The question of the conceptualization of the foundations of pre-vocational training of students


  • Ya. V. Tsekhmister Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Keywords: pre-vocational training, synergetics, nonlinear system, pedagogical system, psychological and pedagogical support.

Abstract

The article conceptualized principles to understand the content of pre-professional training of students. The possibilities of extrapolation basic principles of natural science paradigms, including synergy; René Thom main principle; and guidelines on trends catastrophe theory or principles of transition to the "better class" of any nature are presented. The author notes that the current educational system can be considered as open - objects and subjects of the educational process easily contact each other and environment large amounts of information. Of course, we can assume the existence of educational system, which is described by a mathematical model (such examples exist in mathematical psychology), but that most likely suggests that complex dynamic educational system cannot be perfectly described by analogy with mathematical models or using of mathematical models. Analyzes the philosophy of Ukrainian medical lyceum, based on the culture of the creative function of education. Defined its priorities. Proved that effective pre-professional training of students in medical specialties may be provided an integrated system of institutions of secondary education - Medical Lyceum aimed at psychological and educational support professional development of senior pupils.

References

1. Aylamazyan A.K., Stas E.V. Informatika I teorIya rozvitku. - M: Nauka, 1989. - 174 s. – S.55.
2. Aylamazyan A.K., Stas E.V. Informatika I teorIya rozvitku. - M: Nauka, 1989. - 174 s.- S.84.
3. BertalanfI L. Zagalna teorIya sistem: Oglyad problem I rezultatIv. - K.: Rad. shkola, 1978. - S. 86-111.
4. DeklaratsIya printsipIv tolerantnostI, shvalena Generalnoyu konferentsIEyu YuNESKO na YiYi dvadtsyat vosmIy sesIYi v ParizhI 16 listopad 1995 roku (Stattya 3. SotsIalnI aspekti) // Shlyah OsvIti.-1999.-# 2.- S.2-4.
5. Eygen M. SamoorganIzatsIya materIYi I evolyutsIya bIologIchnih makromolekul. – M.: Mir, 1973. – 216 s. – S.56.
6. Kremen V.G. Peredmova / Neperervna profesIyna osvIta: problemi, poshuki, perspektivi: MonografIya / Za red. I.A.Zyazyuna. - KiYiv: Vidavnitstvo "VIpol", 2000. - 636 s. - S.1.
7. Korsak K. PIdstavi I napryami reformuvannya serednoYi shkoli UkraYini: struktura I standarti zmIstu // OsvIta I upravlInnya, 1998. - Tom 2. - Chislo 4. - S. 31-39.- S.34.
8. PrigozhIn I. R. Chas, struktura I fluktuatsIYi. NobelEvska lektsIya z hImIYi 1977 r. // UFN, 1980. - T.131. - Vip.2. - S. 186.
9. Romanova L.Ya. Formuvannya profesIynogo funktsIonalnogo movlennya uchnIv lItseyu pri vivchennI ekonomIchnih distsiplIn: Avtoref. dis. kand. ped. nauk. - 13.00.04. – K.: Institut pedagogIki I psihologIYi profesIynoYi osvIti APN UkraYini, 2000. - 19 s. – S.14.
10. Sidorenko O. ZmIst ta organIzatsIya naukovo-metodichnoYi roboti v shkolah novogo tipu // OsvIta I upravlInnya, 1998. - Tom 2. -Chislo 4. - S. 21-30.- S.23.
11. Chaliy O.V. SinergetichnI printsipi osvIti I nauki: MonografIya // AkademIya pedagogIchnih nauk UkraYini, NatsIonalniy medichniy unIversitet ImenI O.O.Bogomoltsya. - KiYiv, 2000. - 253 s.- S.246.
12. Tom R. TeorIya katastrof. M.: Mir, 1980.
13. Chaliy O.V. NerIvnovazhnI protsesi u fIzitsI I bIologIYi. K.: Naukova dumka, 1997.
14. Chaliy O.V. SinergetichnI printsipi osvIti I nauki: MonografIya // AkademIya pedagogIchnih nauk UkraYini, NatsIonalniy medichniy unIversitet ImenI O.O.Bogomoltsya. - KiYiv, 2000. - 253 s.- S. 24.
15. Chaliy O.V. NerIvnovazhnI protsesi u fIzitsI I bIologIYi. K.: Naukova dumka, 1997.- S.3-4.
Tsekhmister, Ya.V. (2000). The problem of pre-professional training of students. Psychology and pedagogy, 1, 59-66.
16. Tsekhmister, Ya.V. (2002). Theory and practice of pre-professional training of students in lyceums of medical profile at higher educational institutions (dissertation of the doctor of pedagogical sciences). Institute of Pedagogy and Psychology of Professional Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv.
17. Tsekhmister, Ya.V. (2002). Giftedness and psychological technologies of its development. Pedagogical technologies: science to practice: Teaching method. Yearbook. (Ed. SiSoyeva).-Kyiv: VIPOL.
18. Tsekhmister Ya.V. (2003). Pre-professional training of students in the lyceum of a medical profile: students' self-government, organization of research work. Pedagogy and Psychology of Vocational Education: Research Results and Perspectives, 222-233.
19. Tsekhmister, Ya. (2014). Paradigm analysis of the personality sociogenesis. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 6, 169-173.

Abstract views: 38
PDF Downloads: 24
Published
2016-03-11
How to Cite
Tsekhmister, Y. (2016). The question of the conceptualization of the foundations of pre-vocational training of students. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 14(2), 152-162. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/46