Occupational burnout among entrepreneurs: effects of organizational-professional, socio-demographic and family-entrepreneurial factors


  • G. V. Gnuskina Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
Keywords: entrepreneurs, professional burnout, socio-demographic characteristics, organizational-professional characteristics, family-entrepreneurial characteristics.

Abstract

On the basis of empirical research the author analyzes the levels of burnout among entrepreneurs. It was found that almost every third respondent had high levels of all the components of burnout with the reduction of personal achievements being the most prominent component. Burnout was shown to have links with entrepreneurs' organizational-professional, socio-demographic and family-entrepreneurial characteristics. While the socio-demographic characteristics (age, gender) affected only one component of burnout - emotional exhaustion, the organizational-professional and family-entrepreneurial characteristics, besides emotional exhaustion, affected also depersonalization and reduction of personal achievements.

References

1. Abdullayeva I.B. Rozvytok samoefektyvnosti pidpryyemtsiv sfery torhivli / Abdullayeva I.B. // Aktual'ni problemy psykholohiyi. – Tom 1: Orhanizatsiyna psykholohiya. Ekonomichna psykholohiya. Sotsial'na psykholohiya. / za red. S.D. Maksymenka, L.M. Karamushky. – K. - Alchevs'k : LADO, 2013. – Vyp. 39. – S. 77-81.
2. Byuyul' A. SPSS: yskusstvo obrabotky ynformatsyy. Analyz statystycheskykh dannыkh y vosstanovlenye skrыtыkh zakonomernostey / A. Byuyul', P. Tsefel'; per. s nem. – SPb.: DyaSoftYuP, 2002. – 608 s.
3. Vashchenko I. V. Pro deyaki pokaznyky emotsiynoho vyhorannya pratsivnykiv OVS / I. V. Vashchenko, S. L. Andronyk // Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina. – Kh., 2007. – Vyp. 23. – S. 44–52.
4. Vodop'yanova N. E. Syndrom vыhoranyya: dyahnostyka y profylaktyka / N. E. Vodop'yanova, E. S. Starchenkova. – 2-e yzd. – SPb. : Pyter, 2009. – 336 s.
5. Halets'ka I. I. Osoblyvosti emotsiynoho vyhorannya menedzheriv z riznym rivnem samoaktualizatsiyi / I. I. Halets'ka // Aktual'ni problemy psykholohiyi. – K., 2007. –T.5. – Vyp.6: Psykhofiziolohiya. Psykholohiya pratsi. Eksperymental'na psykholohiya. – S. 89–95.
6. Hrubi T.V. Psykholohichni chynnyky profesiynoho vyhorannya pratsivnykiv derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny : dys. … kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.10 «Orhanizatsiyna psykholohiya; ekonomichna psykholohiya» / T.V. Hrubi. – K., 2012. – 364 s.
7. Karamushka L.M. Motyvatsiya pidpryyemnyts'koyi diyal'nosti : [monohrafiya] / L.M. Karamushka, N.Yu. Khudyakova. – K.-L'viv : Spolom, 2011. – 208 s.
8. Karamushka L.M. Psykholohichni osoblyvosti profesiynoho stresu u pratsivnykiv medychnykh ustanov / L.M. Karamushka, O.O. Rakovchena // Hlavnыy vrach. – # 12. – K.: Blyts-Ynform, 2009. – S. 88-93.
9. Kovrovs'kyy Yu.H. Osobystisni chynnyky profesiynoho vyhorannya personalu Operatyvno-ryatuval'noyi sluzhby DSNS Ukrayiny / Yu.H. Kovrovs'kyy // Orhanizatsiyna psykholohiya; ekonomichna psykholohiya: naukovyy zhurnal Instytutu psykholohiyi imeni H.S. Kostyuka NAPN Ukrayiny / [red. kol.: S. D. Maksymenko ta L.M. Karamushky (hol. red.) ta in.]. – K. : Instytut psykholohiyi imeni H.S. Kostyuka NAPN Ukrayiny, 2015. – #3. – S. 58–66.
