Conceptual framework of a balanced scorecard: a value-oriented approach


Keywords: Balanced Scorecard (BSC); value-based management; Global usage and satisfaction rates of BSC.

Abstract

The issues of the essential content of the Balanced Scorecard (BSC) in terms of dividing BSC development into four generations have been analyzed. The need for research and development on a distinct approach to BSC as a concept with appropriate components has been emphasized. The conceptual framework of the BSC at the theoretical and practical levels has been proposed. According to the needs of the 4th generation BSC creating added value for the enterprise as a central issue in the financial perspective has been determined, so all other perspectives should be coordinated with value-based management. The BSC's view on value-based management of the components of intellectual capital has been found to enhance the ability of managers to effectively manage customer capital as one of the main drivers for creating added value for the enterprise.

References

Bashilov, D.V. (2007). Metodicheskiye aspekty formirovaniya sbalansirovannoy sistemy pokazateley kak instrumenta upravleniya predpriyatiyem [Methodological aspects of the formation of a balanced scorecard as an instrument of enterprise management]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow : MSUFP [in Russian].
Beskhmelnitsyna, S.N. (2014). Formirovaniye sbalansirovannykh pokazateley deyatelnosti predpriyatiya v sisteme upravlencheskogo ucheta i otchetnosti [The formation of balanced performance indicators of the enterprise in the system of management accounting and reporting]. Extended abstract of candidate’s thesis. Orel : SU [in Russian].
Bhardwaj, P., & Lakhani, D.Y. (2011). Trends in Balanced Scorecard Practice. National Seminar on Business Excellence through Innovative Industrial Practices, pp. 80-88.
Borodina, E.I. (2010). Sbalansirovannaya sistema pokazateley v informatsionno-analiticheskom obespechenii sistem upravleniya khozyaystvuyushchikh subyektov [Balanced scorecard in information and analytical support for management systems of business entities]. Financial Analytics: Science and Experience, 3(27), pp. 10-14 [in Russian].
Chepulyanis, A.V. (2018). Razvitiye uchetno-analiticheskogo obespecheniya strategicheskogo upravleniya zatratami ekonomicheskogo subyekta [Development of accounting and analytical support for strategic cost management of an economic entity]. Candidate’s thesis. Voronezh : VGU [in Russian].
Creelman, J. (2019, March 1). Personal interview. Retrieved from https://bscdesigner.com/interview-james-creelman.htm
Eckerson, W.W. (2007). Paneli indikatorov kak instrument upravleniya : klyuchevyye pokazateli effektivnosti. monitoring deyatelnosti. otsenka rezultatov [Performance Dashboards : Measuring, Monitoring and Managing Your Business]. Moscow : Alpina Biznes Buks [in Russian].
«Everything you ever wanted to know about Balanced Scorecard» (n.d.). Retrieved from https://2gc.eu/article/balanced-scorecard
Faizova, S.O. (2015). Stratehichne upravlinnia metalurhiinym pidpryiemstvom na osnovi zbalansovanoho pidkhodu [Strategic management of a metallurgical enterprise based on a balanced approach]. Candidate’s thesis. Dnipropetrovsk : NMAU [in Ukrainian].
Friedag, H.R., & Schmidt, W. (2006). Sbalansirovannaya sistema pokazateley : rukovodstvo po vnedreniyu [Balanced Scorecard: Implementation Guide]. Moscow : Omega-L [in Russian].
Ganin, A.V. (2012). Formirovaniye uchetno-kontrolnoy sistemy v sootvetstvii s MSFO na predpriyatiyakh dorozhno-stroitelnoy otrasli [Formation of an accounting and control system in accordance with IFRS at enterprises in the road construction industry]. Doctor’s thesis. Orel: OSTU [in Russian].
Gershun, A., & Gorskiy, M. (2006). Tekhnologii sbalansirovannogo upravleniya [Balanced Management Technologies]. Moscow : Olymp Business [in Russian].
