Prospects of positive psychology and psychology of human ortobiozis in rehabilitation of antiterrorist operation participants


  • N. V. Rodina Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Keywords: psychological rehabilitation, participants of the antiterrorist operation, orthobiosis, positive psychology, psychological health

Abstract

In the article, based on methodological principles of positive psychology, the possibilities of orthobiosis psychology for rehabilitation of the antiterrorist operation participants were revealed. The actuality to Ukraine of psychological care and rehabilitation of combatants was showed. The wide opportunities of orthobiosis doctrine by I.I. Mechnikov were revealed for creation of methodological approaches to psychological care and rehabilitation of the military. It is noted that these approaches should develop in the paradigm of positive psychology. Prospects of further research were outlined.

References

1. Bandurka I.O. Vpliv vIyskovogo konflIktu na proyavi nasilstva v rodinI ta gromadI / I.O. Bandurka, O.A. Kalashnik, K.B. Levchenko, O.V. Shved // SotsIalno-pedagogIchna ta psihologIchna dopomoga sIm’yam z dItmi v perIod vIyskovogo konflIktu: navchalno-metodichniy posIbnik. – K. : Agentstvo “UkraYina”. – 2015. – S. 14-22.
2. Galetska I. I. PsihologIchnezdorov’ya yak problema natsIonalnoYibezpeki / I. I. Galetska // NaukoviyvIsnikLvIvskogo derzhavnogo unIversitetuvnutrIshnIh sprav. SerIyapsihologIya. - 2012. - Vip. 2(1). - S. 49-58.
3. Levchenko K.B. NaslIdki vIyskovogo konflIktu: sotsIalno-pedagogIchniy, pravoviy ta psihologIchniy aspekti / K.B. Levchenko, V.G. Panok // SotsIalno-pedagogIchna ta psihologIchna dopomoga sIm’yam z dItmi v perIod vIyskovogo konflIktu: navchalno-metodichniy posIbnik. – K. : Agentstvo “UkraYina”. – 2015. – S.10-14.
4. Leskov V.O. SotsIalno-psihologIchna reabIlItatsIya vIyskovosluzhbovtsIv Iz rayonIv vIyskovih konflIktIv: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. psihol. nauk: spets. 19.00.09 - "PsihologIyadIyalnostI v osoblivihumovah" / V.O Leskov. – Hmelnitskiy, 2008. – 22 s.
5. Mechnikov I.I. Etyudyi o prirode cheloveka. – M.: Izd-vo AN SSSR. – 1962. -315 s.
6. MechnikovI.I.Etyudyi optimizma. –M.: Nauka,1987. – 328 s.
7. Myasischev V.N. Psihoterapiya kak sistema sredstv vozdeystviya na psihiku cheloveka v tselyah vosstanovleniya ee zdorovya / V.N. Myasischev / Psihoterapiya pri nervnyih i psihicheskih zabolevaniyah / LNI PNI im. V.M. Behtereva. Trudyi. L., 1973. - T. LXVI. - S. 7-20.
8. PotIha A. SotsIalno-psihologIchna ta medichna reabIlItatsIya uchasnikIv ATO [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu : http:nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_ content&view=article&id=858:reabilitatsiya-uchasnikiv-ato&catid=8&Itemid=350.
9. RodIna N.V.KopIng v umovah vIyskovih dIy: vikliki dlya ukraYinskogo suspIlstva / N.V. RodIna // Problemi polItichnoYi psihologIYi: zb. nauk. prats / Asotsiatsiya polItichnih psihologiv UkraYini, Institut sotsIalnoYi ta politichnoYi psihologIYi NAPN UkraYini - K.: Millenium, 2014. – Vip 1(15). - S. 107-116.
10. Romenets V.A. Vchinok I postannyakanonIchnoYipsihologIYi// Lyudina. Sub’Ekt. Vchinok: FIlosofsko-psihologIchnIstudIYi / Za zag.red. V.O.Tatenko. - K.: LibId, 2006.– 360s.
11. Sosnovenko N.V. Persha psihologIchna dopomoga / N.V. Sosnovenko, L.O. Shevchenko // SotsIalno-pedagogIchna ta psihologIchna dopomoga sIm’yam dItmi v perIod vIyskovogo konflIktu: navchalno-metodichniy posIbnik. – K. : Agentstvo “UkraYina”. – 2015. – S.50-58.
12. Titarenko T. M.Yak dopomogti svIdkam I uchasnikam travmatichnih podIy: gorizonti sotsIalno-psihologIchnoYi reabIlItatsIYi / T.M. Titarenko // AktualnI problemi sotsIologIYi, psihologIYi, pedagogIki : zb. nauk. prats / KiYivskiy natsIonalniy unIversitet ImenI Tarasa Shevchenka ; gol. red. V. I. Sudakov. – K. : KNU Im.T. Shevchenka, 2015. – # 4(29). – S. 163–170.
13. Antonovsky A. Health, stressandcoping/ A. Antonovsky. – SanFrancisco: Jossey-Bass, 1979. – 255p.
14. Hofer H.Reassessing war, trauma, and medicine in Germany and Central Europe (1914-1939) / H. Hofer, C. Prüll // Neuere Med WissQuellen Stud. – 2011. - № 26. – Р. 7-29.
15. Horowitz M.J. A Prediction of Delayed Stress Response Syndromes in Vietnam Veterans / M.J. Horowitz, G.F. Solomon //Journal of Social Issues. – 1975. - № 31(4). – Р. 67-80.
16. Moran G.S. Walking on the sunny side: What positive psychology can contribute to psychiatric rehabilitation concepts and practice / G.S. Moran, P.B. Nemec// Psychiatric Rehabilitation Journal. – 2013. - № 36(3). –Р. 202-208.
17. Seligman M. Positive Psychology / M. Seligman, M. Csikszentmihalyi //An introduction American Psychologist. – 2000. -№. 55. - Р. 5–14.

Abstract views: 171
PDF Downloads: 77
Published
2016-03-10
How to Cite
Rodina, N. (2016). Prospects of positive psychology and psychology of human ortobiozis in rehabilitation of antiterrorist operation participants. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 14(2), 62-69. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/37