Personality oriented psychotherapy in the domestic medical psychology: a historical perspective


  • K. S. Maksymenko Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Keywords: medical (clinical) psychology, psychotherapeutic school, group psychotherapy, clinical tradition, psychotherapy model, psychosomatic disease, somatogenic.

Abstract

This article discusses the historical origins of three outstanding psychological and psychotherapeutic schools that have shaped the face of modern personality-oriented psychotherapy in Ukraine. The article arguesthat commonhistorical roots of psychological and psychotherapeutic tradition dating back to the beginning of the twentieth century in the Russian Empire, and concentrated in the largest of its cities - St. Petersburg, Moscow, Kiev and Odessa in specific historical circumstances shaped in three quite distinct scientific and practical approaches with their traditions, authority figures and prevailing research issues. It emphasizes the impact of the German clinical tradition upon the Leningrad (St. Petersburg) psychological school; the influence of the French school of sociology in neurology and psychology on the Moscow approaches to psychology and psychotherapy, while the Ukrainian schoolwas at the beginning a kind of synthesis of the two previous movements developing in the major centers of the country, but in recent decades it has acquired a new face, focusing on research issues of psychological and psychotherapeutic care for patients with chronic somatic and psychosomatic diseases. Efforts of Soviet professionals in the field of mental health to overcome the framework of totalitarian ideology are traced. The article contains a detailed information and theoretical analysis of conceptual positions and perspectives of contemporary Ukrainian studies in person-oriented psychotherapy as part of medical (clinical) psychology and counseling involving psychiatric research materials.

References

1. Amosova K. M. Vykorystannya psykhoterapiyi v kompleksnomu likuvanni ta reabilitatsiyi revmatolohichnykh khvorykh / K.M. Amosova, S.A. Samar, D.M. Vinnikov ta spivavt. // Pytannya diahnostyky ta likuvannya. – K., 1995. – S. 83.
2. Anan'ev V. A. Vvedenye v psykholohyyu zdorov'ya: uchebnoe posobye / V.A. Anan'ev. – SPb.: Baltyyskaya ped. akademyya, 1998. – 146 s.
3. Antsyferova L. Y. Lychnost' v trudnykh zhyznennykh uslovyyakh: pereosmyslyvanye, preobrazovanye sytuatsyy y psykholohycheskaya zashchyta. / L. Y. Antsyferova // Psykholohycheskyy zhurnal. – 1994. – T.15. – #1. – S. 3-19.
4. Arshava I. F. Aspekty implitsytnoyi diahnostyky emotsiynoyi stiykosti lyudyny: monohr. / I. F. Arshava, E. L. Nosenko // M-vo osvity i nauky Ukrayiny, Dnipropetr. nats. un-t im. O. Honchara. – D.: Vyd-vo DNU, 2008. – 467 s.
5. Babych V. V. Psykhoterapiya u kompleksnomu likuvanni rozladiv adaptatsiyi u khvorykh z hostrym infarktom miokardu: Avtoref. dys. kand. med. nauk: spets. 14.01.16 / V. V. Babych; Ukr. NDI sots. i sud. psykhiatriyi ta narkolohiyi. – K., 2008. – 20 s.
6. Bassyn F. V. Psykhycheskaya travma (k sovremennomu ponymanyyu ee pryrody y obshchykh pryntsypov ee psykhoterapyy) / F. V. Bassyn, V. E. Rozhnov, M. A. Rozhnova // Rukovodstvo po psykhoterapyy. – Tashkent : Medytsyna, 1979. – S. 24-43.
7.Bacherykov N. E. Klynycheskaya psykhyatryya / N.E. Bacherykov, K.V. Mykhaylova, V.L. Havenko y soavt. – K.:Zdorov'e, 1989. – 512 s.
