Psychological and pedagogical determinants of emotional competence formation in the context of professional development


  • O. O. Lazurenko O.O. Bogomolets National Medical University
Keywords: emotional sphere, emotional competence, professional training, professional development, future doctor personality, professional becoming of specialist, formation of emotional sphere and competence.

Abstract

The analysis of psychological and pedagogical determinants of emotional sphere formation in the context of professional development is present. Development of emotional sphere and the formation of emotional competence of doctors’ is one of the areas of professional formation. Psychological and pedagogical components forming emotional competence of future medical worker are studied. The questions of medical training psychologists in medical schools of education are described. The article discusses studies of the formation of the emotional sphere student in the course of his training. The psychological characteristics of the emotional sphere of students in connection with the professional orientation are analyzed. The scientific understanding of the emotional sphere and the formation of emotional competence development of future specialist doctor, psychologist during training was presented. A program of the formation of the emotional sphere of the future specialist is offered. The emotional competence of personality of student assists socialization and professional becoming of future specialist. It is proved that the developed of emotional competence of the person is an important condition for success in life, satisfaction and confidence.

References

1. Vylyunas V.K. Osnovnye problemy psykholohycheskoy teoryy émotsyy/ V.K. Vylyunas // Psykholohyya émotsyy. Teksty. – M.: Yzdatelstvo MHU, 1984.
2. Horokhova V.L. Formyrovanye émotsyonalnoy sfery starsheklassnykov/ V.L. Horokhova// Avtoref. dyss. kand. ped. nauk. – Kalynynhrad, 1998.
3. Dodonov B.Y. V myre émotsyy. – Kyev, 1987.
4. Yzard K. Émotsyy cheloveka. – M.: Yzd-vo MHU, 1980.
5. Klymov E.A. Psykholohyya professyonala. – M., 1996.
6. Lazurenko O.O. Syndrom emotsiynoho vyhorannya u medychnykh pratsivnykiv ta psykholohichni umovy yoho poperedzhennya./ O.O. Lazurenko. // Mizhnarodnyy psykhiatrychnyy, psykhoterapevtychnyy ta psykhoanalitychnyy zhurnal. – T.1, №1. – K., 2007.
7. Lazurenko O.O. Emotsiynyy komponent u vykhovanni maybutnikh fakhivtsiv-medykiv / O.O. Lazurenko. // Zb. naukovykh prats. Pedahohichni nauky. Vyp. 35. Vykhovannya ditey ta molodi v konteksti rozvytku hromadyanskoho suspilstva. – Kherson: Vyd-vo KHDU, 2003. – 372 s.
8. Lazurenko O.O. Do pitannja shhodo rozvitku ponjattja «emocіjna kompetentnіst'» u psihologії. / O.O. Lazurenko. //Naukovij ogljad. – №1 (11). – Kiїv, 2015. – S. 116-123.
9. Lazurenko O.O. Emotsii i yikh znachennia v zhyttiediialnosti liudyny / O.O. Lazurenko – K., 1997. – 60 s.
10.Luk A.N. Émotsyy y lychnost. – M.: Znanye, 1982.
11. Markova A.K. Psykholohyya professyonalyzma. – M., 1996.
12. Mylrud R.P. Formyrovanye émotsyonalnoy rehulyatsyy povedenyya / R.P. Mylrud // Voprosy psykholohyy. – 1987. – № 6.
13. Olshannykova A.E., Patsyavychus Y.V. Rol émotsyonalnosty v samorehulyatsyy deyatelnosty / A.E., Olshannykova, Y.V. Patsyavychus // Psykholohycheskyy zhurnal. – 1981. – № 1.
14. Psykholohyya émotsyy. Teksty / Pod red. V.K. Vylyunasa. – M., 1984.
15. Rubynshteyn S.L. Osnovy obshchey psykholohyy. – SPb.: Pyter, 2002.

Abstract views: 33
PDF Downloads: 27
Published
2016-05-11
How to Cite
Lazurenko, O. (2016). Psychological and pedagogical determinants of emotional competence formation in the context of professional development. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 15(3), 59-65. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/75