Experience of testing of questionnaire "identity / marhinalizm" for sample ov engineering workers


  • A. P. Karpenko Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Keywords: engineering and technical employees, professional identification, test approbation, identity, marginality

Abstract

The article notes that the new requirements for engineering and technical employees concern the high level of professional and psychological preparedness, in particular the formation of professional identity, which plays a key role in professional success. The aim of the study was to investigate the identity of the employees by the questionnaire "Identity / marginality". The Ukrainian commercial companies’ employees (n = 180) were examined: 90 professional engineers, and 90 specialists of humanities – and the comparative analysis by this questionnaire was performed. Statistically significant differences were found for the indicators "Professional and Society" (U = 2347,500; p <0,001), "Social and profession" (U = 1637,500; p <0,001), "Professional motivation" (U = 3160, 500; p = 0,010), "Professional deed" (U = 1892,500; p <0,001), "Career" (U = 3400,000; p = 0,050), "An alternative choice" (U = 3038,000; p = 0.003), "To be or to seem” (U = 3102,500; p = 0,005). It is established that for engineering and technical employees professional competence score depends on factors such as the "morality" (β = 0,302; p = 0,050) and the "To be or to seem” (β = 0,402; p = 0,002).

References

1. Barrett Dzh. Kar'era: sposobnosty y vybor [Tekst] : testy; per. s anhl. / Dzh. Barrett; per. Yu.R. Sokolov. - M. :Astrel' : AST, 2002. - 208 s.
2. Holomshtok A.E. Metodyka yzuchenyya uchashchykhsya v tselyakh proforyentatsyy / A. E. Holomshtok // Shkola y proyzvodstvo. - 1994. - #2. - S. 86 - 88.
3. Hretsov A. Psykholohycheskye testy dlya starsheklassnykov y studentov / A. Hretsov, A. Azbel'. - SPb: Pyter, 2012. — 208 s.
4. Ermolaeva E.P. Otsenka realyzatsyy professyonala v systeme «chelovek–professyya–obshchestvo» / E.P. Sokolova. – M.: Yzd-vo «Ynstytut psykholohyy RAN», 2011. – 176 s.
5. Kabardova L.N. Oprosnyk professyonal'noy hotovnosty (OPH) / L.N. Kabardova. - [Эlektronnyy resurs]: Rezhym dostupa: http://psiholognew.com/prof012.html -Zahlavye s эkrana.
6. Kaplun I. V. Formuvannya profesiynoyi identychnosti maybutnikh fakhivtsiv inzhenerno-tekhnichnoho profilyu u tekhnichnykh koledzhakh [Tekst] :avtoref. dys. na zdob. nauk. stup. kand. ped. nauk : 13.00.04 - teoriya i metodyka profesiynoyi osvity / Kaplun Iryna Vasylivna ; Ternopil's'kyy nats. ped. un-t im. V. Hnatyuka. - Ternopil', 2014. - 20 s.
7.Klymov E.A. Vybor professyy y profkonsul'tatsyya / E.A. Klymov / Professyonal'noe tekhnycheskoe obrazovanye. - 1972. - # 7. - S.50-51.
8. Martseva L.A.Orhanizatsiyno-pedahohichni umovy vykhovnoyi roboty v tekhnichnykh koledzhakh [Tekst] : dys... kand. ped. nauk: 13.00.04 / Martseva Lyudmyla Andriyivna ; Vinnyts'kyy derzh. pedahohichnyy un-t im. Mykhayla Kotsyubyns'koho. - Vinnytsya, 2005. – 217s.
9. Onyshchenko V.D. Profesiyna Ya-kontseptsiya yak intehral'na skladova noolohichnoyi Ya-kontseptsiyi osobystosti / V.D. Onyshchenko / Pedahohika i psykholohiya profesiynoyi osvity. – 2013. - # 3. – S. 39-50.
10. Rezapkyna H.V. Otbor v profyl'nye klassy / H.V. Rozapkyna. - M.: Henezys , 2006. - 124 s.
11. Serheyeva A.V. Psykholohichni aspekty stanovlennya intehral'noyi identychnosti osobystosti maybutn'oho psykholoha / A.V.Serheyeva // Problemy zahal'noyi ta pedahohichnoyi psykholohiyi: Zb. naukovykh prats' Instytutu psykholohiyi im. H.S.Kostyuka NAPN Ukrayiny / [za red. S.D. Maksymenka]. – T.XII, ch. 4. – K., 2010. – S. 353-361.
12. Shneyder L.B.Professyonal'naya ydentychnost' y pamyat': opyt henetycheskoy rekonstruktsyy/ L.B.Shneyder // Myr psykholohyy.– M., 2001. – #1. – S. 64-78.
13. Shneyder L.B. Lychnostnaya, hendernaya y professyonal'naya ydentychnost': teoryya y metody dyahnostyky / L. B. Shneyder. – M.: Mosk. psykhol.-sots. yn-t, 2007. – 234 s
14. HollandJ.L. The Psychology of Vocational Choice/ J.L.Holland. - Waltham, Mass.; Blaisdell Publishing Company, 1966. - 132 p.

Abstract views: 119
PDF Downloads: 146
Published
2016-11-10
How to Cite
Karpenko, A. (2016). Experience of testing of questionnaire "identity / marhinalizm&quot; for sample ov engineering workers. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 17(5), 81-89. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/95