Previous testing of the scale of social coping resources to Ukrainian sample


  • O. V. Maltsev Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова
Keywords: social coping resources, stress, social support, adaptation of psychometric scales, Ukrainian version.

Abstract

In the article the Ukrainian version of the Scale of social coping resources, which is adapted to sample n = 412 in four cities, representing different geographic regions of Ukraine. The questionnaire contains five dimensions, covering five social coping resources, instrumental support, psychosocial support, the number of family members, involvement in religious meetings, involvement in community organizations. It is established that the risk to the impact of stress conditions are peculiar to 72.1% of respondents.

References

1. Abetka ukraYinskoYi polItiki 2001-2002 rr. DovIdnik. KerIvnik avtorskogo kolektivu M.Tomenko. – KiYiv. „Smoloskip”, 2002. – 368 c.
2. GalkIv L. I. Perspektivi vIdtvorennya lyudskogo potentsIalu UkraYini / L.I. GalkIv / VIsnik NatsIonalnogo unIversitetu vodnogo gospodarstva ta prirodokoristuvannya. – 2014. - #1(65). -S. 63-70.
3. Dem’yanenko B. L. «RevolyutsIyno-voEnniy» stres gromadyan UkraYini I problema zberezhennya dushevnogo zdorov’ya / B. L. Dem’yanenko, V. M. Dem’yanenko // // GumanItarniy vIsnik DVNZ "Pereyaslav-Hmelnitskiy derzhavniy pedagogIchniy unIversitet ImenI GrigorIya Skovorodi" : zb. nauk. prats / gol. red. V. P. Kotsur. – K. : Lisenko M. M., 2014. – Vip. 34. – S. 175–182.
4. Zavatska N. E. PsihologIchnI osnovi sotsIalnoYi readaptatsIYi osobistostI zrIlogo vIku : avtoref. dis. ... d-ra psihol. nauk : 19.00.05 / N. E. Zavatska; In-t psihologIYi Im. G.S. Kostyuka NAPN UkraYini. - K., 2010. - 44 c.
5. Kempbell D. Modeli eksperimentov v sotsialnoy psihologii i prikladnyih issledovaniyah / D. Kempbell. - SPb.: Sotsialno-psihologicheskiy tsentr, 1996.- 391s.
6. PanIna N. UkraYinske suspIlstvo 1994-2005: sotsIologIchniy monItoring / N. PanIna. - K.:Institut sotsIologIYi NAN UkraYini, Fond „DemokratichnI InItsIativi”, 2005. – 160 s.
7. ParaschevIn M.RelIgIyna aktivnIst v suchasnomu InformatsIynomu prostorI yak pokaznik sotsIalnoYi znachuschostI relIgIYi [Tekst] / M. ParaschevIn // UkraYinskiy InformatsIyniy prostIr : Naukoviy zhurnal / KiYivskiy nats. un-t kulturi I mistetstv, In-t zhurnalIstiki I mIzhnarodnih vIdnosin. - KiYiv, 2013. - Chislo 1: u 2 ch, Ch. 2. - S. 159-162.
8. Petrova G.A. Metodiki issledovaniya sotsialnyih setey i sotsialnoy podderzhki : ucheb.-metod. posob. / G. A. Petrova, A.B. Holmogorova, N. G. Garanyan. – M. : Smyisl : MGPPU, 2007. – 60 s.
9. Sluzhbi UkraYini – Elektroniy resurs:http://www.drsu.gov.ua/file/14307
10. TItar I. O. MIstse organIzatsIy gromadyanskogo suspIlstva v ekonomItsI ta na rinku pratsI: svItoviy dosvId ta UkraYina / I. O. TItar, O. V. Karnauhova // UkraYinskiy sotsIum. - 2015. - # 1. - S. 105-124.
11. Uvarova S. G. Poglyad na travmu v kontekstI pitannya pro peredumovi poyavi psihIchnih naslIdkIv suspIlnih kriz / S.G. Uvarova / VIsnik ONU Im. I. I. Mechnikova. PsihologIya. - 2015. - T. 20., Vip. 4 (38). – S. 167-176.
12. Holmogorova A.B. Metodyi diagnostiki sotsialnoy podderzhki pri rasstroystvah affektivnogo spektra / A.B. Holmogorova, G.A. Petrova // Meditsinskaya tehnologiya. MNII psihiatrii Roszdrava. - M.: 2007. - 24 s.
13. Baum A.Psychosocialaspectsofhealth, stress, andillness/ A. Baum, J. E. Singer. - New York: Elsevier, 1982. – Р. 307-356.
14. Hammer A.L. Manual for the coping resources inventory/ A.L. Hammer, S. Marting. - Palo Alto, California : Consulting Psychologists Press, 1988.–27p.
15. Hobfoll S. E. Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress / S.E. Hobfoll // American Psychologist. – 1989. – Vol. 44, No 3. - Р. 513-524.
16. Hobfoll S. E. The Influence of Culture, Community, and the Nested-Self in the Stress Process: Advancing Conservation of Resources Theory / S.E. Hobfoll // Applied Psychology: An International Review. - 2001. – Vol. 50, No.3. - Р. 337-421.
17. Sarason I.G. Assessing social support: The Social Support Questionnaire / I.G. Sarason, H.M. Levine, R.B. Basham//Journal of Personality and Social Psychology. – 1983. - № 44. – Р. 127-139.
18. Sarason I. G. A brief measure of social support: Practical and theoretical implications / I.G. Sarason, B.R. Sarason, E.N. Shearin, G.R. Pierce // Journal of Social and PersonalRelationships. – 1987. - № 4. – Р. 497-510. 19. Sommer G. Entwicklung und Überprüfung eines Fragebogens zur sozialen Unterstützung /G. Sommer, T. Fydrich // Diagnostica. – 1991. - № 37. – Р. 160-178. 20. Stelmaschuk K.R. Psychological factors of stress overcoming / K.R. Stelmaschuk // Problems of Modern Psychology : Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G.S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine / scientific editing by S.D. Maksymenko, L.A. Onufriieva. – Issue 29. – Kamianets-Podilskyi :Aksioma, 2015. – Р. 671–684.
21. Yabiku S.T. Social and Personal Coping Resources, Functional Impairment, and Perceived Health Status Among Mexican-Origin Elders/S.T. Yabiku, D.W. Farone// Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work. –2006. - № 15( 3-4). – Р. 31-50. 22. Verma R. Personality Factors as Determinants of Coping Resources among Indian Air Force Officers / R. Verma, Y. Nagle, R. Ghosh // International Journal of Indian Psychology. – 2016. - № 3(3). - P. 168-175.

Abstract views: 153
PDF Downloads: 70
Published
2016-03-10
How to Cite
Maltsev, O. (2016). Previous testing of the scale of social coping resources to Ukrainian sample. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 14(2), 79-89. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/39