8. Bondarenko A. F. Analyz obrashchenyy za psykholohycheskoy pomoshch'yu. [Elektronnyy resurs] / A. F. Bondarenko, N. A. Kucherovskaya, N. K. Lopushanskaya // Medytsynskaya psykholohyya v Rossyy: elektron. nauch. zhurn. -2011. – # 5. – Rezhym dostupu do zhurnalu: http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2011_5_10/nomer/nomer09.php
9. Bondarenko A. F. Professyonal'noe soznanye post·sovet·skykh psykholohov Ukrayny / A. F. Bondarenko // VestnykAssotsyatsyypsykhyatrovUkrayny. – 2007. – #1–2 (36–37). – S. 96–107.
10. Bondarenko A. F. Psykholohycheskaya pomoshch': teoryya y praktyka / A.F. Bondarenko. – M.: Klass, 2001. – 336 s.
11. Bratus' B.S. Anomalyy lychnosty / B.S. Bratus'. – M.: Mysl', 2008. – 302 s.
12. Burno M. E. Klynycheskaya psykhoterapyya / M.E. Burno. – [2-e yzd.] – M. : Akademycheskyy proekt, 2006. – 800 s.
13. Vasyl'yeva H. Yu. Nevrotychni ta nevrozopodibni rozlady u khvorykh na khronichni somatychni zakhvoryuvannya i pryntsypy yikhn'oho likuvannya v ambulatorniy zahal'no medychniy praktytsi: Avtoref. dys. kand. med. nauk: spets. 14.01.16 / H. Yu. Vasyl'yeva; Khark. med. akad. pislyadyplom. osvity. – Kh., 2004. – 20 s.
14. Vasylyuk F. E. Kul'turno-antropolohycheskye uslovyya vozmozhnosty psykhoterapevtycheskoho opyta / F. E. Vasylyuk // Kul'turno-ystorycheskaya psykholohyya. – 2007. – #1. – C. 80-92.
15. Vasylyuk F. E. Psykholohyya perezhyvanyya (Analyz preodolenyya krytycheskykh sytuatsyy) / F. E. Vasylyuk. – M..: Yzd. Mosk. un-ta, 1984. – 200 s.
16. Vasserman L. Y. Sovladanye so stressom: teoryya y psykhodyahnostyka /L. Y. Vasserman, V. A. Ababkov, E. A. Tryfonova. – SPb.: Rech', 2010. – 192 s.
17. Vel'vovskyy Y. Z. Psykhoterapyya v klynycheskoypraktyke / Y. Z. Vel'vovskyy, N. K. Lyphart, E. M. Bahaley y soavt. – K. : Zdorov"ya, 1984. – 160 s.
18. Vorobyov V. V. Psykholohichni y seksual'ni chynnyky v genezi mastopatiyi ta yikh psykhokorektsiya: Avtoref. dys. kand. med. nauk: spets. 19.00.04 / V.V. Vorobyov; Khark. med. akad. pislyadyplom. osvity MOZ Ukrayiny. – Kh., 2009. – 20 s.
19. Voronenko Yu.V. (red.) Sotsial'na medytsyna ta orhanizatsiya okhorony zdorov"ya. Pidruchnyk. / Yu.V. Voronenko. – Ternopil': Ukrmedknyha, 2002. – 332 s.
20. Voronov M. Psykhosomatyka: Praktycheskoe rukovodstvo. / M. Voronov. – K.: Nyka-Tsentr, 2004. – 256 s.
21. Halets'ka I.I. Samoefektyvnist' u strukturi sotsial'noyi adaptatsiyi / I.I. Halets'ka // Visn. L'viv, univ-tu. Ser. filos. nauky. – 2003. – S. 138-149.
22. Hannushkyn P.B. Klynyka psykhopatyy, ykh statystyka, dynamyka, systematyka. / P.B. Hannushkyn. – M.: Medytsynskaya knyha, 2007. – 124 s.
