Remarks on the current situation of Polish intra-corporate dispute arbitration as compared to German and Italian equivalents


  • Łukasz Chyla Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University
Keywords: objective arbitrability; corporate arbitration; intra-corporate disputes.

Abstract

The article presents the latest legal changes introduced by the reform of the arbitration law, focusing primarily on the amended articles 1157 and 1163 of the Polish code of civil procedure. The reform grants the objective arbitrability to the intra-corporate disputes- especially regarding disputes over validity of shareholders’ resolutions. Previously, the lack of objective arbitrability together with other legal impediments to the polish arbitration courts’ jurisdiction over those disputes was known for hindering the development of Polish corporate arbitration. The aim of this article is to analyze the situation of Polish corporate arbitration framework from European comparative perspective as well as potential new challenges for Polish corporate arbitration triggered by the reform.

References

Bielarczyk P., Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w zakresie sądownictwa polubownego, MP 2005, No 22.

Biuletyn Arbitrażowy No 25 (May 2020).

Ereciński T., Weitz K., Sąd arbitrażowy, Warsaw 2008.

Falkiewicz K., Kwaśnicki R. L., Arbitraż i mediacja w świetle najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, PPH 2005, No 12.

Jurcewicz W., Wiśniewski C., Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych − perspektywa polska, PPH 2015, No 10.

Kąkolecki A., Nowelizacja k.p.c. w zakresie sądownictwa polubownego (arbitrażowego), Radca Prawny 2005, No 5.

Kurnicki T., Znowelizowane postępowanie przed sądem polubownym, MP 2005, No 22.

Kos R., Zdatność arbitrażowa sporów o ważność uchwał spółek kapitałowych, PPH 2014, No 3.

Morek R. (red.), Mediacja i arbitraż, Warsaw 2006.

Olechowski M., Tujakowska A., A New Framework for Arbitration of Corporate Disputes in Poland, Kluwer Arbitration Blog 22.12.2019.

Orecki M., Polskie przepisy o sądzie polubownym (arbitrażowym)- uwagi de lege ferenda, PPC 2014, No 2;

Pörnbacher K., Dolgorukow A., Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych o zaskarżanie uchwał- perspektywa niemiecka, PPH 3/2016.

Kos R., Ewolucja poglądów niemieckiej doktryny i orzecznictwa w zakresie oceny zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych i jej znaczenie dla polskiej praktyki arbitrażowej [w:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (red.), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warsaw 2017.

Piwowarczyk K.A., Umowa o arbitraż w świetle ustawy z 28.07.2005 r. o zmianie kodeksu postępowania cywilnego, Prawo Spółek 2006.

Spyra M., [w:] S. Włodyka (red.), System prawa handlowego, t. 2B. Prawo spółek handlowych, Warsaw 2007.

Suliński G., Rozstrzyganie sporów ze stosunku spółki kapitałowej przez sąd polubowny, wyd. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warsaw 2008.

Suliński G., Zdolność ugodowa sporów o zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych, ADR Arbitraż i mediacja, 2014, No 3.

Szumański A., Zapis na sąd polubowny w sprawie zaskarżenia uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej: Prawo w XXI wieku, [in:] Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, W. Czapliński (ed.), Warsaw 2006.

Szumański A., Przeszkody prawne w przyjęciu kognicji sądów arbitrażowych w sporach o zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych (uwagi de lege lata oraz de lege ferenda),not published.

Szumański A., Zmiany polskiego prawa arbitrażowego w zakresie arbitrażu korporacyjnego, Przegląd Prawa Handlowego, 7/2020.

Szumański A., Dopuszczalność kognicji sądu polubownego w sprawach o zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005.

Śledzikowski M., Związanie członka zarządu spółki z o.o. zapisem na sąd polubowny w procesie o naprawienie szkody na podstawie art. 293 KSH, ADR 2018, No 1.

Tomaszewski M., O zaskarżaniu uchwał korporacyjnych do sądu polubownego – uwagi de lege ferenda, Przegląd Sądowy 2012, No 4.

Uliasz R., Zdolność arbitrażowa sporów wynikłych z zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, [w:] J. Oszewski, B. Sagan, R. Uliasz, Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości, Rzeszów 2006.

