Occupational health in the dimension of providing personal security of specialist


  • O. V. Lazorko Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: професійне здоров’я, особистісна безпека, задоволеність життям, психологічне благополуччя, фахівці медичних спеціальностей.

Abstract

У статі презентовано теоретико-емпіричне дослідження професійного здоров’я фахівця в контексті забезпечення його особистісної безпеки. Теоретичне обґрунтування професійного здоров’я особистості вміщує огляд основних методологічних конструктів забезпечення особистісного і соціального здоров’я фахівця та розкриття феноменології професійної безпеки особистості в різних умовах професійної діяльності. Зроблено акцент на важливості адаптаційних можливостей і стресостійкостіфахівця, який працює в емоційно-напружених умовах. Характеристика змісту професійного здоров’я фахівця та специфіки його умов діяльності виступили основою у розробці наукової позиції дослідження професійного здоров’я у взаємозв’язку таких ознак особистісної безпеки як задоволеність життям і психологічне благополуччя фахівця. Розроблена програма емпіричного дослідження, а також комплекс використаних методів математичної обробки результатів дослідження дає змогу конкретизувати психологічний зміст забезпечення особистісної безпеки фахівців стресогенних професій (лікарі і медичні сестри) із урахуванням їх професійного стажу та врахування емоційної напруженості умов професійної діяльності. Запропоновано схему взаємозв’язку проявів типів поведінки і переживання в професійному середовищі медичних працівників та емпірично експліковано ефект адаптивної активності (для фахівців із стажем професійної діяльності до 5-ти років) та ефектактивної адаптації (для фахівців із стажем професійної діяльності більше 5-ти років) життєвого задоволення і суб’єктивного благополуччя у професійному здоров’ї фахівців медичних спеціальностей.

References

1. Bezpeka zhyttyediyal'nosti : [kurs lektsiy] / Ye. P. Zhelibo, A. I. Chmyr, V. S. Troyan, Ye. O. Savinov. – Irpin' : Akademiya DPS Ukrayiny, 2001. – 356 s.
2. Virna Zh.P. Adaptatsiynyy profil' zadovolenosti zhyttyam osobystosti / Zh.P. Virna. – Problemy suchasnoyi psykholohiyi : zbirnyk naukovykh prats' Instytutu psykholohiyi imeni H.S. Kostyuka NAPN Ukrayiny ta Derzhavnoho vyshchoho navchal'noho zakladu «Zaporiz'kyy natsional'nyy universytet» / Za red. S.D. Maksymenka, N.F. Shevchenko, M.H. Tkalych. – Zaporizhzhya: ZNU, 2013. – # 2 (4) – C. 20-25.
3. Hrynberh Dzh. Upravlenye stressom / Dzh.Hrynberh : [7-e yzd.] – Spb. : Pyter, 2002. – 496 s. (Seryya «Mastera psykholohyy»).
4. Ermolaeva E.P. Professyonal'naya ydentychnost' y marhynalyzm: kontseptsyya y real'nost' / E.P. Ermolaeva // Psykholohycheskyy zhurnal. – 2001. – Tom 22. – # 4. – S.51-59.
5. Kundyev Yu. Professyonal'noe zdorov'e v Ukrayne [Elektronnyy resurs] / Yu. Kundyev, A. Nahornaya, V. Chernyak. – Okhrana truda. – 2007. – # 11. – Rezhym dostupu: http://www.ohoronapraci.kiev.ua/archive/2007/11/ professionalnoe-zdorove-v-ukraine
6. Lozhkyn H.V. Psykholohyya zdorov'ya cheloveka / H.V. Lozhkyn, O.V. Noskova, Y.V.
Tolkunova; [pod red. V.Y. Noskova]. – Sevastopol' : Veber, 2003. – 257 s.
7. Lomov B.F. O putyakh postroenyya teoryy ynzhenernoy psykholohyy na osnove systemnoho podkhoda / B.F. Lomov. – Ynzhenernaya psykholohyya: teoryya, metodolohyya, praktycheskoe prymenenye ; [otv. red. B.F. Lomov]. – M. 1977. – S. 31-54.
8. Meshko H.M. Problema zberezhennya i zmitsnennya profesiynoho zdorov"ya pedahoha u diyal'nosti shkil'noyi psykholohichnoyi sluzhby / H. M. Meshko, O. I. Meshko // Osvitni vymiryuvannya v informatsiynomu suspil'stvi: mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya, 26-29 travnya 2010 r. : tezy dopovidey, 2010. — S. 97-98.
9. Nykyforov H.S. Psykholohyya zdorov'ya: uchebnoeposobye / H.S. Nykyforov. – Spb. : Rech', 2002. – 256 s.
10. Ponomarenko V.A. Psykholohyya chelovecheskoho faktora v opasnoy professyy / V.A. Ponomarenko. – Krasnoyarsk : Yzd-vo Polykom, 2006 – 629s.
11. Psykholohyya professyonal'noho zdorov'ya: ucheb. posobye / Pod red. H.S. Nykyforova. – SPb. : Rech', 2006. – 480s.
12. Formanyuk T. V. Syndrom «эmotsyonal'noho s·horanyya» uchytelya / T. V. Formanyuk // Voprosыpsykholohyy. – 1994. – #6. – S. 34-56.
13. Kharlamenkova N.E. Predstavlenye o psykholohycheskoy bezopasnosty: vozrastnoy y lychnostnыy komponentы / N.E. Kharlamenkova / Sovremennaya lychnost': Psykholohycheskye yssledovanyya / Otv. red. M.Y. Volovykova, N.E. Kharlamenkova. M.: Ynstytut psykholohyy RAN, 2012. S. 141–160.
14. Shatalova N. Y. Deformatsyya trudovoho povedenyya rabotnyka / N.Y. Shatalova. – Sotsyolohycheskye yssledovanyya. – 2000. – #7. – S. 26-33.

Abstract views: 24
PDF Downloads: 93
Published
2016-03-15
How to Cite
Lazorko, O. (2016). Occupational health in the dimension of providing personal security of specialist. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 14(2), 171-184. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/48