Media in the process of shaping the image of persons with disabilities in public space


  • K. Zielińska-Król Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • J. Gorbaniuk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Keywords: disability, disabled people, media, disability in mass-media.

Abstract

The trends of presenting people with disabilities in the media cause increasing criticism and dissatisfaction environments of persons with disabilities. Available studies show that presented image of a person with a disability by the media is often far incomplete and even false. This makes it difficult in understanding and integration of people with disabilities in society, clearly reduces their chance to realize life plans and personal development. American research on attitudes towards people with disabilities indicate that 80% of Americans, the problem of acceptance of persons with disabilities due to the disability picture presented in the media. In view of the fact that through the media man draws most of the information about the world and adapting patterns of behavior, and through the media shapes their identity and beliefs is extremely important to pay attention to the quality of the content. Keep in mind that the media transmit knowledge imperfect and sometimes misleading. Therefore, the more you need to emphasize awareness and sensitizing role of the media, having the opportunity and the right tools to show authentic and real problems of the disabled.

References

Barnes C., Wizerunki niepełnosprawności i media – badanie sposobów przedstawiania osób niepełnosprawnych w środkach masowego przekazu, Warszawa 1997, Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Cacioppo J.T., Feng Kao C., Petty R.E., Rodriguez R., Central and Peripheral Routes to Persuasion. An Indivdual Difference Perspective, „Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 51, No. 5, 1986, s. 1032-1043.
DeFleur M.E., Dennis E. , Understanding mass communication, Houghton Miffin Co, Boston 1996, za: T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999
Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa–Kraków 1999, Wydawnictwo Naukowe PWN
Godzic W., O telewizorze i innych ważnych sprawach popkultury, w: Halawa M., Życie codzienne z telewizorem. Z badań terenowych, Warszawa 2006, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne
Golka M., Bariery komunikacyjne i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN
Izdebska J., Rodzina, dziecko telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Białystok 1996, Wydawnictwo Uniwersyteckie Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (DzU z 2012, nr 0, poz. 1169)
Krajewska B., Edukacja medialna dziecka potrzeba społeczeństwa informacyjnego, w: M. Dycht i L. Marszałek (red.), Wobec odmienności…? Pedagogiczne konotacje, Warszawa 2008, Wydawnictwo Salezjańskie
McCobs M.E., Shaw D.L., The Agenda-Setting Function of Mass Media, „The Public Opinion Quartely”, Vol. 36, No. 6, 1972, s. 176-187
Nelson T., Psychologia uprzedzeń, Gdańsk 2003, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004, Wydawnictwo Akademickie „Żak”
Pielecki A., Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013
Pratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Warszawa 2004, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Raber A., Słownik psychologii, Warszawa 2005, Wydawnictwo Scholar
Reykowski J., Postawy a osobowość, w: S. Nowak (red.), Teorie postaw, Warszawa 1973, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 89-122.
Ruść I., Wizerunek osób z ograniczoną sprawnością w mediach, w: Brzezińska A., Wożniak Z., Maj K. (red. nauk.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, Warszawa 2007, Wydawnictwo SWPS, s. 131-147
Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach, Warszawa 2013, Instytut Rozwoju Służb Społecznych
Stanisławski P., Od ofiary do herosa – jak nas pokazują media, „Integracja”, 5/2003, s. 4-7 Zasoby internetowe:
Apel Rady Etyki Mediów z dnia 09.04.2003, http://www.radaetykimediow.pl/index.php? option=com_content&view=article&id=118:apel-rady-etyki-mediow-&catid=23:rok-2003& Itemid=30, dostęp: 22.10.2014
Barnes C., Disabling Imagery and the Media. An Exploration of the Principles for Media Representations of Disabled People. The First in a Series of Reports, The British Council of Organisations of Disabled People, Ryburn Publishing, Halifax 1992: http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/library/Barnes-disabling-imagery.pdf, dostęp: 10.10.2014
Briant E., Watson N., Philo G., Bad news for Disabled People: how the newspapers are reporting disability, http://www.gla.ac.uk/media/media_214917_en.pdf, dostęp: 06.11.2014
Disability Common Portrayals Person with Disabilities: http://Disabilities/common-portrayals-persons-disabilities, dostęp: 02.11.2014
Czarnecki P., Etyka mediów, Warszawa 2008, Centrum Doradztwa i Informacji "Difin” http://www.marketingnews.pl/message.php?art=40847, dostęp: 05.10.2014 Dahl M. , The Role of the Media in Promoting Images of Disability- Disability as Metaphor: The Evil Crip, „Canadian Journal of Communication”, Vol 18, No 1, http://www.cjconline.ca/index.php/journal/article/view/718/624, dostęp: 18.10.2014
Komunikat z badań. Zaufanie społeczne. BS/33/2012, Warszawa 2012, CBOS, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_033_12.PDF, dostęp: 03.10.2014
Jórczyk A., Poradnik językowy dla dziennikarzy, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1268 www.disabilitynow.org.uk, dostęp: 16.10.2014
Łysakowski T., Media i niepełnosprawność: http://tomasz.lysakowski.eu/2008/12/03/media-i-niepelnostrawnosc/, dostęp: 11.10.2014
McCobs M.E., The Agenda-Setting Role of the Mass Media in the Shaping of Public Opinion, http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/mccombs01.pdf, dostęp 10.10.2014
Media Guidelines For The Portrayal of Disability: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_127002.pdf, dostęp: 05.11.2014
Struck-Peregończyk M., Wizerunek osób niepełnosprawnych w środkach masowego przekazu – zarys zjawiska, Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2013, nr 4(8), s. 28-29, file:///D:/Pobrane/(180)%20M%20Struck%20Medialny%20obraz%20(1).pdf, dostęp: 23.10.2014.

Abstract views: 615
PDF Downloads: 107
Published
2016-01-29
How to Cite
Zielińska-Król, K., & Gorbaniuk, J. (2016). Media in the process of shaping the image of persons with disabilities in public space. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 13(1), 6-17. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/3