Definition of national resilience in Ukraine in the scientific opinion of domestic researchers (part 2)


  • O. Korolchuk National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
Keywords: national resilience; national stability; national safety; public management and administration development.

Abstract

Modern variability, unpredictability, hybridity, combination of challenges and threats, complexity, ambiguity of their impacts and turbulence of their consequences, have made issues of prevention, control, increased readiness to meet them and continue productive life in case of their occurrence extremely important for countries in the world and their population. In recent decades, the issue of ensuring resilience to the challenges of national security in democracy, in Ukraine in particular, such as terrorism and political violence, which are increasingly in need of scientific study and rethinking, has also become critical. The expediency of introducing the term "resilience" is still controversial in Ukraine today because domestic scholars consider using the concepts of "national stability", "national security". We are convinced that the use of resilience is an extremely important issue for consideration by Ukrainian scholars and practitioners today. The purpose of this article is to highlight the issues of formation and development of national resilience in modern scientific thought in Ukraine and the search for a relevant definition of this concept.

References

“Strategiya nacional`noyi bezpeky` i oborony` “Bezpeka lyudy`ny` – bezpeka krayiny”” (Na Zatverdzhenni) (2020) https://www.president.gov.ua/news/rnbo-peredala-na-zatverdzhennya-prezidentu-strategiyu-nacbez-59873
Boiko, A. (2014). Kontseptualizatsiia stiikosti natsionalnoi ekonomiky. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 1, 5-19. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2014_1_2.
Bol`shoj ency`klopedy`chesky`j slovar`. T. 2. M., “Sovetskaya эncy`klopedy`ya”, 1991, s. 225
Cherniatevych, Ya. (2019). Pro neobkhidnist rozrobky stratehichnykh dokumentiv u sferi ekonomichnoi bezpeky Ukrainy. Instytutsionalizatsiia publichnoho upravlinnia v Ukraini v umovakh yevrointehratsiinykh ta hlobalizatsiinykh vyklykiv : materialy shchorichnoi Vseukr. nauk.-prakt. konf. za mizhnarodnoiu uchastiu, Kyiv, 24 trav. 2019 r. – International Scientific and Practical Conference (Vols. 1-5; Vol. 3, 124 p.) / A. P. Savkov, M. M. Bilynska, O. M. Petroie (Ed.). Kyiv : NADU [in Ukrainian].
Chuprij L.V. Stan i perspekty`vy` rozvy`tku gumanitarnoyi sfery` Ukrayiny` v umovax suchasny`x globalizacijny`x vy`kly`kiv / Insty`tucionalizaciya publichnogo upravlinnya v Ukrayini v umovax yevrointegracijny`x ta globalizacijny`x vy`kly`kiv : materialy` shhorich. Vseukr. nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastyu (Ky`yiv, 24 trav. 2019 r.) : u 5 t. / za zag. red. A. P. Savkova, M. M. Bily`ns`koyi, O. M. Petroye. – Ky`yiv : NADU, 2019. – T. 3. – 124 s. S. 15-16.
Derkach, M. I. (2010), “Evolution of Economic Theory of Sustainable Development”, Zbirnyk naukovykh prats' LNTU. Seriia "Ekonomichna teoriia ta ekonomichna istoriia", vol. 7(28), pp. 144–159.
Hrosul, V. A. and Mamaieva, H.S. (2012), “Theoretical approaches to the definition of the essence of sustainable development of the enterprise”, Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 7, pp. 104–107
Kaletnik G. Stijkist` ekonomiky` yak faktor bezpeky` ta rozvy`tku derzhavy` / G. Kaletnik, S. Kozlovs`ky`j, V. Kozlovs`ky`j // Ekonomika Ukrayiny`. - 2012. - # 7. - S. 16-25. - Rezhy`m dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2012_7_3.Tryniak, V. Yu. (2007). Sutnisni aspekty informatsiinoi bezpeky v umovakh hlobalizatsii. Naukovi zapysky Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl. Sotsialna filosofiia, psykholohiia. Kharkiv : KhUPS [in Ukrainian].
