Methodological approaches to understanding the category of “enterprise information security system” from the perspective of legal hermeneutics


  • S. O. Lysenko Interregional Academy of Personnel Management
Keywords: information law, information security, hermeneutics, law, and enterprise information security system

Abstract

The paper deals with issues related to studying and defining the basicmethodological approaches to understanding the category of “enterpriseinformation system security” from the perspective of legal hermeneutics. It alsoexamines the basic views on definition of the concept of legal “hermeneutics”and gives a definition the author suggests for this concept.

References

1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR // Vidomosti Verkhovnoi Rady
Ukrainy. – 1996. – № 30. – s. 141.
2. Deklaratsiia pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy vid 16.07.1990 r. №55-XII // Vidomosti Verkhovnoi
Rady URSR. – 1990. – №31. – s. 429;
3. Vynohradova H. V. Informatsiine pravo Ukrainy: navchalnyi posibnyk. – K. MAUP, 2006. – 144 s.
4. Pro informatsiiu: Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 r. № 2657-XII // Vidomosti Verkhovnoi Rady. – 1992. –
№ 48. – St. 650.
5. Pro Natsionalnu prohramu informatyzatsii: Zakon Ukrainy vid 04.02.1998 r. №74/98-VR? //
Vidomosti Verkhovnoi Rady. – 1998. – № 27-28. – s. 181.
6. Pro Kontseptsiiu Natsionalnoi prohramy informatyzatsii: Zakon Ukrainy vid 04.02.1998 r. №74/98-
VR? // Vidomosti Verkhovnoi Rady. – 1998. – № 27-28. – s. 182.
7. Hadamer H.H. Aktualnost prekrasnoho. M., 1991. S.7-8.
8. Hadamer H.-H. Ystyna y metod: osnovы fylosofskoi hermenevtyky. M., 1988.
9. Kuznetsov V.H. Hermenevtyka y humanytarnoe poznanye. M., 2005.
10. Plavych V.P. Arkhytepycheskye prafenomenы prava y eho struktura // Derzhava i pravo.
Zbirnyknaukovykh prats. Yurydychsh i politychsh nauky. Vyp. 24. Kyev, 2004.
11. Ryker P. Hermenevtyka. Эtyka. Polytyka: moskovskye lektsyy y ynterviu. M., 1995.
12. Ryker P. Konflykt ynterpretatsyi: ocherky po hermenevtyke. M., 1995.
13. Ryker P. Torzhestvo yazыka nad nasylyem: hermenevtycheskyi podkhod k fylosofyy prava //
Voprosы fylosofyy. 1995. № 4. S. 27—34.
14. Suslov V. V. Hermenevtyka y yurydycheskoe tolkovanye // Hosudarstvo y pravo. 1997. № 6. S. 116.
15. Suslov V. V. Hermenevtycheskyi aspekt zakonodatelnoho tolkovanyia // Pravovedenye. 1997. № 1.
S. 88.
16. V. Tsymbaliuk // Pravove, normatyvne ta metrolohichne zabezpechennia systemy zakhystu
informatsii v Ukraini. – 2004. – № 8. – S. 30-33.
17. Tsekhmister, Ya. (2014). Paradigm analysis of the personality sociogenesis. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 6, 169-173.

Abstract views: 59
PDF Downloads: 44
Published
2016-09-26
How to Cite
Lysenko, S. (2016). Methodological approaches to understanding the category of “enterprise information security system” from the perspective of legal hermeneutics. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 16(4), 129-136. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/69