The image of the profession in the system of personal identity of a doctor-psychologist


  • N.A. Tertychna Bogomolets National Medical University
  • O.B. Potapova Bogomolets National Medical University
Keywords: identity; professional identity; professional self-determination; professional competence; SWOT-analysis; adolescence; doctor-psychologist.

Abstract

The article is devoted to the study of the components of the image of the profession of a doctor-psychologist. Theoretical analysis of the relationship between the formation of personal identity and the image of the profession in adolescence is presented. A study of the formation of the image of the future professional activity of a doctor-psychologist was conducted. The results of SWOT-analysis of personal self-awareness of opportunities and risks in future professional activities are presented.

References

1. Vachkov, I.V. (1995). Psykholohycheskye uslovyia razvytyia professyonalnoho samosoznanyia uchytelia (na materyale spetsyalnыkh trenynhovыkh hrupp).
2. Sokolova, T.V. (2012). Motyvatsyonnaia sfera lychnosty kak komponent ee professyonalnoi napravlennosty. Vestnyk Brestskoho unyversyteta. Ser. 3, Fylolohyia. Pedahohyka. Psykholohyia, 2, 103–112.
3. Ukhanova, O.A. (2011). Profesiy̆na oriientatsiia: chynnyk, shcho vplyvaiut na vybir moloddiu spetsialnosti.Tavriy̆skyy̆ visnyk osvity, 4 (36), 104 – 108.
4. Balabanova, L.V. (2005). SWOT analiz — osnova formuvannia marketynhovykh stratehii. Kyiv.
5. Porter, M. (2000). Konkurentsiia. K.: Viliams.
6. Erykson, E. (2006). Ydentychnost: yunost y kryzys. M. Flynta : MPSY : Prohress.

Abstract views: 35
PDF Downloads: 42
Published
2020-11-30
How to Cite
Tertychna, N., & Potapova, O. (2020). The image of the profession in the system of personal identity of a doctor-psychologist. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 40(4), 92-98. https://doi.org/https://doi.org/10.33531/farplss.2020.4.12