Transcendental personality in the chronotype of being: psychological aspect


Keywords: transcendent; transcendental; immanent; existential; catastrophic destruction.

Abstract

One of various philosophical and psychological problems has been studied - the problem of the transcendental component of personality in its individual life and environment of social realization. The peculiarities of the transcendent in the perspective of psychology are analysed, and namely: psychoanalytic, transpersonal, and existential ones. Based on the performed analysis, it has been concluded that transcendence is the reality that goes beyond the person and the world given to the man in his emotional experience and purposefulness. Transcendence be a perspective of human development. Transcendent is the very essence of man, his desire for self-realization in the process of philosophical understanding of the transcendence of human existence and the psychological content of personality development.

References

1. Bodryiar, Zh. (2006). Obshchestvo potreblenyia. Eho myfy y struktury. M.: Respublyka. Kulturnaia revoliutsiia. 2006.
2. Havryliuk, T.V. (2005). Liudyna pered ochyma transtsendentnoho ta transtsendentne v ochakh liudyny (analiz bohoslovskoi ta filosofskoi interpretatsii). Multyversum. Filosofskyi almanakh. K.: Tsentr dukhovnoi kultury.
3. Haidenko, P.P. (1997). Proryv k transtsendentnomu. Novaia ontolohyia KhKh veka. M.
4. Hehel, H. (1993, 1994). Lektsyy po ystoryy fylosofyy: v 3-kh t. SPb.
5. Kant, Y. (1964). Krytyka chystoho raz uma. Sochynenyia. Tom 3. M.
6. Kamiu, A. (2020). Myf o Syzyfe. Esse ob absurde. Absurdnoe rassuzhdenye : http://nietzsche.ru/influence/philosophie/sizif/
7. Karpenko, Z.S. (2016). Aksiopsykholohichni kryterii osobystisnoho zdorovia ta zavdannia psykhoterapii. Psykholohichni determinanty rozvytku osobystosti v umovakh sotsialno-psykholohichnoi transformatsii ukrainskoho suspilstva: Tezy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z nahody /25richchia kafedry psykholohii /Vidp. za vypusk S.Hrabovska. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, S.61-64.
8. Klymyshyn, O. (2018). Fenomenolohiia subiektnosti liudyny z pozytsii khrystyianskoi psykholohii. Psykholohiia osobystosti, 9(1), DOI: 10.15330/ps.9.1.21-29
9. Maksymenko, S.D. (2016). Osobystist yak subiekt podolannia kryzovykh staniv/ Osobystist v umovakh kryzovykh vyklykiv suchasnosti: Materialy metodolohichnoho seminaru NAPN Ukrainy / Za red. akademika NAPN Ukrainy S.D. Maksymenka. K, 10.
10. Nytsshe, F. (1990). Tak hovoryl Zaratustra. Sochynenyia: v 2 t. Lyteraturnye pamiatnyky. M.: Mysl, 2, 5–237
11. Reno, A. (2002). Era yndyvyda. K ystoryy subъektyvnosty [per. s fr. S. B. Ryndyna]. SPb. Vladymyr Dal.
12. Sartr, Zh.-P. (1983). Bytye y nychto. Fylosofskye nauky, 3.
13. Tarasiuk, L. S. (2016). Androhinizm ta fenomen transtsendentsii/ Humanitarnyi chasopys, 2
14. Shynkaruk, V. I. (Red.). (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk / ta in. Kyiv : Instytut filosofii imeni Hryhoriia Skovorody NAN Ukrainy, 647 - 742 s.
15. Fedoriv, L. (2008). Osoblyvosti rozuminnia i vyiavlennia transtsendentnoho v klasychnii ta neklasychnii filosofii. Filosofski nauky. 607 (25). Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/202
16. Frankl, V. (1990). Chelovek v poyskakh smysla. Moskva..
17. Freid, Z. (1989). Budushchee odnoi ylliuzyy. Sumerky bohov. M.
18. Khaidehher, M. (1993). Vremia y bytye: Staty y vystuplenyia. M.
19. Erykson, E. (2000). Ydentychnost: yunost y kryzys. Psykholohyia lychnosty. SPb.: Pyter, 125-131.
20. Grof, S. (1985). Beyond the Brain: Birth, Death And Transcendence In Psychotherapy. SUNY Press.

Abstract views: 27
PDF Downloads: 23
Published
2021-02-11
How to Cite
Palko, T. (2021). Transcendental personality in the chronotype of being: psychological aspect. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 43(1), 21-25. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/760