23. Has'kov V.S. Psykhoterapyya u bol'nykh hypertonycheskoy bolezn'yu s uchetom vedushchykh reprezentatyvnykh kanalov / V.S. Has'kov // Ukrayins'kyy visnyk psykhonevrolohiyi. – 1995. – T.3, vyp. I. – S. 166 – 167.
24. Hyndykyn V.Ya. Spravochnyk: somatohennye y somatoformnye psykhycheskye rasstroystva (klynyka, dyfferentsyal'naya dyahnostyka, lechenye) / V.Ya.Hyndykyn. – M., Yzdatel'stvo «Tryada-Kh», 2000. – 256s.
25. Hrinval'd S.H. Kliniko-psykhofenomenolohichna ta medyko-psykholohichna kharakterystyka klinichnykh efekt-syndromiv: Avtoref. dys. kand. med. nauk: spets. 19.00.04 / S.H. Hrinval'd; Khark. med. akad. pislyadyplom. osvity MOZ Ukrayiny. – Kh., 2010. – 20 s.
26. Hruppovaya psykhoterapyya / Pod red. B.D. Karvasarskoho, S. Ledera. – M., 1990. – 384 s.
27. Danylevskyy N.Ya. Rossyya y Evropa. / N.Ya. Danylevskyy. – M.: TERRA – Knyzhnyy klub, 2008. – 704 s.
28. Ermoshyn A.F. Veshchy v tele. Psykhoterapevtycheskyy metod raboty s oshchushchenyyamy / A.F. Ermoshyn. – M.: Nezavysymaya fyrma “Klass”, 1999. – 320 s.
29. Zakharov A.Y.Nevrozy u detey y podrostkov / A.Y. Zakharov. – L.: Medytsyna, 1988. – 248 s.
30. Zeyharnyk B. V. Patopsykholohyya / B. V. Zeyharnyk. – M.: Yzd-vo Mosk. un-ta, 1986. – 287 s.
31. Ysuryna H.L. Hruppovye metody psykhoterapyy y psykhokorrektsyy / H.L. Ysuryna // Metody psykholohycheskoy dyahnostyky y korrektsyy v klynyke. – L.: «Medytsyna», 1983. – S. 231-255.
32. Il'chenko O.I. Rozuminnya psykhichnykh osoblyvostey somatychno khvorykh – ob"yektyvnyy zasib polipshennya zdorov"ya lyudey u praktychniy diyal'nosti likarya / O. I. Il'chenko // Pedahohika i psykholohiya. – 2001. – #4. – S.30-37.
33. Kanishchev A.V.Pryntsypy psykhoterapiyi psykhosomatychnykh porushen' / A. V. Kanishchev // Aktual'ni pytannya rozvytku suchasnoyi psykhiatriyi v doslidzhennyakh molodykh vchenykh: Materialy konferentsiyi molodykh psykhiatriv Kharkivs'koyi medychnoyi akademiyi pislyadyplomnoyi osvity. — Kharkiv, 2003. — S. 31–32.
34. Karvasarskyy B. D. Nevrozy / B. D. Karvasarskyy. – [Yzd-e 5e yspr. y dop.]. – M., 2008. – 573 s.
35. Karvasarskyy B.D. Klynycheskaya psykholohyya / B. D. Karvasarskyy. – M.: Pyter. – [4-e yzd.] – 2011. – 864 s.
36. Kerbykov O. V. Yzbrannyetrudy / O.V. Kerbykov. – M.: Medytsyna, 1980. – 448 s.
37. Kerbykov O.V. K uchenyyu o dynamyke psykhopatyy / O.V. Kerbykov // Yzbrannye trudy / O.V. Kerbykov. – M.: Medytsyna, 1971. – S. 163-187.
38. Klynycheskaya psykhoterapyya v obshchey vrachebnoy praktyke / V.A. Ababkov, A.V. Vasyl'eva, B.A. Kazakovtsev y soavt. – Pod red. N.H.Neznanovoy, B.D. Karvasarskoho. – SPb.: Pyter, 2008. – 528 s.
