Research of personal determinants of formation of professional and psychological readiness to socionomical features of the activities of judges


  • A. V. Savchenko Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Keywords: determinism, personality, professional and psychological readiness, the activities, the judge socionomic profession, activity.

Abstract

This article analyzes the leading individual psychological determinants of causing the formation of professional and psychological readiness to judge socionomic features activities. Reveals the reasons that determine the communicative competence of the judge. Determined analysis of topical issues in the context of the individual judge socionomic content of professional activity, based on active approach of psychology.

References

1. Gottsdanker R. Osnovyi psihologicheskogo eksperimenta: Uchebnoe posobie: Per. s angl. - M.: Moskovskiy un-t, 1982. - 464 s.
2. Druzhinin V.N. Eksperimentalnaya psihologiya: Uchebnoe posobie. - M.: INFRA-M, 1997. - 256 s.
3. Dulov A.V. Sudebnaya psihologiya: uchebnoe posobie / A.V.Dulov – [2-e izd., ispr. i dop.] – Minsk : Vyisheysh. shk., 1975. – 464 s.
4. Kempbell D.. Modeli eksperimentov v sotsialnoy psihologii i prikladnyih issledovaniyah: Per. s angl. - M.: Progress, 1980. - 391 s.
5. Marchak V. Ya. PsihologIchnI aspekti viboru profesIYi suddI / V. Ya. Marchak // TeorIya ta praktika yuridichnoYi osvIti : Zb. materIalIv I Vseukr. nauk.-prakt. konf., KiYiv, 20 kvItnya 2012 r.. – K. : Vidavnitstvo Evropeyskogo unIversitetu, 2012. – S. 115–121.
6. OrganIzatsIya psihologIchnogo obstezhennya kandidatIv na posadu suddI : metodichnI rekomendatsIYi / O. K. Chernovskiy, V. Ya. Marchak, A. V. FedIna. – ChernIvtsI : ChernIvetskiy nats. un-t Im. Yu. Fedkovicha, 2012. – 32 s.

Abstract views: 20
PDF Downloads: 59
Published
2016-03-15
How to Cite
Savchenko, A. (2016). Research of personal determinants of formation of professional and psychological readiness to socionomical features of the activities of judges. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 14(2), 163-170. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/47