10. Kredentser O.V. Teoretychnyy analiz psykholohichnykh osnov pidpryyemnytstva / O.V. Kredentser // Aktual'ni problemy psykholohiyi. Tom 1: Ekonomichna psykholohiya. Orhanizatsiyna psykholohiya. Sotsial'na psykholohiya : zb. naukovykh prats' Instytutu psykholohiyi im. H.S.Kostyuka APN Ukrayiny / za nauk. red. S.D. Maksymenka, L.M. Karamushky. – K. : Milenium, 2005. – Ch. 14. – S. 23–28.
11. Maslach K. Professyonal'noe vыhoranye: kak lyudy spravlyayut·sya / K. Masach // Praktykum po sotsyal'noy psykholohyy.– SPb. : Pyter, 2001. – 234 s.
12. Moskalenko V.V. Pidpryyemnytstvo yak predmet doslidzhennya ekonomichnoyi psykholohiyi / V.V. Moskalenko // Aktual'ni problemy psykholohiyi. Tom 1 : Ekonomichna psykholohiya. Orhanizatsiyna psykholohiya. Sotsial'na psykholohiya : zb. nauk. prats' Instytutu psykholohiyi im. H.S. Kostyuka APN Ukrayiny / za red. S.D. Maksymenka, L.M. Karamushky. – 2003. – Vyp. 11. – S. 17–20.
13. Pachkovs'kyy Yu.F. Psykholohiya pidpryyemnytstva : [navch. posib.] / Yu.F. Pachkovskyy. – K. : Karavela, 2006. – 408 s.
14. Praktykum po psykholohyy menedzhementa y professyonal'noy deyatel'nosty / Pod red. H.S. Nykyforova, M.A. Dmytryevoy, V.M. Snetkova. — SPb.: Rech', 2001. - S. 276-282.
15. Orel V. E. Osobennosty proyavlenyya psykholohycheskoho vыhoranyya v motyvatsyonnoy sfere lychnosty / V. E. Orel // Vestnyk Tomskoho hosudarstvennoho pedahohycheskoho unyversyteta. – Seryya: Psykholohyya. – Tomsk, 2005. – Vыp.1 (45). – S. 55–62.
16. Syndrom «profesiynoho vyhorannya» ta profesiyna kar"yera pratsivnykiv osvitnikh orhanizatsiy: henderni aspekty: navch. posib [dlya stud. vyshch. navch. zakl. ta slukhachiv in–tiv pislyadyplom. osvity] / za nauk. red. S. D. Maksymenka, L. M. Karamushky, T. V. Zaychykovoyi. – K. : Milenium, 2004. – 264 s.
17. Formanyuk T. V. Syndrom «эmotsyonal'noho s·horanyya» kak pokazatel' professyonal'noy dezadaptatsyy uchytelya / T. V. Formanyuk // Voprosы psykholohyy. – 1994. – # 6. – S. 57–65.
18. Shumpeter Y. Teoryya эkonomycheskoho razvytyya: Yssledovanyya predprynymatel'skoy prybыly, kapytala, kredyta, protsenta y tsykla kon'yunkturы / Pod obshch. Red. A.H. Myleykovskoho. – M.: Prohress, 1982. – 455 s.
19. Freudenberger H. J. Staff burn–out / H. J. Freudenberger // Journal of Social Issues. – 1974. – # 30. – R. 159–166.
20. Hisrich, R.D. Entrepreneurship / Intrapreneurship / R.D. Hisrich // American Psychologist. – 1990. – # 45. – R. 209–222.
21. Maslach, C. The Maslach Bumout Inventory / S. Maslach, S. E. Jackson. – Palo Alto : Consulting Psychologist Press. – 1981. – 266 p. 22. Schaufell W. B. Measurement of burnout: A review. In Professional Burnout: Recent Development in Theory and Reserch / ed. W. B. Schaufell, C. Maslach, T. Marek. – Washington, DC : Taylor&Francisp, 2005. – P. 199–215.

Abstract views: 34
PDF Downloads: 52
Published
2016-03-17
How to Cite
Gnuskina, G. (2016). Occupational burnout among entrepreneurs: effects of organizational-professional, socio-demographic and family-entrepreneurial factors. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 14(2), 185-195. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/49