39. Konstorum S.Y. Opyt praktycheskoy psykhoterapyy/ S.Y. Konstorum. – [Yzd-e 3-e, streotypnoe.] – M.: Medytsynskaya knyha; Anyma-Press,2010. – 172 s.
40. Kop'ev A.F. Mezhdu svobodoy y neobkhodymost'yu: k metodolohyy kratkosrochnoho psykholohycheskoho konsul'tyrovanyya / A.F. Kop'ev // Voprosy psykholohyy. – 1996. – #4. – S.44-54.
41. Korniyenko V.V. Spetsyfika formuvannya osobystosti osib iz fizychnymy vadamy. / V.V. Korniyenko, I. F. Arshava // Medytsynskaya psykholohyya: Nauch.-prakt. zhurn. / KhMAPO, Khar'k. med. o-vo. – Kh., 2011. – #.2 – S. 13-16.
42. Korostyy V.Y. Mesto psykhoterapyy v kompleksnom lechenyy nepsykhotycheskykh psykhycheskykh rasstroystv u bol'nykh s psykhosomatycheskymy zabolevanyyamy / V.Y. Korostyy // Medytsynskaya psykholohyya: Nauch.-prakt. zhurn. / KhMAPO, Khar'k. med. o-vo. – Kh., 2009. – #2/3. – S. 139-141.
43. Korostyy V.Y. Mekhanyzmy psykholohycheskoy zashchyty, aleksytymyya y ahressyya u molodykh lyts s psykhosomatycheskymy zabolevanyyamy: patohenetycheskaya rol' y podkhody k psykhoterapyy / V.Y. Korostyy // Medytsynskaya psykholohyya: Nauch.-prakt. zhurn. / KhMAPO, Khar'k. med. o-vo. – Kh., 2011. – #3. – S. 19-21.
44. Korostyy V.Y. Nepsykhotycheskye psykhycheskye rasstroystva y psykholohycheskye faktory, vlyyayushchye na fyzycheskoe sostoyanye, u patsyentov molodoho vozrasta s psykhosomatycheskoy patolohyey / V.Y. Korostyy // Mezhdunarodnyy medytsynskyy zhurnal. – 2011. –T.17. – #3. – S.13-17.
45. Koryahyn Yu.A. Rabota psykhoterapevta v otdelenyy reabylytatsyy kardyolohycheskykh bol'nykh / Yu.A. Koryahyn, A.Y. Rashevskyy // Voprosy klynycheskoy y sotsyal'noy psykholohyy y psykhyatryy: tez. dokl. – Dnepropetrovsk, 1996. – S. 93-94.
46. Koryahyn Yu.A. Systema psykhoterapyy v komplekse reabylytatsyy kardyolohycheskykh bol'nykh / Yu.A. Koryahyn, A.Y. Rashevskyy, A.Y. Fedenko // Voprosy klynycheskoy y sotsyal'noy psykholohyy y psykhyatryy: tez. dokl. – Dnepropetrovsk, 1996. – S. 94-95.
47. Kocharyan A.S. Refleksyya klyenttsentryrovannoy psykhoterapyy // Psykhoterapyya. – 2010. - #10 (94). – S.76-80.
48. Kocharyan A.S. Lychnost' bol'nykh nevrotycheskymy rasstroystvamy: polorolevoy aspekt/ E.V. Saprykyna, A.V. Saprykyn; D.P. Topalov; Y.P. Lapyn; Yu.A. Demyn //Mezhdunarodnyy medytsynskyy zhurnal –2002. - # 2. – S. 67-70
49. Kocharyan A.S.Perezhyvanye kak myshen' klyent-tsentryrovannoy psykhoterapyy / A.S.Kocharyan //Psykholohichne konsul'tuvannya i psykhoterapiya. – 2014. - # 1-2. – S. 24-36
50. Kocharyan A.S. Эffektyvnost' metodyk psykhodyahnostyky slozhnykh mnohourovnevykh psykholohycheskykh obrazovanyy (na prymere symptomokompleksa maskulynnosty/femynynnosty)/ A.S. Kocharyan //Zhurnal praktykuyushcheho psykholoha –2010. – Vyp. 17. – S. 163-174.
