Secondary school principals' professional tolerance: essence, distinctive features and structure


  • O. V. Brukhovetska ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Keywords: secondary school principal, professional tolerance, managerial tolerance, tolerance to interact with the subjects of the educational process, self-tolerance

Abstract

The article examines the nature and distinctive features of secondary school principals' professional tolerance. The author analyzes the structure and components of professional tolerance which include the managerial tolerance (tolerance to uncertainty in managerial work, tolerance to changes in managerial work, professional stress tolerance), tolerance to interact with the subjects of the educational process (ethnic tolerance, social tolerance, communicative tolerance, acceptance of others, the management empathy, tolerant leadership style, behavioral flexibility in different management situations, and conflict tolerance), self-tolerance (self-acceptance, adequate self-esteem, assertiveness, reflexivity, and self-control).

References

1. Asmolov A. H. Na puty k tolerantnomu soznanyiu [Tekst] / pod. red. A. H. Asmolov. – M.: Smыsl, 2000. – 198 s.
2. Andreeva H. M. Sotsyalnaia psykholohyia : ucheb. [dlia vыssh. uch. zav.] / Halyna Mykhailovna Andreeva. – M. : Aspekt Press, 1998. – 376 s.
3. Bardyer H. L. Sotsyalnaia psykholohyia tolerantnosty / Halyna Leonydovna Bardyer. – SPb., 2005. – 118 s. : yl., tabl.
4. Briukhovetska O. V. Osvita doroslykh : entsyklopedychnyi slovnyk / O. V. Briukhovetska // za red. V.H. Kremnia, Iu.V. Kovbasiuka ; [uporiad. N.H. Protasova, Iu.O. Molchanova, T.V. Kurenna ; red. rada V.H. Kremen, Iu.V. Kovbasiuk, N.H. Protasova ta in.] : Nats. akad. ped. nauk Ukrainy, Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. – K. : Osnova, 2014. – S. 338.
5. Briukhovetska O. V. Model profesiinoi tolerantnosti u kerivnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv / O. V. Briukhovetska // Aktualni problemy psykholohii : zb. naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy / [red. kol. S. D. Maksymenko (hol. red.) ta in.]. / T. I : Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia / za red. S. D. Maksymenka, L. M. Karamushky. – K. : Instytut psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy, 2015.– Vyp. 43. – S. 3-8.
6. Hryva O. A. Sotsialno-pedahohichni osnovy formuvannia tolerantnosti u ditei i molodi v umovakh polikulturnoho seredovyshcha / O. A. Hryva. – K. : Parapan, 2005. – 227 s.
7. Demchuk A. Formyrovanye professyonalnoi tolerantnosty budushchykh uchytelei k detiam s ohranychennуmy vozmozhnostiamy zdorovia : monohrafyia / A. V. Demchuk. – Ulianovsk : Zebra, 2016. – 141 s.
8. Zherdieva N. Professyonalnaia tolerantnost sotrudnykov OVD: poniatye y soderzhatelnыe kharakterystyky / Natalia Nykolaevna Zherdeva, Antonyna Yvanovna Polykarpova. – Vestnyk Adыheiskoho hosudarstvennoho unyversyteta. Seryia 3 : Pedahohyka y psykholohyia. – Vуpusk № 1/2009. – S. 34-39. 