Khaminich, O. M. (2016). Rezilientnist: zhyttiestiikist, zhyttiezdatnist abo rezilientnist? Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia : Psykholohichni nauky, 6(2), 160-165 [in Ukrainian].
Khary`tonova O.S. Ekonomichna stijkist` pidpry`yemstva yak osnova zabezpechennya jogo konkurentospromozhnosti: avtoref. dy`s. …kand. ekon. nauk: specz. 08.00.04 – ekonomika ta upravlinnya pidpry`yemstvamy` / O.S. Xary`tonova. - Sxidnoukrayins`ky`j nacional`ny`j universy`tet imeni Volody`my`ra Dalya, 2008. – 20 s.
Kolotij, V. O. (2011), “The peculiarity of sustainable development of trade enterprises in the conditions of activating innovation activity”, Zbirnyk naukovykh prats' Khmel'nyts'koho kooperatyvnoho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal.
Kozachenko, T. (2018), “Strategic environmental assessment in Ukraine: problems and prospects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 98–101.
Kozachenko, T. P., Stratehichna ekolohichna otsinka yak instrument zapobihannia zahrozam natsionalnii bezpetsi v ekolohichnii sferi : materialy shchorichnoi Vseukr. nauk.-prakt. konf. za mizhnarodnoiu uchastiu, Kyiv, 24 trav. 2019 r. – International Scientific and Practical Conference (Vols. 1-5; Vol. 3, pp. 70-71). / A. P. Savkov, M. M. Bilynska, O. M. Petroie (Ed.). Kyiv : NADU [in Ukrainian], рр 101-103
Kozlovs`ky`j S. V. Upravlinnya suchasny`my` ekonomichny`my` sy`stemamy`, yix rozvy`tkom ta stijkistyu. Monografiya. Vinny`cya, “Merk`yuri Podillya”, 2010, 432 s.
Krugly`j stil «Ukrayina na shlyaxu stalogo rozvy`tku: problemy` i perspekty`vy`» https://niss.gov.ua/en/node/406
Kryuchok S. I. Teorety`chni zasady` stijkogo rozvy`tku agrarny`x pidpry`yemstv // Agrosvit. - 2017. - # 14. - C. 55-60 - Rezhy`m dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2017_14_1.
Ky`ry`lov Yu.Ye. Vply`v procesiv globalizaciyi na rozvy`tok nacional`ny`x ekonomik // Efekty`vna ekonomika. – 2016. – #12. – S. 24-42.
L. M. Zhukova Insty`tucijna stijkist` derzhavy` v umovax global`noyi nestabil`nosti Elektronne naukove vy`dannya "EKONOMIKA TA SUSPIL`STVO", 2020, http://www.economyandsociety.in.ua/journal-13/20-stati-13/1410-zhukova-l-m
Lagutin V. Stabil`nist` suspil`nogo rozvy`tku: dosvid mizhdy`scy`plinarnogo doslidzhennya / V. Lagutin // Ekonomichna teoriya. – 2017. – # 2. – S. 5–18.
Margasova V.G. Sy`stema zabezpechennya stijkosti nacional`noyi ekonomiky` ta yiyi bezpeky`: teoriya, metodologiya, prakty`ka upravlinnya: Monografiya. – Chernigiv: Desna Poligraf, 2014. – 416 s. ISBN 978-966-2646-87-0].288 s.
O.Reznikova, “Shlyaxy` zabezpechennya stijkosti derzhavy` u konteksti implementaciyi cilej stalogo rozvy`tku dlya Ukrayiny`” http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/CSR_3-02936.pdf.
Orel, M. H. (2018). Dualistychna yednist stiikosti ta bezpeky derzhavy, pidkhody shchodo yii doslidzhennia ta vrakhuvannia pry formuvanni ta funktsionuvanni systemy publichnoho upravlinnia. Naukovyi chasopys Akademii natsionalnoi bezpeky, Issue 3-4, 19-20 [in Ukrainian].
Pohorielov, Yu. S. (2012), “Development category and its ekspleinarnyy 7basis”, Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, vol. 21, pp. 30–34. с. 32
Pro demokratychnyi tsyvilnyi kontrol nad Voiennoiu orhanizatsiieiu i pravookhoronnymy orhanamy derzhavy : Zakon Ukrainy vid 19.06.2003 № 975-IV (2003). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 46, 366. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/975-15 [in Ukrainian].
Pro oboronu Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 06.12.1991 № 1932-XII (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 9, 106. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1932-12/ [in Ukrainian].