51. Kraynikov E.V. Osobystisni osoblyvosti khvorykh, yaki perenesly infarkt miokarda iz zupynkoyu krovoobihu: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. psykhol. nauk: spets.19.00.04/ E. V. Kraynikov, KNU im. T. H. Shevchenka. – K., 1999. – 18 s.
52. Kryteriyi diahnostyky i psykhoterapiyi rozladiv psykhiky ta povedinky [Elektronnyy resurs] / Pid red. B. V. Mykhaylova, S. I. Tabachnikova, O. K. Napreyenka, V. V. Dombrovs'koyi // Novyny ukrayins'koyi psykhiatriyi. — Kharkiv, 2003. — Rezhym dostupu do zhurnalu: http://www.psychiatry.ua/books/criteria. – Nazva z ekranu.
53. Kudinova O.I. Osoblyvosti porushen' psykhichnoyi sfery u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsya i somatoformnu vehetatyvnu dysfunktsiyu sertsevo-sudynnoyi systemy / O. I. Kudinova // Medytsynskayapsykholohyya: Nauch.-prakt. zhurn. / KhMAPO, Khar'k. med. o-vo. – Kh., 2011. – #3. – S. 57-59.
54. Kornats'kyyV.M.Rannya diahnostyka tryvohy tadepresiyi yak faktoriv ryzyku sertsevo-sudynnoyi patolohiyi / V.M.Kornats'kyy, D.M.Moroz// Ukrayins'kyy medychnyy chasopys.- 2015.- N 3 (107)- V/VI 2015// www.umj.com.ua.
55. Leont'ev A.N. Deyatel'nost'. Soznanye. Lychnost' / A.N. Leont'ev. – M.: Smysl; Yzdatel'skyy tsentr «Akademyya», 2005. – 352 s.
56. Leont'ev D.A. Psykholohyya smysla: pryroda, stroenye y dynamyka / D.A. Leont'ev. – M.: Smysl, 2007. – 512 s.
57. Lynde N.D. Osnovy sovremennoy psykhoterapyy: Ucheb. posobye dlya stud., obuch. po napravl. y spets.psykholohyy / N.D. Lynde. – M.: Akademyya, 2002. – 208 s.
58. Maksymenko K.S. Ystoky y sovremennoe sostoyanye lychnostno-oryentyrovannoy psykhoterapyy ukraynskoy psykhoterapevtycheskoy shkoly / K.S. Maksymenko // Naukovo-praktychnyy zhurnal «Nauka i osvita». # 9. – Odesa, 2014. – S. 137-143.
59. Maksymenko K.S. Lychnostno-oryentyrovannaya terapyya эmotsyonal'nykh rasstroystv pry somatohenyyakh / K.S. Maksymenko // Kyev: Yzdatel'skyyDom “Slovo”, 2015 – 352 s.
60. Maksymenko K.S. Tekhnolohyya эmpyrycheskoho yssledovanyya vozmozhnostey lychnostno-oryentyrovannoy psykhoterapyy v klynyke hastro-эnterolohycheskoy hruppy / K.S. Maksymenko // Psykholohichni perspektyvy. – Luts'k, 2014. – Vyp. 24. – S. 217–227.
61. Maksymenko S.D. Heneza zdiysnennya osobystosti / S.D. Maksymenko. – K.: KMM, 2006. – 240 s.
62. Maksymenko S.D. Psykholohichna dopomoha tyazhkym somatychno khvorym: navchal'nyy posibnyk / S.D.Maksymenko, N.F. Shevchenko. – K.: Instytut psykholohiyi im. H.S.Kostyuka APN Ukrayiny; Nizhyn: Milanik, 2007. – 115s.
