The effectiveness of the enterprise corporate management system: the socio-economic aspect and the evaluation methodology


  • I.V. Perevozova Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • Kh.V. Obelnytska Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • D.D. Perevozova Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • A.V. Plikhtiak Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Keywords: efficiency; modeling; estimation; enterprise; enterprise corporate management system

Abstract

Within the scope of the article a number of author's researches on the further development of methodological approaches to the construction of the overall integral indicator of the socio-economic efficiency of the enterprise corporate governance system are based on taxonomic analysis.  The author's approach allowed to reveal partial integral coefficients of the social and economic components of the overall integral indicator of the socioeconomic efficiency of the enterprise corporate governance system, the main directions of increasing the socioeconomic efficiency of the enterprise corporate governance system on the basis of partial equalization of the negative influence of disintegrate and the supportive effect of stimulating factors.  The method of estimating the synergy effect of the combination of social and economic aspects of the system of corporate governance of entities and subdivisions of the system is developed, which, unlike the others, allows determining the level of coherence and organization of interaction of its elements in the process of functioning, taking into account changes in time.

References

Biloshapka, V. A. (2008). Upravlinska rezultatyvnist v TNK. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk, Kyiv.
Vereitina, I. Yu. (2007). Orhanizatsiino-metodychne zabezpechennia otsinky efektyvnosti korporatyvnoho upravlinnia. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk, Donetsk.
Havkalova, N. L. (2009). Formuvannia sotsialno-ekonomichnoho mekhanizmu efektyvnosti menedzhmentu personalu. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk, Kharkiv.
Karachyna, N. P. (2005). Efektyvnist korporatyvnoho upravlinnia molochnoiu promyslovistiu. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk, Kyiv.
Malyk, I. P. (2006). Korporatyvne upravlinnia aktsionernymy tovarystvamy: instytutsionalne zabezpechennia. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk, Kyiv.
Khelfert, Е. (2003). Tekhnyka fynansovoho analyza, Sankt-Peterburh: Pyter, 640.
Balakirieva, O. M. (2008). Tsinnisni oriientatsii ukrainskoho suspilstva: 1996 – 1999 – 2006 rr. Rezhym dostupu : http://uisr.org.ua/img/upload/files/3_evs_wvs_US_2_2008.pdf
Podolchak, N. Yu. (2010). Problemy otsiniuvannia ta rehuliuvannia sotsialno-ekonomichnoi efektyvnosti system menedzhmentu mashynobudivnykh pidpryiemstv: monohrafiia, Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 340.
Miroshnyk, A. M. (2006). Naukovo-orhanizatsiini osnovy rozvytku korporatyvnoho sektoru ekonomiky. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk, Kyiv.
Moroz, O. V., Karachyna, N. P., & Khalimon, T.M. (2008). Korporatyvne upravlinnia na pidpryiemstvakh Ukrainy : postpryvatyzatsiinyi etap evoliutsii : (monohrafiia), Vinnytsia, 180.
Fedulova, L. I. (2005). Aktualni problemy menedzhmentu v Ukraini, Kyiv: «Feniks», 320.
Melnyk, E.H., & Mukan, E.V. (2007). Formyrovanye systemы korporatyvnoho upravlenyia antykryzysnoi napravlennosty, Kyev: Znanyia Ukraynы, 97–103.
Ostrovska, H. Y.(2007). Upravlinnia vartistiu vertykalno-intehrovanykh pidpryiemstv naftohazovoi promyslovosti. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk, Kyiv.
"Statements on Management Accounting." Encyclopedia of Business and Finance, 2nd ed.. . Retrieved June 30, 2018 from Encyclopedia.com: http://www.encyclopedia.com/finance/finance-and-accounting-magazines/statements-management-accounting
Dudukalo, H. O. (2012). Analiz metodiv otsiniuvannia efektyvnosti upravlinnia diialnistiu pidpryiemstva. Elektronne naukove fakhove vydannia «Efektyvna ekonomika», 3. Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=1031.
Plyuta, V. (1989). Porównawcza analiza wieloczynnikowa w badaniach ekonomicznych, Moskwa: Finanse i statystyka, 175.
Borysevych, V. Y., Kandaurova, V.Y., & Kandaurov, N.N. (2001). Prohnozyrovanye y planyrovanye эkonomyky, Mynsk: Ynterpressservys; Эkoperspektyva, 380.
Iankovyi, O. H. (2011). Matematychni metody faktornoho ekonomichnoho analizu na bazi multyplikatyvnykh modelei. Suchasni tekhnolohii. upravlinnia. pidpryiemstvom ta mozhlyvosti vykorystannia. informatsiinykh system: stan, problemy, perspektyvy : mater. 6-yi mizhnar. nauk.-prakt. konf. Odesa, ONU, 217-221.

Abstract views: 114
PDF Downloads: 200
Published
2018-09-01
How to Cite
Perevozova, I., Obelnytska, K., Perevozova, D., & Plikhtiak, A. (2018). The effectiveness of the enterprise corporate management system: the socio-economic aspect and the evaluation methodology. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 27(3), 258-263. https://doi.org/https://doi.org/10.33531/farplss.2018.3.32