Retrospective assessment of fathers’ parental attitudes and attachment styles among young adult women in Poland and Ukraine


  • K. Choda Institute of Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin
  • J. Gorbaniuk Institute of Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: family; parental attitudes; attachment styles; fatherhood; cross-cultural study.

Abstract

The aim of the study was to analyse the connection between retrospective assessment of fathers’ parental attitudes and attachment styles in close relationships of young adult women in Poland and Ukraine. Respondents completed Parental Attitudes Retrospective Assessment Questionnaire and Attachment Styles Questionnaire, both by Mieczyslaw Plopa. The study involved 116 women in Poland and 116 women in Ukraine. The results showed that women in Poland, were attached securely in their close relationships more often, when their fathers were accepting and autonomy-giving, and less overdemanding and inconsistent. Inconsistency, overdemandingness and lack of acceptance and autonomy of a father, conduced anxious-ambivalent attachment among their daughters. Avoidant attachment more often described women, whose fathers were inconsistent, rejecting and were not giving autonomy. Women in Ukraine were attached securely in their close relationships more often when their fathers were accepting, autonomy-giving, and overprotecting. Inconsistency of a father conduced anxious-ambivalent attachment among their daughters. Avoidant attachment more often described women, whose fathers were inconsistent and rejecting. The secure attachment style characterized more often women in Poland, and the avoidant one was manifested more frequently by women in Ukraine. Higher level of overprotection parental attitude was noticeable among women in Ukraine. The value of the studies undertaken, can be noticeable especially in the matters of developing conscious fatherhood in the contemporary family and among others in the functioning of partners in multi-ethnic relationships.