Gileva, T.A., Sitnikova, L.V., Galimova, M.P., & Bastrikova, O.I. (2016). Strategicheskoye upravleniye intellektualnym kapitalom promyshlennogo predpriyatiya [Strategic management of intellectual capital of an industrial enterprise]. Ufa : Gilem [in Russian].
Hahn, D., & Hungenberg, H. (2005). PiK. Stoimostno-oriyentirovannyye kontseptsii kontrollinga [P&C. Value-based Controlling Concepts].Moscow : Finansy i statistika [in Russian].
Horvath&Partners (2006). Vnedreniye sbalansirovannoy sistemy pokazateley [Introduction of a balanced scorecard]. Moscow : Alpina Biznes Buks [in Russian].
Ievdokymov, V., Lehenchuk, S., Zakharov, D., Andrusiv, U., Usatenko, O., & Kovalenko, L. (2020). Social capital measurement based on “The value explorer” method. Management Science Letters, 10, pp. 1161-1168.
Ilysheva, N.N., & Krylov, S.I. (2014). Uchet. analiz i strategicheskoye upravleniye innovatsionnoy deyatelnostyu [Accounting, analysis and strategic management of innovation]. Moscow: Finansy i statistika [in Russian].
Ivanova, A.A. (2010). Metody povysheniya effektivnosti upravleniya predpriyatiyem tekstilnoy otrasli na osnove sistemy sbalansirovannykh pokazateley i stsenarnogo pokhoda [Methods for improving the efficiency of managing a textile industry enterprise based on a balanced scorecard and scenario approach]. Extended abstract of candidate’s thesis. Saint Petersburg: SPtSUITD [in Russian].
Kadarova, J., Durkacova, M., Teplicka, K., & Kadar, G. (2015). The Proposal of an Innovative Integrated BSC – DEA Model. Procedia Economics and Finance, 23, pp. 1503-1508.
Kamennova, M.S., Krokhin, V.V., & Mashkov, I.V. (2018). Modelirovaniye biznes-protsessov [Business Process Modeling]. Moscow : Yurayt [in Russian].
Kaplan, R., & Norton, D. (1992). The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance. Harvard Business Review, January-February, pp. 71-79.
Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (1996a). The Balanced Scorecard : Translation Strategy into Action. Boston: Harvard Business School Press.
Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (1996b). Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard Business Review, January-February, pp. 75-85.
Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (2001). The Strategy-focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Boston, MA: Harward Business School Press.
Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (2003). Sbalansirovannaya sistema pokazateley. Ot strategii k deystviyu [Balanced scorecard. From strategy to action]. Moscow : Olymp Business [in Russian].
Kasayeva, T.V., Andriyanova, O.M., Gruznevich, E.S., & Ryabikov, V.S. (2014). Sbalansirovannaya sistema pokazateley v otsenke strategii ustoychivogo razvitiya i eye innovatsionnoy sostavlyayushchey [Balanced scorecard in assessing sustainable development strategy and its innovative component]. Vitebsk : VGTU [in Russian].
Krasnokutska, N.S., Nashchekina, O.M., Zamula, O.V., et al. (2019). Menedzhment [Management]. Kharkiv : Drukarnia Madryd [in Ukrainian].
Krylov, S.I. (2014). Razvitiye metodologii analiza v sbalansirovannoy sisteme pokazateley [Development of an analysis methodology in a balanced scorecard]. Moscow: Finansy i statistika [in Russian].
Kurilova, A.A. (2011). Postroyeniye sbalansirovannoy sistemy pokazateley kak effektivnogo sredstva finansovogo mekhanizma upravleniya na predpriyatiyakh avtomobilnoy promyshlennosti [Building a balanced scorecard as an effective means of financial management mechanism in the automotive industry]. Korporativnyye finansy – Corporate Finance, 1(17), pp. 55-67 [in Russian].
Kyzym, M.O., Pylypenko, A.A., & Zinchenko, V.A. (2007). Zbalansovana systema pokaznykiv [Balanced scorecard]. Kharkiv : INZhEK [in Ukrainian].
