The historical development of anti-usury laws in Austria and Poland


Keywords: interest; usury; undue influence; Polish law; Austrian law.

Abstract

Virtually all modern legal system attempts to balance the interests of debtors and creditors. Both categories of parties are equipped with instruments protecting their interests where the law (precisely: the social and moral convictions prevalent in the society that tend to determine the content of the law) deems such protection justified. Just as creditor protection concentrates on dealing with dishonest debtors and preventing fraud, debtor protection has been crafted to shield debtors from abusive interest rates or other – excessively detrimental – contractual provisions (e.g. clauses that unconscionably expand debtors’ liability or render  their defences effectively inoperative). Such practices, especially charging excessive interest, have been called usury. In contemporary Polish law the system of debtor protection is multi-layered, with various instruments whose scope often overlaps. That such system exists and how it operates is a direct result of the historical development of instruments aimed at combating usury. This text aims to recapture how anti-usury legislation developed in Austria, whose legal system is closely related to Polish, and to describe how legal systems tend to arrive at very similar outcomes – notwithstanding the differences in the globality of circumstances. The authors employ legal comparative and historical methods, supplanted by formal-dogmatic ones, to present the evolution of anti-usury legislation in Austria as well as the state of anti-usury private law legislation in Poland.

References

- Boemke B., Ulrici B., BGB Allgemeiner Teil, 2. Auflage, Heidelberg 2014.
- Bratkowski S., Nieco inna historia cywilizacji. Dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego, Warszawa 2010
- Chorinsky C., Der Wucher in Oesterreich, Wien 1877
- Damianitsch M., Die Literatur des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches im Auszuge verfaßt, Wien 1850
- Dziadzio A., Monarchia konstytucyjna w Austrii (1867-1914). Władza – obywatel – prawo, Kraków 2001
- Garner B. A. (ed.), Black’s Law Dictionary, 9th Ed., 2009.
- von Kirchstetter L., Maitisch F., Commentar zum Oesterreichischen Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche, Wien 1882

- Korzonek J., Rosenblüth I., Kodeks Zobowiązań – Komentarz, Kraków 1936
- Koziol H. et al., Kurzkommentar zum ABGB: Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Konsumentenschutzgesetz, IPR-Gesetz, Rom I- und Rom II-VO,
- Lemkowski M., Odsetki cywilnoprawne, Warszawa 2007.
- Longchamps de Berier R., Polskie prawo cywilne. Zobowiązania, Lwów 1938
- Madeyski S., Charakterystyka prawodawstwa cywilnego w Austryi, Kraków 1892
- Mixon P., The Crisis of 1873: Perspectives from Multiple Asset Classes, Journal of Economic History 68(3)/2008, pp. 722-757.
- Osajda K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis/el. 2019
- von Schey J., Die Obligationsverhältnisse des österreichischen allgemeinen Privatrechts, Band I. Heft I: Einleitung – Das Darlehen, , Wien 1890
- Robaczyński W., Wojewoda M., Wyzysk, art. 58 kodeksu cywilnego i problem zastrzegania nadmiernych odsetek umownych, PS 2004, nr 11-12, p. 33-41.
- Sójka-Zielińska K., Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2009
- Sozański J., Niedostatki unijnej ochrony indywidualnych praw konsumenta w Polsce, IUSNOVUM 2013(3), p. 226 et seq.
- Szpak J., Myśl społeczno-polityczna i gospodarcza księcia Leona Sapiehy (1803-1878) [w:] Historia Slavorum Occidentis 1(6), 2014
- Wereszycki H., Historia Austrii, Wrocław 1986
- Wereszycki H., Pod berłem Habsburgów, Kraków 1986
- Wróblewski S., Powszechny austryacki kodeks cywilny z uzupełniającemi ustawami i rozporządzeniami, objaśniony orzeczeniami Sądu Najwyższego, Kraków 1914-1918
- von Zeiller F., Commentar über das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für die gesamten Deutschen Erblander der Oesterreichischen Monarchie, t. I-IV, Wien-Triest 1811-1812
- Załucki M. (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis/el. 2019
- Zoll F., Zobowiązania w zarysie według polskiego kodeksu zobowiązań, Warszawa 1948

Abstract views: 4
PDF Downloads: 6
Published
2020-09-30
How to Cite
Bokwa, K., & Jarosz, I. (2020). The historical development of anti-usury laws in Austria and Poland. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 40(4), 18-26. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/707