Rakhnians'ka, O. P. (2009), “Economic stability of the enterprise”, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi pidpryiemstv, [Online], vol. 10, available at: http://jrnl.nau.edu.ua
Reznikova, O. (2019). Shcho same my rozbudovuiemo, hovoriachy pro natsionalnu stiikist? Retrieved from https://www.dt.ua/internal/scho-same-mi-rozbudovuyemo-govoryachi-pro-nacionalnu-stiykist-318005_.html
Reznikova, O. O. (2018). Kontseptualni zasady natsionalnoi stiikosti. Derzhava i pravo. Politychni nauky, 81, 135-146 [in Ukrainian].
Reznikova, O. O. Kontseptualni pidkhody do vyboru modeli zabezpechennia natsionalnoi stiikosti (2019). Stratehichni priorytety, 1, 18-27. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2019_1_4 [in Ukrainian].
Savedra A.R. Kaky`e navыky` y` znany`ya nuzhnы v XXI veke / A.R. Savedra, V.D. Opfer; perevod E. Zholny`noj [Elektronnij resurs]. – Rezhy`m dostupa: http://sch2045zg.mskobr.ru/conditions/proforientacionnaya_rabota/chto_takoe_soft_s kills_i_hard_skills/
Shevchenko L. Ekonomichna bezpeka derzhavy`: sutnist` ta napryamy` formuvannya : [monografiya] / [L. Shevchenko, O. Gry`cenko, S. Makuxa ta in.] ; za red. L. Shevchenko. – X. : Pravo, 2009. – 312 s s. 254
Shkuropadska D. Stiykist zovnishnogo sektoru mizhnarodnoi diyalnosti Ukrainy / D. Shkuropadska // Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo. - 2018. - № 3. - P. 59–69. – available at:: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2018_3_7
Shypilova, L. M. (2019). Metodolohichnyi pidkhid realizatsii polityky zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Instytutsionalizatsiia publichnoho upravlinnia v Ukraini v umovakh yevrointehratsiinykh ta hlobalizatsiinykh vyklykiv : materialy shchorichnoi Vseukr. nauk.-prakt. konf. za mizhnarodnoiu uchastiu, Kyiv, 24 trav. 2019 r. – International Scientific and Practical Conference (Vols. 1-5; Vol. 3, pp. 94-96) / A. P. Savkov, M. M. Bilynska, O. M. Petroie (Ed.). Kyiv : NADU [in Ukrainian].
Social`no-ekonomichny`j potencial stalogo rozvy`tku Ukrayiny` ta yiyi regioniv : nacional`na dopovid` / za red. E. Libanovoyi, M. Xvesy`ka. – K.: DU IEPSR NAN Ukrayiny`, 2014. – 776 s
Sokolova L. V. Scientific and Methodical Support for Enterprise’s Competitiveness Increase under Conditions of Marketing Orientation / L. V. Sokolova, G. M. Veriasova, O. Y. Sokolov / Slovak international scientific journal, Bratislava, Slovakia. – № 16 (2018). – VOL. 1. – С. 15-17.
The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On the Concept of Ukraine's Transition to Sustainable Development", available at: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1359-14.
Troian, S. S. (2019). Informatsiino-bezpekova polityka Yevropeiskoho Soiuzu. Zovnishni spravy, 2/3, 28-32 [in Ukrainian].
Udovichenko, M.O. (2012), “Economic stability of agrarian enterprises: factors, types, model of construction”, Visnyk Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 2, pp. 185–189.
Vinichenko, I.I. (2013), “Competitiveness of agrarian enterprises: the state and prospects”, Ahrosvit, vol. 21, pp. 10–13.
Zvit «Stiika Ukraina: pidtrymka hromadianskym suspilstvom zmitsnennia natsionalnoi stiikosti ta bezpeky v Ukraini» : proekt Mizhnarodnoho tsentru oborony ta bezpeky (ICDS) z rozvytku spivrobitnytstva 2016-2018 rr. Teperik, Dmytro; Yermalavichus, Tomas; Senkiv, Hryhorii; Dubov, Dmytro; Onyshchuk, Yevhen; Pokalchuk, Oleh; Samus, Mykhailo, 2018, ISSN 2228-0529 ISBN 978-9949-7255-0-2 (print) 978-9949-0255-4-0 (pdf).

Abstract views: 52
PDF Downloads: 53
Published
2020-04-30
How to Cite
Korolchuk, O. (2020). Definition of national resilience in Ukraine in the scientific opinion of domestic researchers (part 2). Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 38(2), 144-151. https://doi.org/https://doi.org/10.33531/farplss.2020.2.26