Lahovska, O.A., Lehenchuk, S.F., Kuz, V.I., & Kucher, S.V. (2017). Bukhhalterskyi oblik v upravlinni pidpryiemstvom [Accounting in enterprise management]. Zhytomyr : ZhDTU [in Ukrainian].
Lawrie G., Andersen H., & Cobbold I. (2001). Balanced Scorecard Implementation in SMEs: Reflection in Literature and Practice. Proceedings of the Fourth SMESME Conference, pp. 103-112.
Lawrie, G. (2019, March 1). Personal interview. Retrieved from https://bscdesigner.com/bsc-implementations-value.htm
Lawrie, G., & Cobbold, I. (2004). Third-generation Balanced Scorecard: Evolution of an Effective Strategic Control Tool. International Journal of Productivity and Performance Management, 53(7), pp. 611-623.
Lytovchenko, O.Iu. (2017). Stratehiia finansovo-ekonomichnoi bezpeky u zabezpechenni stiikoho rozvytku pidpryiemstva [The strategy of financial and economic security in ensuring the sustainable development of the enterprise]. Stratehichna analityka ta antykoruptsiinyi audyt v systemi zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky derzhavy, rehionu, subiektiv hospodariuvannia: materialy VI Mizhn. nauk.-prak. konf., pp. 138-141. Kharkiv : KhNUHKh [in Ukrainian].
Marete, J.K. (2015). Influence of Balanced Scorecard on Organizational Performance in Institutions of Higher Learning : A Case Study of University of Nairobi and Centre for Mathematics, Science and Technology Education in Africa. European Journal of Business and Management, 7(20), pp. 106-116.
Melnyk, Yu.M., & Savchenko, O.S. (2011). Problemy zastosuvannia zbalansovanoi systemy pokaznykiv na vitchyznianykh pidpryiemstvakh. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 1, pp. 192-203 [in Ukrainian].
Momot, T.V. (2006). Vartisno-oriientovane korporatyvne upravlinnia : vid teorii do praktychnoho vprovadzhennia [Value-based corporate management: from theory to practical implementation]. Kharkiv : KhNAMH [in Ukrainian].
Morozkin, N.A. (2006). Sbalansirovannaya sistema pokazateley v strategii upravleniya kompaniyey [Balanced scorecard – a universal mechanism for managing the strategic development of medical organizations]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow : RUE [in Russian].
Nair, M. (2004). Essentials of Balanced Scorecard. New York: John Wiley & Sons.
Narayanamma, P.L., Babu, D.S., & Jayasankaraprasad, Ch. (2016). Balanced Scorecard and Its Iterations. Journal of Business and Management, 18(12), pp. 78-82.
Nemirovskiy, I.B., & Starozhukova, I.A. (2006). Byudzhetirovaniye. Ot strategii do byudzheta – poshagovoye rukovodstvo [From strategy to budget - walkthrough]. Moscow: Viliams [in Russian].
Niven, P.R. (1999). Cascading the Balanced Scorecard a Case Study on Nova Scotia Power, Inc. Journal of Strategic Performance Measurement, 3(2), pp. 5-12.
Niven, P.R. (2006). Diagnostika sbalansirovannoy sistemy pokazateley. Podderzhivaya maksimalnuyu effektivnost [Balanced Scorecard Diagnostics. Maintaining Maximum Performance]. Dnepropetrovsk: Balance Business Books [in Russian].
Norreklit, H. (2000). The Balance on the Balanced Scorecard – a Critical Analysis of Some of its Assumptions. Management Accounting Research, 11, pp. 65-88.
Novikova, Yu.S. (2011). Sbalansirovannaya sistema pokazateley kak analiticheskiy instrumentariy upravleniya krupnymi rossiyskimi organizatsiyami [Balanced scorecard as an analytical toolkit for managing large Russian organizations]. Candidate’s thesis. Moscow : FU [in Russian].
Oganezova, A.V. (2012). Sbalansirovannaya sistema pokazateley – universalnyy mekhanizm upravleniya strategicheskim razvitiyem meditsinskikh organizatsiy [Balanced scorecard - a universal mechanism for managing the strategic development of medical organizations]. BіznesІnform – BusinessInform, 8, pp. 205-207. [in Russian].
