Psychological features burnout entrepreneurs under social tensions


  • L. M. Karamushka Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
  • G. V. Gnuskina Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Keywords: entrepreneurs, social tensions, professional burnout, components of burnout, personal and entrepreneurial characteristics of entrepreneurs, , socio-psychological attitudes of entrepreneurs, inclusion in work of entrepreneurs

Abstract

The paper discusses the main approaches to the study of burnout as well as highlights the content of entrepreneurial burnout and profession-relevant features that contribute to its development. Based on empirical research analyzes entrepreneurs awareness of positive and negative aspects of entrepreneurship in terms of social tension, in the presence of negative emotional expressions of exercise and fatigue. The authors measured the levels of entrepreneurial burnout. Reveals the relationship between the level of burnout in business in terms of social tensions and personal characteristics of entrepreneurs (personal and entrepreneurial characteristics, socio-psychological attitudes, inclusion in work).

References

1. Abdullayeva I.B. Rozvytok samoefektyvnosti pidpryyemtsiv sfery torhivli / Abdullayeva I.B. // Aktual'ni problemy psykholohiyi. – Tom 1: Orhanizatsiyna psykholohiya. Ekonomichna psykholohiya. Sotsial'na psykholohiya. / za red. S.D. Maksymenka, L.M. Karamushky. – K. - Alchevs'k : LADO, 2013. – Vyp. 39. – S. 77-81. 2. Byuyul' A. SPSS: yskusstvo obrabotky ynformatsyy. Analyz statystycheskykh dannykh y vosstanovlenye skrytykh zakonomernostey / A. Byuyul', P. Tsefel'; per. s nem. – SPb.: DyaSoftYuP, 2002. – 608 s. 3. Vashchenko I. V. Pro deyaki pokaznyky emotsiynoho vyhorannya pratsivnykiv OVS / I. V. Vashchenko, S. L. Andronyk // Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina. – Kh., 2007. – Vyp. 23. – S. 44–52. 4. Vodop'yanova N. E. Syndrom vyhoranyya: dyahnostyka y profylaktyka / N. E. Vodop'yanova, E. S. Starchenkova. – 2-e yzd. – SPb. : Pyter, 2009. – 336 s. 5. Halets'ka I. I. Osoblyvosti emotsiynoho vyhorannya menedzheriv z riznym rivnem samoaktualizatsiyi / I. I. Halets'ka // Aktual'ni problemy psykholohiyi. – K., 2007. –T.5. – Vyp.6: Psykhofiziolohiya. Psykholohiya pratsi. Eksperymental'na psykholohiya. – S. 89–95. 6. Hrubi T.V. Psykholohichni chynnyky profesiynoho vyhorannya pratsivnykiv derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny : dys. … kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.10 «Orhanizatsiyna psykholohiya; ekonomichna psykholohiya» / T.V. Hrubi. – K., 2012. – 364 s. 7. Karamushka L.M. Motyvatsiya pidpryyemnyts'koyi diyal'nosti : [monohrafiya] / L.M. Karamushka, N.Yu. Khudyakova. – K.-L'viv : Spolom, 2011. – 208 s. 8. Karamushka L.M. Psykholohichni osoblyvosti profesiynoho stresu u pratsivnykiv medychnykh ustanov / L.M. Karamushka, O.O. Rakovchena // Hlavnyy vrach. – # 12. – K.: Blyts-Ynform, 2009. – S. 88-93. 9. Kovrovs'kyy Yu.H. Osobystisni chynnyky profesiynoho vyhorannya personalu Operatyvno-ryatuval'noyi sluzhby DSNS Ukrayiny / Yu.H. Kovrovs'kyy // Orhanizatsiyna psykholohiya; ekonomichna psykholohiya: naukovyy zhurnal Instytutu psykholohiyi imeni H.S. Kostyuka NAPN Ukrayiny / [red. kol.: S. D. Maksymenko ta L.M. Karamushky (hol. red.) ta in.]. – K. : Instytut psykholohiyi imeni H.S. Kostyuka NAPN Ukrayiny, 2015. – #3. – S. 58–66.