63. Markova M.V., Ven'ovtseva N. Yu. Vplyv medyko-psykholohichnoho suprovodu na dynamiku psykhoemotsiynoho stanu pidlitkiv iz somatoformnoyu vehetatyvnoyu dysfunktsiyeyu sertsevo-sudynnoyi systemy na etapi statsionarnoho likuvannya / M.V.Markova, N. Yu. Ven'ovtseva // Medychna psykholohiya. – 2014. – #2 (34) - S. 69-73.
64. Markova M.V., Kutova N.V. Khronichnyy pankreatyt — yak model' somatychnoyi khvoroby z psykhotravmatychnymy naslidkamy / M.V.Markova, N.V. Kutova // Ukrayins'kyy visnyk psykhonevrolohiyi. – 2015. – Tom 23, vypusk 2 (83). Tezy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu «Suchasni pidkhody do diahnostyky, terapiyi ta reabilitatsiyi posttravmatychnykh stresovykh rozladiv» 28- 29.05.2015 r., m. Kharkiv. - S. 111 – 112.
65. Markova M.V., Pshuk N. H., Kondratyuk A. I., Stukan L. V. Medychna psykholohiya: Navchal'nyy posibnyk / M.V.Markova, N. H. Pshuk, A. I. Kondratyuk, L. V. Stukan. - Vinnytsya: vyd-vo FOP Horbachuk, 2010. -135 s.
66. Medychna psykholohiya / K. D. Maksymenko, S.D. Maksymenka, Ya.V. Tsekhmister, I.A. Koval'. – Kyyiv: Vydavnychyy dim “Slovo”, 2014. – 520 s.
67. Mykhaylov B.V. Osobennosty vnutrenney kartyny bolezny, tsennostno-oryentatsyonnoy sfery y systemyotnoshenyy u bol'nykh khronycheskym alkoholyzmom s razlychnoy ustanovkoy na lechenye [Elektronnyy resurs] / B.V. Mykhaylov, A.Y. Mynko, H.A. Musyenko, A.A. Serdyuk // Novosty ukraynskoy psykhyatryy. – Khar'kov, 2002. – Rezhym dostupu do zhurnalu: http://www.psychiatry.ua/articles/paper060.htm – Nazva z ekranu.
68. Mykhaylov B.V. Pryntsypy pobudovy pidhotovky fakhivtsiv dlya likuvannya khvorykh na somatychni ta psykhichni rozlady / B.V. Mykhaylov, I.V. Romanova, H.P. Andrukh ta spivavt. // Medytsynskayapsykholohyya: Nauch.-prakt. zhurn. / KhMAPO, Khar'k. med. o-vo. – Kh., 2011. – # 4. – S. 65-66.
69. Mykhaylov B.V. Psykhoterapyya v obshchesomatycheskoymedytsyne: Klynycheskoe rukovodstvo / B.V. Mykhaylov, A.Y. Serdyuk, V.A. Fedoseev. – Podobshch. red. B. V. Mykhaylova. — Khar'kov: Prapor, 2002. — 128 s.
70. Moroz S.M. Psykhopatolohiya i patopsykholohiya invalidnosti vnaslidok somatychnykh zakhvoryuvan' (fenomenolohiya, mekhanizmy formuvannya, pryntsypy sotsial'noyi reabilitatsiyi): Avtoref. dys. d-ra med. nauk: spets. 19.00.04 / S.M. Moroz; Khark. med. akad. pislyadyplom. osvity. – Kh., 2010. – 39 s.
