The vocal-therapy: experience of some directions of psychotherapeutic and psychological space


  • Ya. Rudenko G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
Keywords: vocal therapy; voice; sound psychotherapy; self-expression through vocalization; vocal improvisation; associative singing; music vocal-therapy; game vocal therapy.

Abstract

This article reveals the accumulated experience of scientific space in the phenomenology of vocal therapy.  The analysis of foreign and domestic directions of studying of a voice as polymodal material for research of various mental phenomena in psychotherapeutic and psychological practice is given.  It is substantiated that vocal therapy can be used to improve various aspects of the functioning of human body systems.  Many researchers have proven the effectiveness of vocal therapy in different directions (psychoanalysis, human-centered approach, gestalt therapy, ontopsychology, body-oriented concept, transpersonal voice therapy, as well as sound therapy, music-vocal-therapy, music-pedagogical therapy, music-pedagogical therapy).  Singing is popular all over the world due to its availability, which favorably distinguishes vocal therapy from other methods.

References

1. Bogrova, Kh.B. (2017). Psy`xologichni osobly`vosti rozvy`tku prosody`chnogo komponenta movlennya ditej doshkil`nogo viku zasobamy` vokaloterapiyi : Dy`seratciya. Pereyaslav-Xmel`ny`cz`ky`j derzh. ped. un-t im. G. Skovorody`. Pereyaslav-Xmel`ny`cz`ky`j.
2. Bulgakova, O. (2015)yu Golos kak kul`turnыj fenomen. Moskva : Novoe ly`teraturnoe obozreny`eyu
3. Bulyubash, Y`.D. (2008). Rukovodstvo po geshtal`t-terapy`y`. Moskva : Psy`xoterapy`ya.
4. Vymekaeva, T. V. (2002). Formy`rovany`e эkspressy`vnыx komponentov rechy` v uslovy`yax vokal`noj produkty`vnoj deyatel`nosty`. Dy`ssertacy`ya. Mosk. gos. un-t y`m. M. V. Lomonosova, Surgut. gos. un-t.
5. Deker-Fojgt, G.-G. (2003). Vvedeny`e v muzыkoterapy`yu. Sankt-Peterburg : Py`teryu
6. Dolar, M. (2018). Golos y` ny`chego bol`she / per. s angl. A. Krasovecz. Sankt-Peterburg : Y`zdatel`stvo Y`vana Ly`mbaxa.
7. Eremy`na, N.Y`. (2016) Pry`meneny`e metodov muzыkal`noj terapy`y` v detsky`x ozdorovy`tel`nыx programmax. Art-terapy`ya kak faktor formy`rovany`ya socy`al`nogo zdorov`ya: sborny`k nauchnыx statej uchastny`kov эlektronnoj nauchnoj konferency`y` s mezhdunarodnыm uchasty`em / nauchnыj redaktor: L.E. Savy`ch, S.V. Shushardzhan; sostavy`tel`: L.E. Savy`ch, A.S. Nurmuxametova. Kazan` : Kazansky`j gosudarstvennыj uny`versy`tet kul`turы y` y`skusstv. S. 142-144.
8. Zy`rko, A.V. (2019). Golos kak resurs samovыrazheny`ya y` samoy`ssledovany`ya cheloveka: analy`z edy`ny`chnыx sluchaev. Chelovek. T. 30. Vыp. 2. C. 114-129.
9. Zy`rko, A.V. (2019). Rol` эkspressy`vnыx y` y`mpressy`vnыx vokaly`zacy`j v samovыrazheny`y` y` samoy`ssledovany`y` : Dy`sseratcy`ya. Nacz. y`ssledov. un-t «Vыsshaya shkola эkonomy`ky`». Moskva.
10. Zy`rko,A.V., Orlov, A.B. (2017). Vokaloterapy`ya: perspekty`va эmpy`ry`cheskogo y`ssledovany`ya. Psy`xology`chesky`e y`ssledovany`ya, 10,. S. 3.
