiny` v Ky`yevi,f. 707, op. 1, spr. 732, ark. 52.
8. CzDIA Ukrayiny` v Ky`yevi,f. 1711, op.1, spr. 116, ark. 67.
9. Rossy`jsky`j gosudarstvennыj y`story`chesky`j arxy`v v Sankt-Peterburge (Dali – RGY`ASPB), f. 733, op. 1, d. 300, 45 l.
10. RGY`ASPB, f. 1285, op. 8, d. 1698, 52 l.
11. Ukazы y` soobshheny`ya guberns`kogo pravleny`ya // Podol`sky`e gubernsky` evedomosty` Dali – PEV). Chast` ofy`cy`al`naya. 1838 goda. # 46. – S. 514-515.
12. Zapy`sky` ukray`ncza y`z vremeny` pol`s`kogo vozstany`ya 1861-1864 goda. – K.: Uny`ver.ty`pografy`ya, 1869. – 61+68+40+42 s.
13. Kamenecz-Podol`skayagy`mnazy`ya. Y`story`cheskaya zapy`ska o pyaty`desyaty`letnem ee sushhestvovany`y` (1833-1883): v 2-x ch. s pry`lozh. / Sost. Y`. My`xalevy`ch. – KameneczPodol`sk, 1883. – 180 s.
15.Levy`czky`j O. Y`z zhy`zny` uchebnыx zavedeny`j Yugo-Zapadnogo kraya v 1840-x godax//Ky`evskaya stary`na. – 1906. – mart-aprel`. – S. 421-432.
16. O revy`zy`y` protoy`ereem Y`oannom Skvorczovыm Podol`skoj eparxy`y` v 1831g. // PEV.Pry`bavleny`e. – 1890. – # 45. – S. 1029-1035.
17. Podoly`ya. Y`story`cheskoe opy`sany`e. S` Vыsochajshego soy`zvoleny`ya y`zdano pry`MVD P. N. Batyushkovыm. SPb.: Ty`p. t-va “Obshhestvennaya pol`za”, 1891. – XXXI, 264, 99 s.
18. Bovua D. Shlyaxty`ch, kripak i revizor. Pol`s`ka shlyaxta mizh czary`zmom ta ukrayins`ky`my` masamy` (1831-1863). – K.: INTEL, 1996. – 415 s.
19. Bidnov V. Shkola j osvita na Ukrayini // Ukrayins`ka kul`tura: lekciyi za red. Dm. Antonovy`cha / Upor. S. V. Ul`yanovs`ka; vst. st. I. M. Dzyuby`; pered. sl. M. Antonovy`cha; dod. S. V. Ul`yanovs`koyi, V. I. Ul`yanovs`kogo. – K.: Ly`bid`, 1993. – S. 40-72.
20. Doroshenko D. I. Istoriya Ukrayiny`: U 2-x t. – K.: Globus, 1991. – T. 2. – 349 s.
21. Y`story`yapedagogy`ky` / N. A. Konstanty`nov, E. N. Medыnsky`j, M. F. Shabaeva. – M. :Prosveshheny`e, 1982 // http://www.detskiysad.ru/ped/ped103.html.
22. Ognyeva O. TadeushChacz`ky`j v istoriyi Voly`ni // ZamojszczyznaiWołyń wminionymtysiącleciu. Historia, kultura, sztuka.Konferencjanaukowa. – Zamość, 2000. – S. 139-
140.
23. Pavlyuk V. V. Stan pol`s`koyi osvity` na Pravoberezhnij Ukrayini na pochatku XIX st. // Nacional`ni menshy`ny` Pravoberezhnoyi Ukrayiny`: istoriya i suchasnist`: naukovy`j zbirny`k: seriya
“Praci Zhy`tomy`rs`kogo naukovo-krayeznavchogo tovary`stva doslidny`kiv Voly`ni”. – Zhy`tomy`r, 1998. – T. 18. – S. 108-110.
24. Polishhuk M. S. Uchy`tel`s`ki seminariyi v Pravoberezhnij Ukrayini v drugij polovy`ni XIXst. // Ukrayins`ky`j istory`chny`j zhurnal. – 1994. – #4. – S.54-60.
25. Siropolko S. Istoriya osvity` v Ukrayini. – K.: Nauk. dumka, 2001. – 912 s.
26.Sy`mashkevy`ch M. Ry`mskoe katoly`chestvo y` ego y`erarxy`ya na Podoly`y`.– Kamenecz-Podol`sky`j: Ty`p. Podol. gub. pravleny`ya, 1872. – 528 s.
27. Stepovy`k D. Cerkva v kajdanax. Borot`ba ukrayins`ky`x xry`sty`yan za svoyu samobutnist` u XIX st. – K.:Fundaciyaim. O. Ol`zhy`cha, 1996. – 112 s.
28. Taskin O. Yuzefgrad-Balta: Istoriya zasnuvannya i rozvy`tku Balty` u versiyi doslidny`ka // http://www.balta.od.ua/history/yuzefgrad-balta-istoriya-osnovaniya-i-razvitiya-balty-v-versiiissledovatelya-aleksandra-taskina.html.
29. ChmielowskiP. T.Czacki. Jego życieidziałalność wychowawcza.Zarysbiograficzny. – Peterburg: b K. Grendyszyński, 1898. – 120 s.

Abstract views: 39
PDF Downloads: 26
Published
2014-02-01
How to Cite
Bondar, A. (2014). Confessional and classical features of the functioning of the educational institutions of the Podolsk province at the end of ХVІІІ - in the first half of the ХІХ century. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 1(1), 143-152. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/149