9. Irkhina Iu. V. Formuvannia profesiinoi tolerantnosti maibutnikh vykladachiv vyshchoi shkoly / Iu. V. Irkhina. – 220 c. 10. Karamushka L. M. Psykholohiia upravlinnia zakladamy serednoi osvity : monohrafiia / L. M. Karamushka. – K. : Nika-tsentr, 2000. – 332 s. 11. Kleptsova E. Iu. Psykholohyia y pedahohyka tolerantnosty : ucheb. posobye dlia vuzov / E. Iu. Kleptsova. – M. : Akademycheskyi proэkt, 2004. – 176 s. 12. Korzhakova L. B. Pedahohycheskaia tolerantnost kak professyonalno vazhnoe kachestvo pedahoha / L. B. Korzhakova // Pedahohycheskye y psykholohycheskye nauky : aktualnуe voprosу [Tekst] : materyalы mezhdunar. zaoch. nauch-prakt. konf. (31 okt. 2012 h.) / Syb. assots. Konsultantov. – Novosybyrsk : SybAK, 2012. – S. 54-60. 13. Makarov Iu. Tolerantnost y professyia pedahoha. Sotsyalno-humanytarnыe problemу sovremennosty : chelovek, obshchestvo, kultura : monohrafyia / Iu. Makarov. – Knyha 6. – Krasnoiarsk : Nauchnoynnovatsyonnыi tsentr, 2011. – 254. 14. Moroz O. H. Osobystist maibutnoho pedahoha / O. H. Moroz // Vyshcha osvita Ukrainy. – 2002. – №3. – S. 54-62. 15. Nykytyna N. Y. Kommunykatyvnaia tolerantnost v systeme professyonalno znachymуkh kachestv sotsyalnoho pedahoha / N. Y. Nykytyna, S. N. Tolstykova // Uchenыe zapysky Moskovskoho humanytarnoho pedahohycheskoho ynstytuta. Vуpusk 1. – M. : Moskov. humanytar. ped. ynstytut, 2002. – S. 140-145.
16. Nurlyhaianova O. B. Psykholohycheskoe soderzhanye pedahohycheskoi tolerantnosty kak professyonalno vazhnoho kachestva uchytelia [Tekst] / O. B. Nurlyhaianova. – Yaroslavl, 2006. – 158 s. 17. Psykhodyahnostyka tolerantnosty lychnosty / Pod red. H. Soldatovoi y L. Shaiherovoi. – M. : Smуsl, 2008. – S. 94-97. 18. Povaronkov Iu. P. Psykholohycheskoe soderzhanye professyonalnoho stanovlenyia cheloveka / Iu. P. Povarenkov. – M., 2002. – 230 s. 19. Stukalenko Z. M. Formuvannia profesiinoi tolerantnosti maibutnoho vchytelia muzychnoho mystetstva v protsesi fakhovoi pidhotovky [Tekst] : avtoreferat... kand. ped. nauk, spets. : 13.00.04 – teoriia i metodyka profesiinoi osvity / Z. M. Stukalenko. – Kirovohrad : Kirovohradskyi derzh. ped. un-t im. V. Vynnychenka, 2016. – 20 s. 20. Temnytskyi A. L. Dynamyka proiavlenyi professyonalnoi tolerantnosty v protsesse formyrovanyia budushchykh spetsyalystov-mezhdunarodnykov / A. L. Temnytskyi // Vestnyk MHYMO-Unyversyteta. – 2014. – № 1. – S. 225-234. 21. Todortseva Iu.V. Pedahohika tolerantnosti : [metodychni rekomendatsii] / Yuliia Volodymyrivna Todortseva. – Odesa : SVD Cherkasov M.P., 2004 r. – 90 s. 22. Tretiakova T. V. Formyrovanye tolerantnosty budushchykh sotsyalnыkh pedahohov v vыsshem uchebnom zavedenyy : etnopedahohycheskyi podkhod : monohrafyia / Tatiana Vladymyrovna Tretiakova. – Khabarovsk, 2011. – 270 s. 23. Shansherova T. V. Tolerantnыe otnoshenyia v orhanyzatsyy v kryzysnыi peryod: osobennosty upravlenyia v uslovyiakh peresmotra otnoshenyi s sotrudnykamy / T. V. Shansherova // Yzvestyia Rossyiskoho //hosudarstvennoho pedahohycheskoho unyversyteta ym. A. Y. Hertsena. – Vуpusk № 115. – SPb. : Rossyiskyi hosudarstvennыi pedahohycheskyi unyversytet ym. A. Y. Hertsena, 2009. – S. 319-326. 24. Shaiuk O. Ia. Vitakulturnyi metapidkhid v osmyslenni tolerantnosti yak intehralnoi osobystisnoi rysy liudyny / Olha Shaiuk // Vitakulturnyi mlyn / nauk. konsultant-redaktor A. Furman. – 2010. – Modul 11. – S. 21-24.

Abstract views: 42
PDF Downloads: 40
Published
2016-03-14
How to Cite
Brukhovetska, O. (2016). Secondary school principals’ professional tolerance: essence, distinctive features and structure. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 14(2), 141-151. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/45