Wiśniewski A.W., Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce, status prawny arbitrażu i arbitrów, Warszawa 2011.

Zieliński A., Kodeks postępowania cywilnego. T. II. Komentarz do art. 507–1217, Warszawa 2006.

http://www.spolkaiprawo.pl/odpowiedzialny-zarzad/spory-korporacyjne-otwarte-na-arbitraz-konsekwencje-nowelizacji-kpc/.

http://www.spolkaiprawo.pl/odpowiedzialny-zarzad/spory-korporacyjne-otwarte-na-arbitraz-konsekwencje-nowelizacji-kpc/.

Foreign literaturę:

Albrecht F., Offene Fragen zu Schiedsfähigkeit, cz. 2, „Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht” (NZG) 2010/13.

Anglani A., Liguori F., Italy’s new arbitration laws, The European Arbitration Review 2007.
Biavanati P., Il procedimento nell’arbitrato societario, Rivista dell’arbitrato 2003, No 1.

Bredow J., Arbitrating Shareholder Resolution Disputes in Germany: The New DIS-Supplementary Rules for Corporate Law Disputes (‘DIS-RCoLD’), [w:] J. Okolski, A. Całus, M. Pazdan, S. Sołtysiński, T. Wardyński, S. Włodyka (red.), Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Warszawa 2010.

Brekoulakis S. L., On arbitrability: Persisting Misconceptions and New Areas of Concern, [w:] Arbitrability: International and Comparative Perspectives, L. A. Mistelis, S. L. Brekoulakis.

Buonaiuti F.M., L’Arbitrabilità delle Controversie nella Riforma del Diritto Societario tra Arbitrato Interno e Arbitrato Internazionale, Rivista dell’arbitrato, 2003.

Corsini F., L’Arbitrato nella Riforma del Diritto Societario, Giurisprudenza Italiana 2003.

Hackl M., Austrian Supreme Court rules on the application of the consumer protection clause in shareholder disputes, dostępne: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=64f936d9-6561-458c-bc7e-6cc9caf99ce0

Koller C., par. 3/90, [w:] C. Liebscher, P. Oberhammer, W. H. Rechberger (red.), Schiedsverfahrensrecht, 2011, a także A. Fremuth-Wolf, [w:] S. Riegler (red.), Arbitration Law of Austria: Practice and Procedure, New York 2007.

Lachmann J.P., Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis, par. 2801 i nast.. (3rd ed. 2008); H. Raeschke-Kessler, Gesellschaftsrechtliche Schiedsverfahren und das Recht der EU, SchiedsVZ 151i nast. (2003).

Luiso F. P., Appunti sull’Arbitrato Societario, Rivista di diritto processuale, 2003.

Öhlberger V., Sind Schiedsklauseln in GmbH-Gesellschaftsverträgen noch möglich? ecolex 51 (2008).

Pitkowitz N., The Arbitrability of Corporate Disputes under Austrian Law - Still Open Questions?, 2014 Austrian Yearbook in International Arbitration, s. 36-38 i literatura tam przywołana.
Sangiovanni V., Some critical observations on the italian regulation of company arbitration, American Review of International Arbitration 2006, Volume 17, No 2.

Pörnbacher K., Baur S. w: Handbuch Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten, K.L. Mehrbrey (red.), Kolonia 2013.

Raeschke-Kessler H. w: Festschrift für Wulf Goette zum 65. Geburtstag, M. Habersack, P. Hommelhoff (ed.), Monachium 2011.

Schmidt K., Schiedsklauseln und Schiedsverfahren im Gesellschaftsrecht als prozessuale Legitimationsprobleme – Ein Beitrag zur Verzahnung von Gesellschafts- und Prozessrecht, „Betriebs-Berater” 2001/37.

Schwedt K., Die praktische Umsetzung der BGH-Urteile Schiedsfähigkeit I und II, SchiedsVZ 2010.
Torggler, U., Torggler H., Anmerkungen zu “Reiner, Schiedsverfahren und Gesellschaftsrecht”, GBU 07-08/08 (2007);

Abstract views: 4
PDF Downloads: 6
Published
2020-09-30
How to Cite
Chyla, Łukasz. (2020). Remarks on the current situation of Polish intra-corporate dispute arbitration as compared to German and Italian equivalents. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 40(4), 41-49. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/708