71. Myasyshchev V.N. Lychnost' y nevrozy / V.N. Myasyshchev. – L.: yzd-vo Lenynhr. un-ta, 1960. – 426 s.
72. Myasyshchev V.N. Psykholohyya otnoshenyy. Yzbrannye psykholohycheskye trudy / V.N. Myasyshchev. – M.; Voronezh, 1998. – 362 s.
73. Nevrotychni, somatoformni rozlady ta stres : navch. posib. / L.M. Yur"yeva ta in.; za red. d-ra med. nauk, prof. L. M. Yur"yevoyi ; Tsentr. metod. kab. z vyshch. med. osvity MOZ Ukrayiny, Dnipropetr. derzh. med. akad. – D. : ART-PRES, 2006. – 116 s.
74. Netyazhenko V.Z. Likuvannya bronkhial'noyi astmy v praktytsi likarya-internista // Ukr. pul'monoloh. zhurn. - 2000. - # 2, dopolnenye. - S. 27 - 28.
75. Netyazhenko V.Z., Plyenova O.M., Taranchuk V.V. Pomirni kohnityvni porushennya: aktual'nist' problemy, vyznachennya, osoblyvosti proyaviv pry arterial'niy hipertenziyi // Naukovyy visnyk Natsional'noho medychnoho universytetu imeni O.O. Bohomol'tsya. - K., 2011. - #2. - S. 85-90.
76. Orlov A.B. Psykhoterapyya v protsesserozhdenyya / A.B. Orlov // Psykholohyya. – 2006. – #1. – C. 82-96.
77. Prostomolotov V. F. Psykhosomatycheskyerasstroystva (klynyka, terapyya, profylaktyka): rukovodstvo dlya psykholohov y vrachey / V.F. Prostomolotov. – Odessa: KP OHT, 2007. – 296 s.
78. Psykhosomatychni rozlady. Psykhoterapiya: Nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastyu, 30 veresnya – 1 zhovtnya 2005 r. / Bukov. derzh. med. un-t; [Redkol.: Pishak V.P. ta in.]. – Chernivtsi, 2005. – 148 s.
79. Psykhoterapyya: psykholohycheskye modely / L.F. Burlachuk, A.S. Kocharyan, M.E. Zhydko. – SPb.: Yzdatel'stvo: «Pyter», 2008. – 324 s.
80. Psykhoterapyya: Uchebnyk dlya vuzov / L. Burlachuk, A. Kocharyan, M. Zhydko.- SPb,: Pyter,2003. – 472 s.
81. Pushkareva T.N. K voprosu o razvytyy klynycheskoho psykhoanalyza y psykhoanalytycheskoy psykhoterapyy v Ukrayne / T.N. Pushkareva // Arkhiv psykhiatriyi. – 2005. – T. 11, # 1 (40). – S. 98-103.
82. Rozhnov V.E. Lektsyy po psykhoterapyy /V.E. Rozhnov. – M., 1971.
83. Rubynshteyn S.L. Chelovek y myr / S.L. Rubynshteyn. – M.: Nauka, 1997. – 191 s.
84. Savenko Yu.S. «Psykhyatrycheskaya» y «psykholohycheskaya» psykhoterapyya – put' k edynstvu /Yu.S. Savenko // Moskovskyypsykhoterapevtycheskyy zhurnal. – 1993. – # 4. – S. 5-9.
85. Sarvir I.M. Anksiozni stany v strukturi hipertonichnoyi khvoroby ta yikh psykhoterapevtychna korektsiya: Avtoref. dys.. kand. med. nauk: spets. 14.01.16 / I.M. Sarvir. –Kharkiv, 2004. – 20 s.
86. Sviridova V.V. Porivnyal'na kharakterystyka psykhoemotsiynoho stanu zhinok, yaki perenesly operatyvni vtruchannya na vnutrishnikh statevykh orhanakh / V.V. Sviridova // Medytsynskayapsykholohyya. – 2009. – t.4. – #1 (13). –S. 82-88.