Olve, N.-G., Petri, C.-J., Roy, J. & Roy. S. (2005). Balans mezhdu strategiyey i kontrolem [Balancing Strategy and Control]. Saint Petersburg: Piter [in Russian].
Ozmantar, Z.K., & Gedikoglu, T. (2016). Design Principles for the Development of the Balanced Scorecard. International Journal of Educational Management, 30(5), pp. 622-631.
Pan, L.V. (2003). Zbalansovana systema pokaznykiv (Balanced Scorecard – BSC) yak instrument efektyvnoho upravlinnia stratehiieiu orhanizatsii [Balanced Scorecard (BSC) as a tool for effective management of an organization's strategy]. Naukovi zapysky – scientific notes, 21, pp. 56-63. [in Ukrainian].
Parmenter, D. (2008). Klyuchevyye pokazateli effektivnosti. Razrabotka. vnedreniye i primeneniye reshayushchikh pokazateley [Key Performance Indicators : Developing, Implementing and Using Winning KPIs]. Moscow : Olymp Business [in Russian].
Pogodina, O.N. (2012). Formirovaniye i primeneniye sistemy klyuchevykh pokazateley effektivnosti deyatelnosti na predpriyatiyakh gostinichnogo biznesa [Formation and application of a system of key performance indicators at hotel enterprises]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow: RSUTS [in Russian].
Polevoda, S.V. (2016). Razvitiye metodiki marketingovogo analiza kommercheskikh organizatsiy [Development of marketing analysis methods for commercial organizations]. Candidate’s thesis. Rostov-on-Don: RSEU(RINH) [in Russian].
Polevoda, S.V. (2016). Razvitiye metodiki marketingovogo analiza kommercheskikh organizatsiy [Development of marketing analysis methods for commercial organizations]. Candidate’s thesis. Rostov-on-Don: RSEU(RINH) [in Russian].
Ptashchenko, L.O. (2009). Zbalansovanist ekonomichnykh interesiv : innovatsiini napriamy derzhavnoho i korporatyvnoho stratehichnoho upravlinnia [Balance of economic interests: innovation of the sovereign and corporate strategic management]: Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].
Rampersad, H.K. (2004). Universalnaya sistema pokazateley deyatelnosti : kak dostigat rezultatov. sokhranyaya tselostnost [A universal performance indicator system: how to achieve results while maintaining integrity]. Moscow : Alpina Biznes Buks [in Russian].
Rangarajan, K., & Mishra, R.K. (2014). Balanced Scorecard: Evolution from Performance Management Tool to Strategic Management System. Vidyasagar University Journal Commerce, 19, pp. 1-20.
Rigby, D. (2001, July 06). Management Tools 2001. Retrieved from https://www.bain.com/contentassets/368a6c506d974c16a665a66f13cbe09a/management_tools_2001_global_results_presentation.pdf
Rigby, D. (2003, June 01). Management Tools 2003. Retrieved from https://www.bain.com/contentassets/7ad8c6a1ee74404cb9b3d5cdf0ef8946/12065.pdf
Rigby, D., & Bilodeau, B. (2009, May 29). Management Tools & Trends 2009. Retrieved from https://www.bain.com/insights/management-tools-and-trends-2009/
Rigby, D., & Bilodeau, B. (2013, May 08). Management Tools & Trends 2013. Retrieved from https://www.bain.com/insights/management-tools-and-trends-2013/
Rigby, D., & Bilodeau, B. (2015, June 10). Management Tools & Trends 2015. Retrieved from https://www.bain.com/insights/management-tools-and-trends-2015/
Rigby, D., & Bilodeau, B. (2018, April 05). Management Tools & Trends. Retrieved from https://www.bain.com/insights/management-tools-and-trends-2017/
Sorokina, A.V. & Gorokhov, D.A. (2013). Mekhanizm formirovaniya sbalansirovannoy sistemy pokazateley [The mechanism for the formation of a balanced scorecard]. Moscow: MIIT [in Russian].
