Trend assessment of investment activity of insurance companies in Ukraine


  • Yu. Koverninska University of State Fiscal Service of Ukraine
Keywords: insurance; insurance companies; investments; insurance reserves; securities; financial market; investment activity.

Abstract

The study reveals actual issues of investment activity of insurance companies. The article considers the key indicators of the investment activity of insurers in the dynamics, in particular: the volume of insurance reserves and assets, their structure, the main directions of asset investment. The separated main tendencies of the investment activity determine the existing problems and outline the further perspective directions of investment activity development of Ukrainian insurance companies.

References

1. Legal Act of Ukraine (2013). http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
2. Zalietov, O. (2016). “Derzhavne rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti strakhovykh kompanii v Ukraini”. [State regulation of investment activity of insurance companies in Ukraine], Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol.3(180). – pp. 25–32.
3. Kuzmenko, O.H. (2013). “Investytsiina diialnist strakhovykh kompanii”. [Investment activity of insurance companies]. Finansovyi prostir, vol. 3 (11). – pp. 159–163.
4. “Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2014 rik”. [Results of the activity of insurance companies for 2014]. Natsionalna komisiia, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh Ukrainy. http://nfp.gov.ua/files/ OgliadRinkiv/SK/sk_%202014.pdf.
5. “Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2017 rik”. [Results of the activity of insurance companies for 2017]. Natsionalna komisiia, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh Ukrainy. http://nfp.gov.ua/files/ OgliadRinkiv/SK/sk_%202017.pdf.
6. “Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za I pivrichchia 2018 roku”. [Results of the activity of insurance companies for the first half of 2018]. Natsionalna komisiia, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh Ukrainy. http://nfp.gov.ua/files/ OgliadRinkiv/SK/sk_%.pdf.
7. Legal Act of Ukraine (2018). http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18
8. Legal Act of Ukraine (1996). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96- %D0%B2%D1%80
9. Onyshko, S.V. (2016). “Rehuliatyvnyi potentsial finansovoho rynku v umovakh hlobalnykh vyklykiv”. [Regulatory potential of the financial market in the context of global challenges], Irpin: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy, 2016, 452 p.
10. Samoilovskyi, A.L. (2007). “Parytetnist strakhovykh operatsii: strakhovi rezervy yak zasib zbalansuvannia interesiv strakhovyka i strakhuvalnyka”. [Parity of insurance operations: insurance reserves as a means of balancing the interests of the insurer and the insured], Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 2007, vol. 3. –pp. 14–21.

Abstract views: 135
PDF Downloads: 311
Published
2019-02-28
How to Cite
Koverninska, Y. (2019). Trend assessment of investment activity of insurance companies in Ukraine. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 31(1), 93-99. https://doi.org/https://doi.org/10.33531/farplss.2019.1.20