Prosecutor, as guarantor of legality during registration statements, reports on committed criminal offenses: problems and reality


  • K. Shapovalovа Varna Free University
Keywords: criminal proceedings; pre-trial investigation; prosecutor; investigator; criminal offenses.

Abstract

The article deals with the issues of procedural ensuring of consideration of applications and reports on criminal offenses committed in the activities of the investigation authorities, analyzes the peculiarities of the supervisory activity of the prosecutor at this stage of criminal proceedings, identifies his powers, the main criteria for assessing the effectiveness of prosecutorial supervision over observance of laws in the activities of investigating agencies, generalized violations  in the form of not entering into the Uniform Register of pre-trial investigation information about criminal law enforcement.  Based on the analysis of the CPC of Ukraine, departmental orders and instructions of law enforcement agencies that regulate the issues of filing and reviewing applications and reports on criminal offenses, the algorithm of the actions of the prosecutor on ensuring compliance with the lawfulness of the investigation bodies during the reception, registration, registration and consideration of applications is determined and characterized, reports of criminal offenses committed.  A number of theoretical provisions, conclusions and practical recommendations aimed at improving the norms of the national legislation and increasing the efficiency of the prosecutor's activity in the field of criminal proceedings are formulated.

References

1. AnalItichna dovIdka pro stan protidIYi zlochinnostI, koruptsIYi ta prokurorsko-slIdchu robotu na teritorIYi UkraYini za 2016 rIk / Generalna prokuratura UkraYini. KiYiv, 2017. 75 s.
2. AnalItichna dovIdka pro stan protidIYi zlochinnostI, koruptsIYi ta prokurorsko-slIdchu robotu na teritorIYi UkraYini za 2017 rIk / Generalna prokuratura UkraYini. KiYiv, 2018. 73 s.
3. Pro zatverdzhennya InstruktsIYi pro poryadok priymannya, reEstratsIYi ta rozglyadu v SluzhbI bezpeki UkraYini zayav I povIdomlen pro vchinenI krimInalnI pravoporushennya: Nakaz Sluzhbi bezpeki UkraYini vId 16 listopada 2012 roku # 515 // OfItsIyniy vIsnik UkraYini. – 2012. – # 96. -St. 140.
4. Pro zatverdzhennya InstruktsIYi pro poryadok vedennya Edinogo oblIku v organah I pIdrozdIlah vnutrIshnIh sprav UkraYini zayav I povIdomlen pro vchinenI krimInalnI pravoporushennya ta InshI podIYi ta polozhen pro komIsIYi: Nakaz MInIsterstva vnutrIshnIh sprav UkraYini vId 19 listopada 2012 roku # 1050 // OfItsIyniy vIsnik UkraYini. – 2013 r. – # 1. – St. 134.
5. Pro zatverdzhennya InstruktsIYi pro poryadok priymannya, reEstratsIYi ta rozglyadu v organah prokuraturi UkraYini zayav, povIdomlen pro vchinenI krimInalnI pravoporushennya: Nakaz Generalnogo prokurora UkraYini vId 3 grudnya 2012 roku # 125: [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.gp.gov.ua.
6. Pro organIzatsIyu dIyalnostI prokurorIv u krimInalnomu provadzhennI: Nakaz GeneralnoYi prokuraturi UkraYini vId 19.12.2012 roku #4gn: [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/rada /show/v_004900-12.
7. Nakaz Generalnogo prokurora UkraYini vId 16.10.2015 # 275 «Pro organIzatsIyu dIyalnostI organIv prokuraturi z pitan vedennya Edinogo reEstru dosudovih rozslIduvan, statistiki ta YiYi analIzu»: [Elektronniy resurs]: http://www.gp.gov.ua
8. Karkach P. M. FunktsIYi prokuraturi UkraYini: navch. posIb. HarkIv: Pravo, 2015. 248 s.
9. Marchuk N. V. OrganIzatsIyno-pravovI osnovi dIyalnostI prokurora u dosudovomu krimInalnomu provadzhennI: dis. … kand. yurid. nauk: 12.00.10. HarkIv, 2012. 244 s.