Stroev, V.V. (Ed.) (2017). Razrabotka sbalansirovannoy sistemy pokazateley v upravlenii personalom tamozhennykh organov : metodologiya i praktika [Development of a balanced scorecard in the personnel management of customs authorities: methodology and practice]. Moscow : Prospekt [in Russian].
Suhak, T.O. (2018). Informatsiino-analitychne zabezpechennia finansovoi skladovoi systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv hirnycho-promyslovoho kompleksu [Information and analytical support of the financial component of the economic security of the enterprises of the mining and industrial complex]. Candidate’s thesis. Kyiv : UEP «Krok» [in Ukrainian].
Summary of Findings 2GC «Balanced Scorecard Usage Survey 2015» (2015). Retrieved from https://www.slideshare.net/marketing42gc/2015-balanced-scorecard-usage-survey-results
Summary of Findings 2GC «Balanced Scorecard Usage Survey 2017» (2017). Retrieved from http://www.mxv.in/publications/2017%20Survey%20Document%20final%20180123.pdf
«The Business Compass» (n.d.). Retrieved from http://www.thebusinessbinnacle.co.nz/services/balanced-scorecards/the-business-compass/
Ali, M.R.M. (2019). Balanced Scorecard Development over the last 26 years. Journal of Business and Management, 21(1), pp. 13-16.
Tomura, T. (2006). Beyond Sarbanes-Oxley: Improving Corporate Value With a 4th Generation Balanced Scorecard Approach. BPTrends, December. Retrieved from https://www.bptrends.com/publicationfiles/TWO%2012-06-ART-The4thBSCforSOX-Tomura.pdf
Trunova, E.V. (2004). Formirovaniye sbalansirovannoy sistemy pokazateley kak instrument upravleniya predpriyatiyem [Formation of a balanced scorecard as an enterprise management tool]. Extended abstract of candidate’s thesis. Belgorod : BSTU [in Russian].
Vetluzhskikh, E. (2008). Strategicheskaya karta. sistemnyy podkhod i KPI : Instrumenty dlya rukovoditeley [Strategic Map, Systems Approach and KPI: Tools for Leaders]. Moscow : Alpina Biznes Buks [in Russian].
Voskoboieva, O.V., Romashchenko, O.S., & Makarenko, A.O. (2019). Zbalansovana systema pokaznykiv – efektyvnyi instrument upravlinnia pidpryiemstvom [A balanced scorecard is an effective enterprise management tool]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes – Economy. Management. Business, 2(28), pp. 80-87 [in Ukrainian].
Werner, M.L. (2012). Executing Strategy with the Balanced Scorecard. International Journal of Financial Research, 3(1), pp. 88-94.
Yershova, N.Iu. (2019). Zbalansovana systema pokaznykiv yak efektyvnyi instrument stratehichnoho upravlinskoho obliku [A balanced scorecard as an effective strategic management accounting tool]. Modernizatsiia ekonomiky: suchasni realii, prohnozni stsenarii ta perspektyvy rozvytku : materialy 1-yi Mizhnar. nauk.-prakt. konf., pp. 543-546. Kherson : Vyshemyrskyi V.S. [in Ukrainian].
Zavalii, T.O. (2018). Funktsii zbalansovanoi systemy pokaznykiv [The Functions of the Balanced Scorecard]. Menedzhment subiektiv hospodariuvannia : problemy ta perspektyvy rozvytku : Zbirnyk materialiv III Mizhn. nauk.-prakt. on-line konf. molodykh naukovtsiv, aspirantiv, zdobuvachiv i studentiv, pp. 147-149 [in Ukrainian].
Zizlavsky, O. (2014). The Balanced Scorecard : Innovative Performance Measurement and Management Control System. Journal of Technology Management & Innovation, 9(3), pp. 210-222.

Abstract views: 428
PDF Downloads: 311
Published
2020-03-23
How to Cite
Ievdokymov, V., & Zavalii, T. (2020). Conceptual framework of a balanced scorecard: a value-oriented approach. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 37(1), 17-26. https://doi.org/https://doi.org/10.33531/farplss.2020.1.3