11. Zotky`na, E.A. (2005). Rabota s golosom v psy`xology`cheskoj prakty`ke. Psy`xology`chesky`e y`ssledovany`ya: sborny`k nauchnыx trudov / pod red. A.Yu. Agafonova, V.V. Shpuntovoj. Samara: «Uny`vers-grupp», 212-216.
12. Lakan, Zh. (1995). Funkcy`ya y` pole rechy` y` yazыka v psy`xoanaly`ze / per. s francz. A. Chernoglazova. Moskva : Gnozy`s.
13. Louen, A. (2000). Terapy`ya, kotoraya rabotaet s telom. Sankt-Peterburg : Rech`.
14. Makarov, E.V. (2008). Garmony`cheskaya zvukosemanty`ka kak put` preobrazheny`ya cheloveka. Muzыkoterapy`ya v muzыkal`nom obrazovany`y` : matery`alы I Mezhdun. nauch.-prakt. konf. (g. Sankt-Peterburg, 5 maya 2008 g.) / nauch. red. y` sost. A. S. Klyuev. Sankt-Peterburg : Astery`on, S. 31–33.
15. Morozov, V.P. (2002). Y`skusstvo rezonansnogo peny`ya. Osnovы rezonansnoj teory`y` y` texny`ky`. Moskva : Y`n-t psy`xol. RAN.
16. Menegetty`, A. (2007). Uchebny`k po ontopsy`xology`y`. Moskva : NNBF «Ontopsy`xology`ya».
17. Nemy`ry`nsky`j, O.V. (2015). Geshtal`t-terapy`ya psy`xosomaty`chesky`x rasstrojstv: ot sy`mptoma k kontaktu. Sy`mptom y` kontakt: kly`ny`chesky`e aspektы geshtal`t-terapy`y`. Moskva : MY`GTy`K,.51-60.
18. Ny`ky`ty`n, V.N. (2014). Art-terapy`ya. Moskva : Kogy`to-Centr.
19. Ogorodnov, D.E. (1989). Muzыkal`no-pevcheskoe vospy`tany`e detej v obshheobrazovatel`noj shkole. Ky`ev.
20. Pautova, N.Yu. (2008). Golos rodovspomozheny`ya kak pry`kladnoj aspekt muzыkoterapy`y`. Muzыkoterapy`ya v muzыkal`nom obrazovany`y` : matery`alы I Mezhdun. nauch.-prakt. konf. (g. Sankt-Peterburg, 5 maya 2008 g.) / nauch. red. y` sost. A. S. Klyuev. Sankt-Peterburg : Astery`on, 102–106.
21. Rodzhers, N. (2015). Tvorcheskaya svyaz`. Y`scelyayushhaya sy`la эkspressy`vnыx y`skusstv. Moskva : Mann, Y`vanov y` Ferber.
22. Savel`yeva-Kuly`k, N. O. (2014). Muzy`chna terapiya v integraty`vnij medy`cy`ni : navch. posib. dlya likariv-sluxachiv zakladiv (fakul`tetiv) pislyady`plomnoyi osvity`. Ky`yiv : Interservis.
23. Shushardzhan, S.V. (2005). Rukovodstvo po muzыkoterapy`y`. Moskva : Medy`cy`na. Austin, D. (2008). The theory and practice of vocal psychotherapy: songs of the self. London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2008. 224 р.
24. Bohrova, H. B. (2017). The development of the prosodic component of speech of preschool children by vocal therapy techniques. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2017. Vol. 20. No. 2. Р. 40–48.
25. Certeau, M. (1987)ю de. Histoire et psychanalyse entre sciene et fiction. Paris: Gallimard.
26. Moses, P. M. (1954). The Voise of Neurosis. New York : Grune and Stratton, 1954.
27. Shushardzhan, S. (2017). Scientific Music Therapy – achievements and prospects. Proceedings of the XXI Interdisciplinary Medical Congress of Natural Medicine with International Participation. Slovakia.
28. Uhlig, S. (2006). Authentic Voices – Authentic Singing : A Multicultural Approach to Vocal Music Therapy. Gilsum, NH : Barcelona Publishers.

Abstract views: 52
PDF Downloads: 51
Published
2020-04-30
How to Cite
Rudenko, Y. (2020). The vocal-therapy: experience of some directions of psychotherapeutic and psychological space. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 38(2), 10-14. https://doi.org/https://doi.org/10.33531/farplss.2020.2.2