References

Agishtein, P., Brumbaugh, C. (2013). Cultural variation in adult attachment: The impact of ethnicity, collectivism, and country of origin. Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, 7(4), 384-405.
Ainsworth, M. S. (1979). Infant–mother attachment. American psychologist, 34(10), 932- 937.
Andruszkiewicz, F., Chyżna, O., Dengaova, A. (2018). Emigracja zarobkowa w ukraińskiej rodzinie: problemy, dylematy, kontrowersje. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 126, 9-17.
Bowlby, J. (2016). Przywiązanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Choda, K. (2021). Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich ojca a style przywiązania wśród młodych dorosłych kobiet w Polsce i na Ukrainie. Niepublikowana praca magisterska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
Chrząstowski, Sz. (2017). Narracyjna Terapia Więzi: Teoria więzi jako inspiracja dla rozwoju nowych podejść w terapii. W: K. Lubiewska (red.). Przywiązanie. Związki intymne, osobowość oraz problematyka kliniczno-terapeutyczna, (s. 117-130). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Corey, G., Schneider-Corey, M. (2000). Bliskie związki i miłość. W: J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi (s. 439-453). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cudak, H. (2014). Małżeństwo i rodzina w poglądach badanej młodzieży. Pedagogika rodziny, 4(4), 117-126.
Cudak, H. (2017). Społeczne funkcjonowanie współczesnej rodziny w Polsce. Pedagogika Rodziny, 7(2), 23-33.
Czeronko, W. (2014). Skutki braku ojca. W: D. Kornas-Biela (red.). Ojcostwo dzisiaj (s. 171-182). Lublin: Fundacja Cyryla i Metodego–Inicjatywa Tato.Net.
DelPriore, D. J., Shakiba, N., Schlomer, G. L., Hill, S. E., Ellis, B. J. (2019). The effects of fathers on daughters’ expectations for men. Developmental psychology, 55(7), 1523-1536.
Derdziak, L. (2014). Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny na Ukrainie. Studia Socialia Cracoviensia, 6(2 (11)), 97-111.
Drożdżowicz, L. (2012). Teoria przywiązania w praktyce terapii par. W: B. Tryjarska (red.), Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości, (s. 246-267). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Fraley, R. C., Shaver, P. R. (2000). Adult romantic attachment: Theoretical developments, emerging controversies, and unanswered questions. Review of general psychology, 4(2), 132-154.
Fraley, R. C. (2019). Attachment in adulthood. Recent developments, emerging debates, and future directions. Annual review of psychology, 70, 401-422.
Gorbaniuk, J. (2007). Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie. Wiodące kierunki badań nad rodziną. W: J. Gorbaniuk (red.), Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie – doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej (s. 7-14). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Greszta, E., Ryś, M., Trębicka, P. (2020). Typy par rodzicielskich–współzależność postaw rodzicielskich w diadzie. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 41(1), 186-205.
Gurba, E. (2015). Wczesna dorosłość. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki (s. 287- 311). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Hazan, C., Shaver, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of personality and social psychology, 52(3), 511-524.
Hazan, C., Shaver, P. R. (1990). Love and work: An attachment-theoretical perspective. Journal of Personality and social Psychology, 59(2), 270-280.
Hazan, C., Shaver, P. R. (1994). Attachment as an organizational framework for research on close relationships. Psychological inquiry, 5(1), 1-22.
Hapon, N. (2007). Wpływ procesów globalizacji i migracji na ukraińską rodzinę. W: J. Gorbaniuk (red.), Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie – doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej (s. 49-62). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Jankowska, M. (2013). Postawy rodzicielskie ojca a styl przywiązaniowy w dorosłych relacjach córki. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 1(13), 156-185.
Kazanowski, Ł. (2010). Postawy rodzicielskie a style przywiązaniowe u dorosłych dzieci alkoholików. Przegląd Terapeutyczny (8), 1-21.
Lubiewska, K. (2019). Przywiązanie w kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz wpływów kulturowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
Olszewski, K., Talik, E., Oleś, M. (2016). Martwienie się młodzieży w okresie dorastania a percepcja postaw rodzicielskich. Psychologia rozwojowa, 21(3), 89-103.
Plopa, M. (1983). Czynnikowe typologie postaw rodzicielskich. Psychologia Wychowawcza, (26)4, 412-419.
Plopa, M. (1987). Skala Postaw Rodzicielskich. Psychologia Wychowawcza, (30)5, 552-567.
Plopa, M. (2008a). Kwestionariusz retrospektywnej oceny postaw rodziców (KPR-Roc): podręcznik. Vizja Press & IT.
Plopa, M. (2008b). Kwestionariusz stylów przywiązaniowych [KSP]: podręcznik. Warszawa: Vizja Press & IT.
Plopa, M. (2008c). Skala postaw rodzicielskich: wersja dla rodziców: podręcznik. Warszawa: Vizja Press & It.
Plopa, M. (2015). Psychologia rodziny: teoria i badania. Kraków: Oficyna wydawnicza Impuls.
Plopa, M. (2016). Więzi w małżeństwie i rodzinie: metody badań. Kraków: Oficyna wydawnicza Impuls.
Plopa, M. (2020). Więzi małżeńskie i rodzinne w perspektywie teorii przywiązania. W: I. Janicka, H. Liberska (red.). Psychologia rodziny, (s.141-166). Warszawa: PWN.
Rembowski, J. (1972). Więzi uczuciowe w rodzinie: studium psychologiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Słownik Języka Polskiego (2007).Warszawa: PWN.
Sprecher, S., Aron, A., Hatfield, E., Cortese, A., Potapova, E., Levitskaya, A. (1994). Love: American style, Russian style, and Japanese style. Personal Relationships, 1(4), 349-369.
Strand, P. S. (2020). The security-seeking impulse and the unification of attachment and culture. Psychological Review. 127(5), 778-791.
Yablonska, T., Artyukh, O., Gorbaniuk, J. (2020). Family Values of Contemporary Ukrainian Youth in Across-Cultural Context. Roczniki Teologiczne, 67(10), 159-174.
Ziemska, M. (1973). Postawy rodzicielskie. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Ziemska, M. (2009). Postawy rodzicielskie. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Abstract views: 80
PDF Downloads: 46
Published
2021-04-30
How to Cite
Choda, K., & Gorbaniuk, J. (2021). Retrospective assessment of fathers’ parental attitudes and attachment styles among young adult women in Poland and Ukraine. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 44(2), 13-22. https://doi.org/https://doi.org/10.33531/farplss.2021.2.2