10. Kredentser O.V. Teoretychnyy analiz psykholohichnykh osnov pidpryyemnytstva / O.V. Kredentser // Aktual'ni problemy psykholohiyi. Tom 1: Ekonomichna psykholohiya. Orhanizatsiyna psykholohiya. Sotsial'na psykholohiya : zb. naukovykh prats' Instytutu psykholohiyi im. H.S.Kostyuka APN Ukrayiny / za nauk. red. S.D. Maksymenka, L.M. Karamushky. – K. : Milenium, 2005. – Ch. 14. – S. 23–28. 11. Maslach K. Professyonal'noe vyhoranye: kak lyudy spravlyayut·sya / K. Masach // Praktykum po sotsyal'noy psykholohyy.– SPb. : Pyter, 2001. – 234 s. 12. Moskalenko V.V. Pidpryyemnytstvo yak predmet doslidzhennya ekonomichnoyi psykholohiyi / V.V. Moskalenko // Aktual'ni problemy psykholohiyi. Tom 1 : Ekonomichna psykholohiya. Orhanizatsiyna psykholohiya. Sotsial'na psykholohiya : zb. nauk. prats' Instytutu psykholohiyi im. H.S. Kostyuka APN Ukrayiny / za red. S.D. Maksymenka, L.M. Karamushky. – 2003. – Vyp. 11. – S. 17–20. 13. Pachkovs'kyy Yu.F. Psykholohiya pidpryyemnytstva : [navch. posib.] / Yu.F. Pachkovskyy. – K. : Karavela, 2006. – 408 s. 14. Praktykum po psykholohyy menedzhementa y professyonal'noy deyatel'nosty / Pod red. H.S. Nykyforova, M.A. Dmytryevoy, V.M. Snetkova. — SPb.: Rech', 2001. - S. 276-282. 15. Orel V. E. Osobennosty proyavlenyya psykholohycheskoho vyhoranyya v motyvatsyonnoy sfere lychnosty / V. E. Orel // Vestnyk Tomskoho hosudarstvennoho pedahohycheskoho unyversyteta. – Seryya: Psykholohyya. – Tomsk, 2005. – Vыp.1 (45). – S. 55–62. 16. Syndrom «profesiynoho vyhorannya» ta profesiyna kar"yera pratsivnykiv osvitnikh orhanizatsiy: henderni aspekty: navch. posib [dlya stud. vyshch. navch. zakl. ta slukhachiv in–tiv pislyadyplom. osvity] / za nauk. red. S. D. Maksymenka, L. M. Karamushky, T. V. Zaychykovoyi. – K. : Milenium, 2004. – 264 s. 17. Formanyuk T. V. Syndrom «emotsyonal'noho s·horanyya» kak pokazatel' professyonal'noy dezadaptatsyy uchytelya / T. V. Formanyuk // Voprosy psykholohyy. – 1994. – # 6. – S. 57–65. 18. Shumpeter Y. Teoryya ekonomycheskoho razvytyya: Yssledovanyya predprynymatel'skoy prybыly, kapytala, kredyta, protsenta y tsykla kon'yunkturы / Pod obshch. Red. A.H. Myleykovskoho. – M.: Prohress, 1982. – 455 s. 19. Freudenberger H. J. Staff burn–out / H. J. Freudenberger // Journal of Social Issues. – 1974. – # 30. – R. 159–166. 20. Hisrich, R.D. Entrepreneurship / Intrapreneurship / R.D. Hisrich // American Psychologist. – 1990. – # 45. – R. 209–222. 21. Maslach, C. The Maslach Bumout Inventory / S. Maslach, S. E. Jackson. – Palo Alto : Consulting Psychologist Press. – 1981. – 266 p. 22. Schaufell W. B. Measurement of burnout: A review. In Professional Burnout: Recent Development in Theory and Reserch / ed. W. B. Schaufell, C. Maslach, T. Marek. – Washington, DC : Taylor&Francisp, 2005. – P. 199–215 23.Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2003). Test manual for the Utrecht Work Engagement Scale. Unpublished manuscript, Utrecht University, the Netherlands. Retrieved from http://www.schaufeli.com

Abstract views: 72
PDF Downloads: 81
Published
2016-05-14
How to Cite
Karamushka, L., & Gnuskina, G. (2016). Psychological features burnout entrepreneurs under social tensions. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 15(3), 120-131. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/82