Theoretical-methodological bases of the creative thinking research: constructivist paradigm


  • V. Moskalenko G.S. Kostiuk Institute of Psychology,
Keywords: creative thinking; supra-situational problem; supra-situational thinking; constructivism; mental system; structural components of thinking; cognitive component; affective component; conative component; structural-functional model of creative thinking.

Abstract

Creative thinking is considered in the article as a process of a problem situation solving, and the means of its solving subject does not have, and he is forced to search for them outside of the given situation. It is stated that "going beyond", forcing the subject to engage in a wider situation and to know it more deeply, serves as his creative thinking development incentive. Basing on the modern neoclassical theories of thinking analysis, it is proved that in the constructivist paradigm the mechanisms of creativity must be sought in the mental system structural components’ interconnections. In the context of this paradigm, each structural component of the mental system is regarded as being constructed, making significant changes within the system, created by its interconnections with other components. Each component of the mental system is constructed, including all the components of this system. It does not only change itself, but also determines the change of the whole mental system. This is proved in the article by the reference to the modern theories (O.Tikhomirov, D. Kahneman, Lisa F. Barrett), in which thinking is regarded as a systemic formation in which each of its components is constructed by interconnections with other mental formations. Creative thinking is also considered in the article as a subject-object relation, which includes understanding the content of the task (problem) by the subject; assessing the significance of the problem for the subject; its focus on finding new solutions of the task. In this regard, according to the traditions of native psychology, the following components in the model of creative thinking are distinguished: cognitive, affective and conative. The article presents a three-component structural-functional model of creative thinking, which focuses the analysis of the creativity of the subject on the identification of the composition and structure of the thinking system in order to clarify the specific content of the structural components included in this system, as well as to determine the hierarchy of mental phenomena that determine their configuration in a particular activity. Depending on the peculiarities of the mental system’s structural components composition and structure, we can observe and measure certain external manifestations of the subject's creativity in an activity.

References

1. Asmolov, A.H. (2002). Po tu storonu soznanyia. Metodolohycheskye problemy neklassycheskoi psykholohyy. M.: Smysl.
2. Barrett, Lyza F. (2018). Kak rozhdaiutsia еmotsyy. Revoliutsyia v ponymanyy mozgha y upravlenyia еmotsyiamy. – M.: Mann, Ivanov i Ferber. 2018. – 432 s.
3. Berher, P., Lukman, T. Sotsyalnoe konstruyrovanye realnosty. (1995). Traktat po sotsyolohyy znanyia. Academia-Tsentr, Medyum.
4. Bruner, Dzh. (1977). Psykholohyia poznanyia. Za predelamy neposredstvennoi ynformatsyy. M.: Prohress.
5. Vyhotskyi, L.S. (1983). Ystoryia razvytyia vysshykh psykhycheskykh funktsyi./ Sobranye sochynenyi: V 6-ty t. T.3. Problemy razvytyia psykhyky. M.: Pedahohyka.
6. Dodonov, B.Y. (1978). Еmotsyia kak tsennost. Moscow.
7. Kaneman, D. (2016). Dumai medlenno… reshai bystro. Mynsk: Kharvest.
8. Kashapov, M.M. (2006). Psykholohyia tvorcheskoho myshlenyia professyonala. Moscow: PERSЕ.
9. Kulchytskaia, E.Y. (2014). Razvytye chuvstv y еmotsyi u detei ranneho y doshkolnoho vozrasta. –K: Ynstytut odarennoho rebyonka.
10. Maksymenko, S. D. (2006). Henezys sushchestvovanyia lychnosty. Kyev. Yzdatelstvo OOO KMM.
11. Moliako, V.A. (2007). Tvorcheskaia konstruktolohyia (prolehomeny). Kyev: Osvita Ukrainy.
12. Moliako, V.O. (2015). Henetychni indykatory konstruiuvannia obraziv svitu v suchasnomu informatsiinomu prostori. Psykholohichni zakonomirnosti tvorchoho spryimannia informatsiinykh indykatoriv realnosti. Kyev: Pedahohichna dumka.. –p.10 – 40.
13. Moliako, V.O. (2009). Yskhodnye predposylky postroenyia kontseptsyy tvorcheskoho vospryiatyia. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii im. H.S.Kostiuka APN Ukrainy «Aktualni problemy psykholohii u 12 tomakh, 12, 8, 7– 16.
14.Moskovychy, S. (1996). Vek tolp. Ystorycheskyi traktat po psykholohy mass. Moscow: Akademycheskyi proekt.
15. Moskovychy, S. (1992). Ot kollektyvnykh predstavlenyi k sotsyalnym. Voprosy sotsyolohyy, 1, 82-96.
16. Moskovychy, S. (1995). Sotsyalnye predstavlenyia: ystorycheskyi vzghliad, Psykholohycheskyi zhurnal,16, 1, 3 -18; 2, 3 – 14.
17. Moskalenko, V.V. (2019). Osoblyvosti kohnityvnoho komponentu tvorchoho myslennia v protsesi rozv‘iazannia sub‘iektom nadsytuatyvnoi problemnosti. Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S.Kostiuka NAPN Ukrainy. Tom UI: Psykholohiia obdarovanosti, 15, 107 – 113.
18. Moskalenko, V.V. (2017). Osoblyvosti innovatsii v tvorchii diialnosti liudyny. Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S.Kostiuka NAPN Ukrainy, 23, 114-120
19. Symanovskyi, A.Е. (1997). Razvytye tvorcheskoho myshlenyia detei. Yaroslavl: Akademyia razvytyia.
20. Spyrydonov, V.F. (2019). Psykholohyia myshlenyia. Reshenye zadach y problem. Moscow: Yzdatelstvo Yurait.
21. Tykhomyrov, O.K. (1984). Psykholohyia myshlenyia. Moscow.
22. Tulvyste, P.(1988). Kulturno-ystorycheskoe razvytye verbalnoho myshlenyia (psykholohycheskoe yssledovanye). Tallynn, 138-152.
23. Kharre, R. (1995). Metafyzyka y metodolohyia: nekotorye rekomendatsyy dlia sotsyalno-psykholohycheskoho yssledovanyia. Sotsyalnaia psykholohyia: samorefleksyia marhynalnosty. Moscow: YNYON, 74-93.
24. Kholodnaia, M.A. (1997). Psykholohyia yntellekta:paradoksy yssledovanyia. Tomsk: Yzd.-vo un-ta. Moskva: Bars.
25. Moskalenko, V. (2017). Methodological bases of the research of “economically successful personality” image’s creative construction strategies. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 22(4), 42-45. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/219

Abstract views: 79
PDF Downloads: 66
Published
2019-10-30
How to Cite
Moskalenko, V. (2019). Theoretical-methodological bases of the creative thinking research: constructivist paradigm. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 35(5), 9-19. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/637