The features of cognitive activity in the context of psychological safety of lawyers


  • S. Kolokolov
  • V. Lunov Makeyevka Institute of Economics and Humanities
Keywords: professional thinking, factors of physical and psychological security, social effectiveness of professional thinking

Abstract

In this article due consideration is given to specific features of professional thinking of lawyers in the system of internal affairs organs (IAO) of Ukraine in the context of social safety and welfare of an individual. It is claimed that professional thinking has the function of prevention and prediction of negative social phenomena, which can be dangerous for the community in general and for investigation department staff in the performance of their official duties. It is emphasized that a sufficient level of the professional thinking of lawyers is essential and is the key component of the social, psychological and professional safety. The author’s questionnaires for diagnosis of the development of professional thinking of lawyers and students in the organs of the system of internal affairs are also suggested.

References

1. Adejumo D. Effect of cognitive styles on strategies for comprechension of prose // Perc. and Motor Skills, 1983. - V. 56. - P. 859-863.
2. Allison С W., Hayes J. The Learning Style Questionnaire: An alternative to Kolb's inventory? / / J. of Management Studies, 1988. - V. 25. - P. 269-281.
3. Aleshy`na E.S, Dejneka O.S. Sootneseny`e kogny`ty`vnogo sty`lya s y`ndy`vy`dual`nыm sty`lem na osnove analy`za ory`enty`rovochnыx y` y`spolny`tel`nыx komponentov // Kogny`ty`vnыe sty`ly`. Tezy`sы nauchnoprakty`cheskogo
semy`nara / Pod red. V. Kolgy`. — Tally`nn, 1986. — S. 65-67.
4. Vyatky`n B.A. Sty`l` akty`vnosty` kak faktor razvy`ty`ya y`ntegral`noj y`ndy`vy`dual`nosty` // Y`ntegral`noe y`ssledovany`e y`ndy`vy`dual`nosty`: Sty`l`deyatel`nosty` y` obshheny`ya / Pod red. B. A. Vyatky`na. — Perm`: Y`zd-vo PGU,
1992. — S. 36-55.
5. Lun`ov V.Ye. Yury`dy`chne my`slennya: metodologiya ta konceptual`ni interpretaciyi /V.Ye.Lun`ov //Visny`k Odes`kogo nacional`nogo universy`tetu im. I.I. Mechny`kova. – 2007. - Tom 12, vy`pusk 16. – S.22-28.
6. Lun`ov V.Ye. Poglyad psy`xologichnoyi nauky` na yury`dy`chne my`slennya, yak skladovoyi profesionalizmu v operaty`vno-rozshukovij diyal`nosti / V.Ye.Lun`ov//Visny`k pislyady`plomnoyi osvity`. Zb. nauk pracz` / Un-t menedzhmentu osvity` APN Ukrayiny`, Vy`p.10. - K.: Geopry`nt, 2008. – S.197-204.
7. Metodologiya konkretny`x psy`xologichny`x doslidzhen`: poglyad Odes`koyi naukovoyi shkoly` psy`xologiyi: Monografiya. Tom I. / [kolekty`v avtoriv] /za zag.red. akad. Viskovatovoyi T.P., Lun`ova V.Ye. Odesa: ONU imeni I.I. Mechny`kova, Donecz`k: Nord-pres. – 2012. – 254 s.
8. Mыshleny`e: Ly`chnostnыe mexany`zmi y` ponyaty`jnыj apparat/ Pod red. Yu.N.Kulyutky`na, G.S.Suxobskoj. - M.:Pedagogy`ka, 1990. - S.41.
9. Gornostaev S.V. Professy`onal`noe mыshleny`e sotrudny`kov Y`U // "Prestupleny`e y` nakazany`e ot ""A"" do ""Ya"": Slovar` po peny`tency`arnoj psy`xology`y` / Pod obshh. red. prof. d.p.n. D.V. Sochy`vko. – M.: MPSY`, 2009. – S. 45-47.
10. Sokolov N.Ya. Professy`onal`noe soznany`e yury`stov. - M.: Nauka, 1988. - S.11.
11. Xolodnaya M. A. Psy`xology`ya y`ntellekta: paradoksi y`ssledovany`ya. 2 e y`zd., pererab. y` dopoln. - SPb.: Py`ter, 2002. – 324 s.
12. Xolodnaya M.A., Kostry`ky`na Y`. S. Osobennosty` kogny`ty`vnыx sty`lej y`mpul`sy`vnost`/ reflekty`vnost` y` ry`gy`dnost`/gy`bkost` poznavatel`nogo kontrolya u ly`cz s vыsoky`my` y` sverxporogovmy` znacheny`yamy` IQ / /
Psy`xology`chesky`j zhurnal, 2002. - # 6. - S. 72-82.

Abstract views: 93
PDF Downloads: 46
Published
2014-04-06
How to Cite
Kolokolov, S., & Lunov, V. (2014). The features of cognitive activity in the context of psychological safety of lawyers. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 3(3). Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/169