87. Slobodyanyk A.P. Psykhoterapyya, vnushenye, hypnoz /. [Yzd.3-e, yspr. y dop]. – Kyev: «Zdorov"ya», 1977. – 488s.
88. Sosland A. Y. Fundamental'naya struktura psykhoterepevtycheskoho metoda / A.Y. Sosland. – M.: Lohos, 1999. – 368 c.
89. Sosland A.Y. Psykhoterapyya v sety protyvorechyy /A.Y. Sosland // Psykholohyya. – 2006. – #1. – C. 46-67.
90. Tytarenko T.M. Yspytanye kryzysom. Odysseya preodolenyya / T.M. Tytarenko. – K.: Lyudoprynt Ukrayina, 2009. – 277 s.
91. Tkhostov A.Sh. Bolezn' kak semyotycheskaya systema / A.Sh. Tkhostov// Vestnyk MHU. – Seryya 14. Psykholohyya. – 1993. – # 1. – S 3-16.
92. Fedak B.S. Pryntsypy orhanizatsiyi systemy medyko-psykholohichnoyi korektsiyi ta reabilitatsiyi khvorykh na hostri rozlady sertsevo-sudynnoyi systemy / B.S. Fedak // Medytsynskayapsykholohyya: Nauch.-prakt. zhurn. – 2011. – # 3. – S. 79.
93. Fedak M.B. Psykhoterapiya khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsya / M.B. Fedak // Medytsynskayapsykholohyya: Nauch.-prakt. zhurn. – 2011. – # 3. – S. 79 – 80.
94. Fedorov A. P. Kohnytyvno-povedencheskayapsykhoterapyya / A.P. Fedorov. – SPb.: Pyter, 2002. – 352 s.
95. Tsapkyn V.N. Edynstvo y mnohoobrazye psykhoterapevtycheskoho opyta / V.N. Tsapkyn // Psykholohycheskoe konsul'tyrovanye y psykhoterapyya: Khrestomatyya. T. 1. Teoryya y metodolohyya. – Pod red. A. B. Fen'ko, N. S. Yhnat'evoy, M. Yu. Loktaeva. – M.: Moskovskyy psykhoterapevtycheskyy zhurnal, 1998. – S. 22-51.
96. Chuhunov V.V. Teoretycheskoe, klynyko-dyahnostycheskoe, medyko-psykholhycheskoe, psykhotekhnycheskoe y psykhopatolohycheskoe obosnovanye y otsnka psykhoterapyy y psykhohennoobuslovlennykh rasstroystv: dyss. na soysk.uch. stepeny d-ra med.nauk: 19.00.04- med.psykholohyya/ V.V.Chuhunov; Khar'kovskaya medytsynskaya akademyya posledyplomnoho obrazovanyya MZ Ukrayny.- Kh.: KhMAPO,2007.- 472s.
97. Shevchenko Yu.S. Psykhokorrektsyya: teoryya y praktyka / Yu.S. Shevchenko. – M., 1995. – 224s.
98. Shevchenko Yu.S. Radostnoe vzroslenye: razvytye lychnosty rebenka (metodyka YNTEKS) / Yu.S. Shevchenko, V.P. Dobryden'. – SPb.: Rech'. – 2004. – 202 s.
99. Shestopalova L.F. Doverye v otnoshenyyakh vracha y patsyenta: monohrafyya/ L.F.Shestopalova, O.A.Borodavko; Yn-t nevrolohyy, psykhyatryy y narkolohyy HAMN Ukrayny, Khar'kovskty natsyonal'nyy un-t ym.V.N.Karazyna.- Khar'kov: KhNU ym.V.N.Karazyna, 2014.- 131 s.

Abstract views: 72
PDF Downloads: 138
Published
2016-11-10
How to Cite
Maksymenko, K. (2016). Personality oriented psychotherapy in the domestic medical psychology: a historical perspective. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 17(5), 61-80. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/94