10. LapkIn A. V. Osnovi prokurorskoYi dIyalnostI v UkraYinI : navch. posIb. u shemah. Vid. 3-tE, zmIn. ta dopov. HarkIv: Pravo, 2015. 148 s.
11. Zelenetskiy V. S. Prokurorskiy nadzor za ispolneniem organami doznaniya i dosudebnogo sledstviya zakonov pri prieme, registratsii, proverke i razreshenii zayavleniy i soobscheniy o prestupleniyah: Monografiya. Harkov: Vostochnoregionalnyiy tsentr gumanitarno-obrazovatelnyih initsiativ, 2004. 400 s.
12. MetodichnI rekomendatsIYi z pitan prokurorskogo naglyadu za doderzhannyam zakonIv organami vnutrIshnIh sprav schodo svoEchasnogo, povnogo ta dostovIrnogo vnesennya do Edinogo reEstru dosudovih rozslIduvan vIdomostey pro vchinennya krimInalnih pravoporushen: shvaleno metodichnoyu radoyu pri prokuraturI LuganskoYi oblastI (protokol #3 vId 11.06.2013). Lugansk: prokuratura LuganskoYi oblastI, 2013. 39 s.
13. Dudorov O. O., Havronyuk M. I.KrimInalne pravo: Navchalniy posIbnik; Za zag. red. M. I. Havronyuka. KiYiv: VaIte, 2014. 944 s.
14. Loboyko L. M. SpIvvIdnoshennya stadIy logIchnoYi I funktsIonalnoYi poslIdovnostI u krimInalnomu protsesI. Pitannya borotbi zI zlochinnIstyu. 2015. Vip. 29. S. 99-108.
15. Goncharenko V. G. PIznavalna funktsIya yuridichnoYi kvalIfIkatsIYi. VIsnik AkademIYi advokaturi UkraYini. 2010. # 1. S. 106-108.
16. Stetsenko V. V. Rol prokurora u formulyuvannI pravovoYi kvalIfIkatsIYi krimInalnih pravoporushen pri zdIysnennI protsesualnogo kerIvnitstva. Problemi nauki krimInalnogo prava ta Yih virIshennya u zakonotvorchIy ta pravozastosovnIy dIyalnostI: materIali mIzhnar. nauk.-prakt. konf., 8-9 zhovt. 2015 r. HarkIv: Pravo, 2015. S. 441-443.
17. Polozhennya pro poryadok vedennya Edinogo reEstru dosudovih rozslIduvan: zatv. Nakazom Generalnogo prokurora UkraYini vId 06.04.2016 # 139. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/pd.html?_m=publications&_t=rec&id=110522.
18. Pogoretskiy M. A. Pochatok dosudovogo rozslIduvannya: okremI problemnI pitannya. VIsnik krimInalnogo sudochinstva. 2015. # 1. S. 93-103.
19. KrimInalniy protses : pIdruchnik / Yu. M. Grosheviy, V. Ya. TatsIy, A. R. Tumanyants ta In. ; za red. V. Ya. TatsIya, Yu. M. Groshevogo, O. V. KaplInoYi, O. G. Shilo. HarkIv: Pravo, 2013. 824 s.
20. InstruktsIya pro poryadok vedennya Edinogo oblIku v organah polItsIYi zayav I povIdomlen pro vchinenI krimInalnI pravoporushennya ta InshI podIYi: zatv. nakazom MVS vId 06.11.2015 # 1377. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15
21. Sabadash V. P., LarkIn M. O. KrimInalIstika: navch. posIb. KiYiv: «Tsentr uchbovoYi lIteraturi», 2013. 228 s.
22. KrimInalniy protsesualniy kodeks UkraYini. Naukovo-praktichniy komentar / Za zagalnoyu redaktsIEyu profesorIv V. G. Goncharenka, V. T. Nora, M. E. Shumila. KiYiv: YustinIan, 2012. 1224 s.
23. KrimInalniy protsesualniy kodeks UkraYini. Naukovo-praktichniy komentar: u 2 t. T.1 / O. M. Bandurka, E. M. BlazhIvskiy, E. P. Burdol ta In.; za zag. red. V. Ya. TatsIya, V. P. Pshonki, A. V. Portnova. HarkIv: Pravo, 2012. 768 s.
24. Filin D. V. Nachalo dosudebnogo proizvodstva v ugolovnom protsesse Ukrainyi. URL: http://www.iuaj.net/node/1462
25. AndrEEv R. Protsesualne kerIvnitstvo dosudovim rozslIduvannyam ta pIdtrimannya derzhavnogo obvinuvachennya // VIsnik prokuraturi. 2013. # 4. S. 52-66.
26. Prisyazhnyuk T. Do diskusIYi pro poterpIlogo u krimInalnIy pratsI // Pravo UkraYini. 2005. S. 92-95.
27. Yushko V. O. Problemi reglamentatsIYi perevIrki zayav, povIdomlen pro krimInalnI pravoporushennya v mezhah st. 214 KPK UkraYini. Pravove zabezpechennya operativno-sluzhbovoYi dIyalnostI: aktualnI problemi ta shlyahi Yih virIshennya: MaterIali postIynogo dIyuchogo nauk.-prakt. semInaru, 24 trav. 2013 r. H. : OberIg, 2013. Vip. 4. S. 213-215.
28. Karkach P. M. OrganIzatsIya roboti prokuraturi mIsta, rayonu. Metodichniy posIbnik z organIzatsIYi roboti v mIskih, rayonnih prokuraturah. HarkIv: Pravo, 2008. 352

Abstract views: 78
PDF Downloads: 85
Published
2019-02-28
How to Cite
ShapovalovаK. (2019). Prosecutor, as guarantor of legality during registration statements, reports on committed criminal offenses: problems and reality. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 31(1), 194-202. https://doi.org/https://doi.org/10.33531/farplss.2019.1.37