Project management models: determining adequacy to the conditions of the implementation environment


  • O. Khadartsev Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
Keywords: project management models, methodology of management, project environment, efficiency, evaluation.

Abstract

The article explores the specifics of the methodology and models of project management in relation to the interconnection with the project implementation environment. The peculiarities of influence through elements of management models on the effectiveness of project implementation are determined. The author's methodical approach for evaluating the project environment in terms of its components is presented, the mechanism of interaction between the constituent environments and groups of factors is constructed, and the use of specific evaluation indicators is proposed, which in the end will allow determining an adequate management model for the implementation of the project.

References

1. Дульзон, А. А., Ушаков, В. Я., & Чубик, П. С. (2012). Ресурсоэффективность основа устойчивого развития цивилизации. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 320(6), 39-46.
2. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12.01.2015 р. № 5/2015 [Електронний ресурс]. Верховна Рада України (офіційний веб-сайт): http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/5.-2015.
3. Бредіхін, В. М., & Тарасенко, С. І. (2017). Управління проектами: проблеми та перспективи. Молодий вчений, 44.4, 9-11.
4. Прангишвили, И. В. (2000). Системный подход и общесистемные закономерности. М.: СИН-ТЕГ, 528.
5. Лупак, Р. Л., & Приходько, Л. О. (2011). Конкурентні переваги як наслідок відтворення підприємством ресурсних можливостей. Науковий вісник: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУУ, 20.6, 252-256.
6. Деренська, Я. М. (2017). Аналіз методологій управління проектами. Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики:матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 березня 2017 р. Х. : Вид-во НФаУ, 58-65.
7. Гогунський, В. Д., Власенко, О. В., Васильєва, В. Ю., & Лебедь, В. В. (2014). Розробка Марківської моделі управління міжнародними проектами. Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу і тестових форм контролю знань студентів: Наукові дослідження – основа навчального процесу у вищій школі, 8, 89-95.
8. Колеснікова, К. В., Бондар, В. І., Москалюк, А. Ю., & Яковенко, В. О. (2017). Розробка моделі ініціації проектів у формі ланцюга Маркова. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами, 2 (1224), 29-34.
9. Kerzner, H. (2018). Project management best practices: Achieving global excellence. John Wiley & Sons, 4th ed., 754.
10. Galli, B. J. (2018). Project Management Maturity Models: An Overview of the Common Models and a Proposed Uniform Model. International Journal of Applied Logistics (IJAL), 8(2), 19-38. doi:10.4018/IJAL.2018070102.
11. Павліха, Н. В. & Марчук, Ю. В. (2014). Концептуальні засади управління проектами сталих просторових систем. Управління розвитком складних систем, 8, 74-79.
12. Hazır, Ö. (2015). A review of analytical models, approaches and decision support tools in project monitoring and control. International Journal of Project Management, 33(4), 808-815.
13. ul Musawir, A., Serra, C. E. M., Zwikael, O., & Ali, I. (2017). Project governance, benefit management, and project success: Towards a framework for supporting organizational strategy implementation. International Journal of Project Management, 35(8), 1658-1672.
14. Полторацька, О. В. (2014). Теоретичні аспекти поняття ресурсозбереження. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць, 10.1, 239-244.
15. Апаршина, О. І. (2011). Методологічні підходи до трактування поняття «ресурсозбереження». Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць, 1, 156-163.
16. Ляшенко, І. О. (2012). Особливості та перспективи розвитку ресурсозбереження в Україні [Електронний ресурс]. Ефективна економіка (електронне фахове видання), 11: http://www.economy.nayka.com.ua.
17. Kerzner, H. (2017). Project management metrics, KPIs, and dashboards: a guide to measuring and monitoring project performance. John Wiley & Sons, 435.
18. Markou, C., Koulinas, G. K., & Vavatsikos, A. P. (2017). Project resources scheduling and leveling using Multi-Attribute Decision Models: Models implementation and case study. Expert Systems with Applications, 77, 160-169.
19. Апарова, О. В. (2014). Теоретичні підходи до визначення поняття економічної політики. «Наука й економіка»: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету, 1(33), 218-224.
20. Жаліло, Я. А. (2009). Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія. К., НІСД, 336.
21. Хомич, Л. В. (2007). Стратегія регіонального розвитку і планування території. Стратегічні пріоритети, 5.4, 142-149.

Abstract views: 144
PDF Downloads: 166
Published
2018-09-01
How to Cite
Khadartsev, O. (2018). Project management models: determining adequacy to the conditions of the implementation environment. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 28(4), 60-64. https://doi.org/https://doi.org/10.33531/farplss.2018.4.11