Innovative principles of development of methodical competence of modern teacher of vocational education


Keywords: educational innovations; methodical competence; vocational education teacher; model of innovative activity; competence of the teacher; innovative methodical activity.

Abstract

Ukrainian pedagogical community active discusses the problem of the competence approach to the activity of modern teacher of vocational school, in connection with the modernization educational processes taking place in Ukraine. The purpose of modernization of domestic vocational education is to combine the traditions of Ukrainian pedagogy and foreign experience in shaping the student's personality, capable of active independent action, which will create a dynamic, mobile, competitive model of the domestic system of vocational training of specialists for various industries and service sectors. The content of the article highlights the features of innovation processes in the system of Ukrainian vocational education. The authors reveal the relationship between the growth of the level of innovative competence of the teacher and the effectiveness of the realization of his creative potential in the process of development and implementation of modern educational practices in educational and organizational, scientific and methodical work in vocational education institutions. The article identifies and analyses innovative aspects of development of methodical competence of a vocational education teacher.  

References

1. Volovich V. Bolonsʹkyy protses i nova paradyhma osvity v Ukrayini [Bologna process and a new paradigm of education in Ukraine]. Sotsiolohiya: teoriya, metody, marketynh, 2004, № 4, pp. 192–198.
2. Gaevets J. Metodychna kompetentnistʹ yak meta ta rezulʹtat pidhotovky vchytelya pochatkovykh klasiv [Methodical competence as a goal and result of primary school teacher training]. Nauka i osvita, 2012, № 8, pp. 38–42. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2012_8_13
3. Goncharenko S. Ukrayinsʹkyy pedahohichnyy slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. K.: Lybid, 1997, 376 p.
4. Dychkivska I. Innovatsiyni pedahohichni tekhnolohiyi [Innovative pedagogical technologies]. K.: Akademvydav, 2004, 352 p.
5. Innovatsiyi u vyshchiy osviti: problemy, dosvid, perspektyvy [Innovations in higher education: problems, experience, prospects]: Monohrafiya/ za red. P.YU. Saukha. Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU im. Ivana Franka, 2011, 496 p.
6. Kontseptsiya realizatsiyi derzhavnoyi polityky u sferi profesiynoyi (profesiyno-tekhnichnoyi) osvity «Suchasna profesiyna (profesiyno-tekhnichna) osvita» na period do 2027 roku [The concept of implementation of state policy in the field of vocational education «Modern vocational education» for the period up to 2027]: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 12.06.2019 № 419-r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-%D1%80#Text
7. Kremenʹ V. Osvita i nauka v Ukrayini – innovatsiyni aspekty. Stratehiya. Realizatsiya. Rezulʹtaty [Education and science in Ukraine – innovative aspects. Strategy. Realization. Results]. K.: Hramota, 2005, 448 p.
8. Sydorenko V. Modelʹ profesiynoyi kompetentnosti vchytelya ukrayinsʹkoyi movy i literatury v kontekst vprovadzhennya kompetentnisno zoriyentovanoho pidkhodu [Model of professional competence of teachers of Ukrainian language and literature in the context of implementing a competency-oriented approach]. Naukova skarbnytsya osvity Donechchyny: nauk.-metod. zhurnal, 2011, № 1 (8), pp. 72–77.
9. Shevchuk S. Diyalʹnistʹ pedahoha profesiynoyi shkoly u konteksti innovatyky [The activity of a teacher of a vocational school in the context of innovation]: Navchalʹno-metodychnyy posibnyk dlya samostiynoyi roboty slukhachiv kursiv pidvyshchennya kvalifikatsiyi. Bila Tserkva: BINPO DVNZ UMO NAPN Ukrayiny, 2017, 106 p.
10. Sherstyuk L. Sutnistʹ ta struktura metodychnoyi kompetentnosti maybutnʹoho vykladacha-filoloha [The essence and structure of methodical competence of the future teacher-philologist]. Visnyk Chernihivsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Pedahohichni nauky, 2017, vol. 142, pp. 220–224. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_142_50

Abstract views: 126
PDF Downloads: 72
Published
2020-04-30
How to Cite
Yermolenko, A., Kulishov, V., & Shevchuk, S. (2020). Innovative principles of development of methodical competence of modern teacher of vocational education. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 38(2), 113-118. https://doi.org/https://doi.org/10.33531/farplss.2020.2.20