Psychotechnology of formation of moral stability of schoolchildren in the conditions of an unstable society


  • V. Nevmerzhytskii G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine
Keywords: psychotechnology; moral stability of students; purposeful military-patriotic activity; evaluation criteria.

Abstract

The article presents an assessment of the methodological state of introduction of psychotechnology of formation of moral stability of schoolchildren in conditions of a fragile society.  The author confirms the lack of a coherent theoretically validated and empirically proven concept in the psychological science of purposeful development of the moral and psychological stability of modern youth, considering the genetically modeling approach.  Insufficiency of thorough psychological researches of the problem of moral and psychological stability of youth in conditions of a fragile society hinders the development and introduction into the educational process of productive socio-cultural and psychological and pedagogical technologies.  It is noted that it is necessary to take into account that purposeful military-patriotic activity promotes moral development of the personality of schoolchildren and cadets, influences in a certain way the formation of their individual qualities, patriotic feelings and beliefs, which awakens active actions and actions.  In view of this, in the process of military-patriotic education in pre-conscript youth it is necessary to form a high patriotic consciousness, to train skillfully to act under different emotional states, to develop practical skills, habits and habits to prepare oneself for activity in adverse and even extreme conditions.

References

1. Bekh, I. D. (1992). Psikhologicheskie osnovy` nravstvennogo razvitiya lichnosti: dissertacziya. Kiev.
2. Bekh, I`. D. (2003). Vikhovannya osobistosti` : u 2 kn. Kn. 1: Osobisti`sno ori`yentovanij pi`dkhi`d: teoretiko – tekhnologi`chni` zasadi: Naukove vidannya. Kiyiv : Libi`d`.
3. Bekh, I`. D. (2006). Vikhovannya osobistosti`: Skhodzhennya do dukhovnosti`: nauk.vidannya. Kiyiv : Libi`d`.
4. Bekh, I`. D., Chorna, K. (2014). Programa patri`otichnogo vikhovannya di`tej ta uchni`vs`koyi mlodi`. Kiyiv.
5. Bekh, I`. D. (2015). Patri`otizm: suchasni` oznaki ta ori`yentiri vikhovannya. Ri`dna shkola, 1/2, 3–6.
6. Bekh, I`. D., Chorna, K. I`., Zhurba, K. O., Kirichok, V. A., Shki`l`na, I`. M., Konovecz`, S. V. (2016). Vikhovannya moral`noyi samosvi`domosti` zrostayuchoyi osobistosti` v pozaklasni`j di`yal`nosti` zagal`noosvi`tni`kh navchal`nikh zakladi`v. Kharki`v: «Drukarnya Madrid».
7. Bublik, L. A. Ivanov, N. I. (1966). Voenno-patrioticheskoe vospitanie molodyozhi. Moskva : Znanie.
8. Donczov, A. V. (2008). Moral`na kul`tura vchitelya : monografi`ya. Kharki`v: KhNU i`meni` V.N.Karazi`na.
9. Monakhov, N. I. (1981). Izuchenie e`ffektivnosti vospitaniya: teoriya i metodika. Moskva : Pedagogika.
10. Zubali`j, M. D. (2010). Formi vi`js`kovo-patri`otichnogo vikhovannya doprizovnoyi molodi`. Kiyiv.

Abstract views: 88
PDF Downloads: 124
Published
2019-12-30
How to Cite
Nevmerzhytskii, V. (2019). Psychotechnology of formation of moral stability of schoolchildren in the conditions of an unstable society. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 36(6), 56-62. https://doi.org/https://doi.org/10.33531/farplss.2019.6.7