Categorical definition of "physical culture of student”


  • N. Yu. Dovhan Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університет «Україна»
Keywords: culture, physical culture, personality, physical education student's personality, physical education, physical fitness, physical performance

Abstract

The article deals with the concept of "student’s personality physical culture" The concepts of "culture", "physical education", "physical culture of personality" and "physical education" were characterized as the part of the definition of “student’s personality physical culture". The notion’s relationships of personality’s physical culture with basic concepts were stated. It was concretized the concept of "student’s individuality physical culture" which joins physical, mental, moral and spiritual foundations. It was presented the author’s structure of student’s personality physical culture, its components: intellectual-mental, emotional-motivational and motor-activity. The criteria and levels of student’s physical culture were considered as definitive signs of content of student’s personality physical culture. Trends in the formation of physical culture of student’s personality in Ukrainian indicate that physical culture education of personality serves as a complete psycho-pedagogical phenomenon. The research stresses the importance of using the structural model of physical culture to streamline the process of physical education in higher education establishments by implementing new tools, methods and technologies of physical education into educational process.

References

1. Balsevich V. K., Lubyisheva L. I. Fizicheskaya kultura: molodezh i sovremennost / V. K. Balsevich, L. I. Lubyisheva // Teoriya i praktika fizicheskoy kulturyi, 1995. - # 4. – S.2-8.
2. Veselovskiy A. OptimIzatsIya ruhovoYi aktivnostI studentskoYi molodI zasobami I formami fIzichnoYi kulturi I sportu / A. Veselovskiy, R. Shologon // AktualnI problemi rozvitku ruhu «Sport dlya vsIh» u kontekstI EvropeyskoYi IntegratsIYi UkraYini: mat. naukovo-prakt. konf., 24-26 chervn. 2004 r. TernopIl, 2004. – S. 333-335.
3. Vilenskiy M. Ya. Kachestvo obrazovaniya po fizicheskoy kulture v vyisshey shkole v innovatsionnyih proyavleniyah / M. Ya. Vilenskiy / Sbornik nauch. trudov # 4 RAEN, Mezhdunarodnyiy fond «Znamya Pobedyi». – Moskva-Smolensk : Smyadyin, 2008. – S. 62–78.
4. Vyidrin V.M. Teoriya fizicheskoy kulturyi (kulturologicheskiy aspekt): Uchebn. posob. / V. M. Vyidrin / GDOIFK im. P.F. Lesgafta. L., 1988, s. 45.
5. Golovchenko V. T. Formirovanie lichnosti spetsialista sredstvami fizicheskogo vospitaniya / V. T. Golovchenko, T. V. Bondarenko. - Harkov: IVMO «HK», 2001. – 153 s.
6. Goncharenko M. S. Viznachennya zdatnostI studentIv do samopIznannya / M. S. Goncharenko, O. O. Golobova, V. G. Pasenok // PedagogIka, psihologIya ta mediko-pedagogIchnI problemi fIzichnogo vihovannya I sportu: zb. nauk. pr. / za red. S. S. Ermakova. - X.: HDADM (HHPI), 2007 - #12. – S. 52-54.
7. Goraschuk V.P. TeoretichnI ta metodichnI zasadi formuvannya kulturi zdorov’ya shkolyarIv : dis. … d-ra ped. Nauk : 13.00.01 / G. V. Pavlovich / Lugan. nats. ped. un-t Im. Tarasa Shevchenka. – H., 2004. – 414 s.
8. Evseev Yu. I. Fizicheskaya kultura / Yu. I. Evseev. – Rostov N/D. : Feniks, 2002. – 384 s.
9. Zakon UkraYini «Pro fIzichnu kulturu I sport» vId 24 grudnya 1993 r. zI zmInami ta dopovnennyami / Verhovna Rada UkraYini: ofIts. vid. – K.: Parlamentske vid-vo, 2006. – st. 1.
10. Koshevaya L. Motivatsionnyiy mehanizm formirovaniya lichnostnyih kachestv studentov / L. Koshevaya, A. Ryibkovskiy // AktualnI problemi rozvitku ruhu «Sport dlya vsIh» u kontekstI EvropeyskoYi IntegratsIYi UkraYini: mat. naukovo-prakt. konf., 24-26 chervn. 2004 r. - TernopIl, 2004. – S. 298-299.
11. Krutsevich T. Yu. TeorIya I metodika fIzichnogo vihovannya : pIdr. dlya stud. visch. navch. zakl. fIz. vihovannya I sportu : u 2-h tomah / T. Yu. Krutsevich. – K. : OlImpIyska lIteratura, 2008. – T. 1. – 390 s. – T. 2. – 367 s.
12. Kuramshin Yu. F. Ob ob'ekte i predmete teorii fizicheskoy kulturyi kak nauchno-uchebnoy distsiplinyi: istoriko-sravnitelnyiy analiz / Yu. F. Kuramshin // Uch. zap. SPbGUFK im. P. F. Lesgafta. – 2006. – Vyip. 22. – S. 20–31.
13. Lozova V. I. Formuvannya pedagogIchnoYi kompetentnostI vikladachIv vischih navchalnih zakladIv / V. I. Lozova // PedagogIchna pIdgotovka vikladachIv vischih navchalnih zakladIv : MaterIali mIzhvuz. nauk.-prakt. konfer. – HarkIv : OVS, 2002. – S. 3–8.
14. Maglovaniy A. B. OrganIzm I osobistIst. DIagnostika I keruvannya / A.V. Malovaniy. – LvIv: LDIFK, 1998. – 128 s.
15. Matveev A. P. Metodika fizicheskogo vospitaniya s osnovami teorii : ucheb. posobie / A. P. Matveev, S. B. Melnikov. - M. : Prosveschenie, 1991. – 191 s.
16. Ponomarev N. I., Filippov S. S. Informatsiya fizicheskoy kulturyi: problemyi, perspektivyi / N. I. Ponomarev, S. S. Filippov // Teoriya i praktika fizicheskoy kulturyi, 1994, # 10. – s. 14-16.
17. SergIEnko L. P. TermIni I ponyattya u fIzichnIy kulturI: navchalniy posIbnik / L. P. SergIEnko. – TernopIl: Navchalna kniga – Bogdan, 2011. – 264 s.
18. HudolIy O. M. ZagalnI osnovi teorIYi I metodiki fIzichnogo vihovannya: navch. posIbnik. / O. M. HudolIy. – Vid. 2. – HarkIv: OVS, 2008. – 408 s.
19. Shiyan B.M. TeorIya I metodika fIzichnogo vihovannya shkolyarIv / B. M. Shiyan. – TernopIl : Navchalna kniga – Bogdan, 2002. – Ch.2. – 248 s.
20. Shologon R. P. Fizicheskaya kultura v formirovanii zdorovogo obraza zhizni studencheskoy molodezhi / R. P. Shologon //Fizicheskaya kultura i zdorovyiy obraz zhizni: tez. 2-y Vseukr. nauchn.-prakt. konf., Lipetsk, 1991. – S.131-132.

Abstract views: 93
PDF Downloads: 84
Published
2016-05-11
How to Cite
Dovhan, N. (2016). Categorical definition of "physical culture of student”. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 15(3), 42-58. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/74