Features of behavioral and emotional reactions of the individual to professional stress


  • N. Tertychna Bogomolets National Medical University
  • D. Tsybenko Bogomolets National Medical University
Keywords: stress; stressor; motive; motivation; professional personality orientation; coping strategy; emotional reaction; euphoric activity outside; refractory activity inside; dysphoric activity outside.

Abstract

The main results of the study of the problem of behavioral and emotional response to stress in the professional activity of the individual are considered. The general characteristic of types of professional orientation of the person is presented. The analysis and outline of the characteristic differences of emotional and behavioral reactions to stressors and their relationship with the direction of the individual in professional activities are presented. The peculiarities of the choice of coping strategy and the type of emotional activity for external stimuli depending on the professional orientation of the individual as a factor that determines its motivation and life position are substantiated.

References

1. Bazarkyna Y.N, Senkevych L.V., Dontsov D.A. Psykhodyahnostyka. Praktykum po psykhodyahnostyke. M., Chelovek, 2014. – 224 s.
2. Boiko V.V. Psykhoэnerhetyka. - SPb.: Pyter. 2016. – 416 s.: yl. – (Seryia "Kratkyi spravochnyk")
3. Bornevasser M. Stress v uslovyiakh truda // Psykhycheskye sostoianyia. Khrestomatyia. - SPb.: Pyter, 2000. 459 s.
4. Vdovychenko A. V. «Osoblyvosti kopinh — povedinky osobystosti u zhyttievykh ta profesiinykh sytuatsiiakh» // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu (seriia «Psykholohichni nauky») — 2013/114. — s. 17-20.
5. Valuiko O.M., Hoshkoderia O.V. Upravlinnia profesiinym stresom kerivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav: Navchalnyi posibnyk. – K.: Vydavnychyi dim «Skif», KNT, 2008 – 106 s.
6. Karelyn A. Bolshaia эntsyklopedyia psykholohycheskykh testov. - M.: Эksmo, 2007. - S. 28-31
7. Kulykov L.V. Psykholohyia nastroenyia. - SPb., 1997. – 288 s.
8. Lazarus R. Teoryia stressa y psykhofyzyolohycheskye yssledovanyia. — V kn.: Эmotsyonalnыi stress. M., 1970, s.178-209.
9. Maksymenko S.D. Medychna psykholohiia: pidruchnyk dlia studentiv VNZ / S.D. Maksymenko, Ya.V. Tsekhmister, I.A. Koval, K.S. Maksymenko; za zah. red. S.D. Maksymenka. - 2-he vydannia. – K.: Vydavnychyi Dim «Slovo», 2014. – 520 s.
10. Nykyforov H.S. Nadezhnost professyonalnoi deiatelnosty. SPb., 1996. – 267 s.
11. Sele H. Ocherky ob adaptatsyonnom syndrome / H.Sele. M.: Medytsyna,1960. – 254 s.
12. Sele H. Stress bez dystressa. M.: Prohress, 1982. – 129 s.
13. Atkinson J. W., Feather N. T. (eds). A theory of achievement motivation. N.Y.: Wiley, 1966. - 391 p.

Abstract views: 47
PDF Downloads: 47
Published
2020-09-30
How to Cite
Tertychna, N., & Tsybenko, D. (2020). Features of behavioral and emotional reactions of the individual to professional stress. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 38(2), 155-160. https://doi.org/https://doi.org/10.33531/farplss.2020.2.28